10 Ads 222/2017-33

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: P. P., proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, proti platebním výměrům žalované ze dne 12. 2. 2008, č. 4440802763 a č. 2140802762, a vyúčtování žalované za vykázanou zdravotní péči v letech 2011-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2017, čj. 9 Ad 10/2016-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: NSS obdržel dne 18. 7. 2017 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení usnesení městského soudu označeného v záhlaví. Městský soud tímto usnesením odmítl žalobu stěžovatele z důvodu nepřípustnosti a opožděnosti.

V usnesení ze dne 10. 8. 2017, čj.-24, NSS výrokem I. zamítl žádost stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť dospěl k závěru, že jeho návrh zjevně nemůže být úspěšný (§ 36 odst. 1 s. ř. s.). Výrokem II. NSS stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení doložil splnění podmínky zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně stěžovatele poučil o důsledcích nesplnění této výzvy. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 18. 8. 2017; lhůta k doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. uplynula dne 1. 9. 2017. Stěžovatel v této lhůtě ani později tuto podmínku nedoložil.

Nedostatek zastoupení tak brání pokračování v řízení o kasační stížnosti. Proto NSS v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti NSS rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. září 2017

Zdeněk Kühn předseda senátu