10 Ads 196/2015-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: J. J., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 1. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce ze dne 8. 9. 2015 podané ve věci Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 20 Ad 13/2014,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal k Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 9. 2015 kasační stížnost ve věci Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 20 Ad 13/2014; ke kasační stížnosti připojil stejnopis rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2015, čj. 20 Ad 13/2014-54.

[2] Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a z kasační stížnosti ani nevyplývalo jeho právní vzdělání, proto jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 9. 2015, čj.-9, vyzval, aby doložil splnění podmínky dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve lhůtě 14 dnů.

[3] Stěžovatel na výzvu reagoval dne 6. 10. 2015 podáním, ve kterém žádal o prodloužení lhůty ke splnění podmínky zastoupení advokátem, a to ze zdravotních důvodů. Zdejší soud mu přípisem ze dne 13. 10. 2015 lhůtu prodloužil do 30. 10. 2015 a znovu jej poučil o následcích nevyhovění výzvě.

[4] Stěžovatel ani ve lhůtě takto prodloužené nedostatek podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. neodstranil a ani jinak na přípis nereagoval. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení zdejší soud rozhodl dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu