104 VSPH 868/2017-28
č. j. 199 ICm 3354/2017 104 VSPH 868/2017-28 (MSPH 99 INS 13278/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Petry Švamberkové ve věci žalobce: MICHAEL ŠINDLER s.r.o., IČO 26876931, sídlem Hodolanská 213/3, Olomouc zastoupen Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem, sídlem Pavelčákova 14, Olomouc proti žalovanému: Zrůstek a partneři v.o.s., sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, insolvenční správce dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s., IČO 00565997, sídlem Kolbenova 942/38a, Praha 9 o určení pohledávek, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2017, č. j. 199 ICm 3354/2017-15

takto: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2017, č. j. 199 ICm 3354/2017-15 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění: Městský soud v Praze ve výroku uvedeným usnesením, zastavil řízení o žalobě o určení pravosti a výše pohledávek P128, dílčí (pohledávky) 1-17 v celkové výši 1.080.373,05 Kč (bod I. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku). V odůvodnění soud I. stupně zejména uvedl, že se žalobce žalobou ze dne 17. 7. 2017 domáhal určení pravosti a výše pohledávek, žalobu za žalobce podal a elektronicky podepsal advokát Mgr. Stanislav Sochor (dále jen advokát), jehož plná moc připojena nebyla. Postupem podle § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) soud I. stupně advokáta usneseními ze dne 8. 8. 2017 (list č. 5) a ze dne 4. 9. 2017 (list č. 13) opakovaně vyzval k odstranění nedostatku podmínky řízení doplněním plné moci advokáta s poučením, že nebude-li podání uvedeným způsobem řádně a včas doplněno, soud řízení podle § 104 o.s.ř. zastaví. Výzvy byly advokátu řádně doručeny, avšak advokát na ně nereagoval, a proto soud I. stupně postupoval podle § 160 odst. 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ) ve spojení s § 104 odst. 2 o.s.ř. a řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení soud I. stupně odůvodnil odkazem na § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil, neboť nedostatek plné moci k podání žaloby je odstranitelnou podmínkou řízení, žalobce na výzvu soudu I. stupně plnou moc zaslal poštou a z opatrnosti tento nedostatek podmínky řízení zhojil předložením plné moci ze dne 17. 7. 2017 přiložené k odvolání.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 199 ICm 3354/2017 (MSPH 99 INS 13278/2016)

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle § 160 odst. 5 IZ brání-li projednání žaloby podle odstavce 1 nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, insolvenční soud řízení o této žalobě zastaví. Odvolací soud především konstatuje, že soud I. stupně nepochybil, když řízení zastavil pro nedostatek plné moci, jenž se mu nepodařil odstranit ani přes jeho výzvu. Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že žalobce současně se svým odvoláním odvolacímu soudu plnou moc udělenou advokátu již předložil, čímž odstranil tento nedostatek podmínky řízení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. 2 Cdon 137/96 nebo ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1752/2001). Proto postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. ve spojení s § 167 o.s.ř. a napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem. Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné doplnit, že výzva k předložení plné moci měla být adresována a doručena nejen advokátu, ale té účastníku řízení (žalobci) a že o nákladech řízení mělo být rozhodováno podle § 146 odst. 2 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

Praha 27. února 2018

Mgr. Markéta Hudečková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.