10 Afs 141/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: EKO Logistics, s. r. o., se sídlem Tyršova 68, Týnec nad Labem, proti žalovanému: Finanční úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Žitná 12, Praha 2, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, čj. 45 Af 28/2013-181,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (dále jen stěžovatel ) se včas podanou kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ), kterým byl postup k odstranění pochybností provedený stěžovatelem u žalobce ve věci daně z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen 2012 zahájený výzvou ze dne 17. 12. 2012, čj. 198021/12/034912201174, shledán nezákonným.

[2] Podáním ze dne 20. 7. 2015, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu ze dne 28. 4. 2015, čj. 45 Af 28/2013-181, zcela zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. července 2015 Daniela Zemanová předsedkyně senátu