10 Ads 249/2017-52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: M. K., zast. JUDr. Martinem Havelkou, advokátem se sídlem Gorkého 658/15, Liberec, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 8. 2016, čj. MPSV-2016/153017-421/1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 1. 8. 2017, čj. 60 Ad 6/2017-23,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 1. 8. 2017, čj. 60 Ad 6/2017-23, s e r u š í a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 6. 6. 2016, čj. CLA-1348/2016-05D Úřad práce České republiky-Krajská pobočka v Liberci vyřadil žalobkyni z evidence uchazečů o zaměstnání. Odvolání žalobkyně pak v záhlaví specifikovaným rozhodnutím zamítl žalovaný. Žalobu proti tomuto rozhodnutí krajský soud považoval za opožděnou; výše označeným usnesením jí odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

[2] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) s usnesením krajského soudu nesouhlasí a podává proti němu kasační stížnost. Namítá, že žaloba nebyla opožděná. Stěžovatelka totiž prvně podala žalobu k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, a to dne 31. 10. 2016. Řízení o této žalobě bylo posléze zastaveno a okresní soud stěžovatelku poučil o možnosti ve lhůtě jednoho měsíce od tohoto usnesení podat žalobu ve správním soudnictví.

[3] Žalovaný se k sporné otázce nevyjádřil.

[4] Důvodnost kasační stížnosti posoudil NSS v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů; shledal přitom vadu, kterou by byl povinen se zabývat i bez návrhu (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[5] Kasační stížnost je důvodná.

[6] NSS předesílá, že v této kauze lze namítat pouze nezákonnost odmítnutí žaloby, protože se jedná o kasační stížnost proti usnesení o odmítnutí žaloby, tj. důvod dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Úkolem NSS je jen a pouze posoudit, zda krajský soud postupoval správně, pokud žalobu stěžovatelky odmítl, a zda své rozhodnutí dostatečně odůvodnil.

[7] Krajský soud se žalobou meritorně nezabýval, neboť jí považoval za opožděnou. Avšak jak z kasační stížnosti, tak ze spisů je patrné, že podání sporné žaloby předcházelo řízení před soudem v občanském soudním řízení. Proti rozhodnutí žalovaného se stěžovatelka nejprve bránila žalobou doručenou Okresnímu soudu v České Lípě. Tento soud sice podání odmítl usnesením ze dne 28. 11. 2016, čj. 37 Nc 15114/2016-3, nicméně odvolací soud, konkrétně Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, usnesením ze dne 16. 3. 2017, čj. 29 Co 21/2017-14, toto usnesení okresního soudu změnil tak, že se podání stěžovatelky neodmítá. Zároveň okresní soud zavázal k postupu dle § 104b odst. 1 o. s. ř., tj. aby řízení o žalobě zastavil a stěžovatelku poučil o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí ve správním soudnictví. V návaznosti na to Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 25. 4. 2017, čj. 37 Nc 15114/2016-46, řízení zastavil a stěžovatelku poučil, že ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení může podat žalobu ve správním soudnictví. Toto usnesení nabylo právní moci dne 18. 5. 2017, což NSS ověřil u Okresního soudu v České Lípě.

[8] Dle § 104b odst. 1 o. s. ř. [n]áleží-li věc do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle zvláštního zákona věci správního soudnictví, soud řízení zastaví. V usnesení o zastavení řízení musí být navrhovatel rovněž poučen o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví.

[9] Podle § 72 odst. 3 s. ř. s. platí, že pokud soud rozhodující v občanském soudním řízení zastavil řízení proto, že šlo o věc, v níž měla být podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, může ten, kdo takovou žalobu v občanském soudním řízení podal, podat u věcně a místně příslušného soudu žalobu ve správním soudnictví do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. V takovém případě platí, že žaloba byla podána dnem, kdy došla soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení. Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

[10] Stěžovatelka podala žalobu u Okresního soudu v České Lípě dne 31. 10. 2016. Řízení o této žalobě bylo posléze zastaveno výše cit. usnesením ze dne 25. 4. 2017, které nabylo právní moci 18. 5. 2017. K tomu, aby si stěžovatelka zachovala dvouměsíční lhůtu pro podání žaloby ve správním soudnictví, tj. k tomu, aby se včasnost druhé žaloby (podané u správního soudu) odvíjela od data podání první žaloby (podané u civilního soudu), musela stěžovatelka podat v pořadí druhou žalobu nejpozději do 19. 6. 2017 (18. 6. 2017 byla totiž neděle; viz § 40 odst. 1, 2 a 3 s. ř. s.). Žalobu, která vyvolala nynější spor, stěžovatelka nakonec podala u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dne 15. 6. 2017, tzn. před uplynutím lhůty jednoho měsíce od právní moci cit. usnesení o zastavení řízení.

[11] Proto je třeba posoudit včasnost podání první žaloby (podané u civilního soudu). Dle doručenky založené ve správním spisu žalovaný doručil napadené rozhodnutí stěžovatelce dne 2. 9. 2016. Ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s. tedy stěžovatelka mohla podat žalobu nejpozději dne 2. 11. 2016. Jelikož první žaloba (podaná u civilního soudu) byla Okresnímu soudu v České pokračování

Lípě doručena 31. 10. 2016, stěžovatelka stihla tuto žalobu podat ve lhůtě. Proto třeba nahlížet i na její další žalobu, nyní podanou u věcně a místně příslušného soudu, u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, jako soudu správního, jako na včasnou žalobu.

[12] Kasační stížnost je tedy důvodná, proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. NSS napadené rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V novém řízení je krajský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). Žalobu tedy, budou-li splněny další procesní podmínky, věcně projedná.

[13] O náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2017

Zdeněk Kühn předseda senátu