104 VSPH 865/2015-78
198 ICm 3609/2014 104 VSPH 865/2015-78 (MSPH 98 INS 36628/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové v právní věci žalobkyně SUN DC/AC a.s., IČO 283 83 753, sídlem Opletalova 1015/55, Praha 1, proti žalovanému Mgr. Ing. Ivo Halovi, IČ 66255414, sídlem Italská 1583/24, Praha 2, insolvenčnímu správci dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25571150, sídlem Balbínova 404/22, Praha 2, zastoupenému Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem, sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, o vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3609/2014-69 ze dne 16. září 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3529/2014-69 ze dne 16. září 2015 se v bodě I. výroku potvrzuje.

Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků (bod I. výroku) a zamítl návrh na přerušení řízení vedeného o žalobě s návrhem na vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci (dále jen dlužník; bod II. výroku).

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že se žalobkyně žalobou ze dne 19.10.2014 domáhala vyloučení směnky z majetkové podstaty dlužníka. Podáním ze dne 28.1.2015 žalobkyně požádala soud o přiznání osvobození od soudních poplatků z důvodu své nepříznivé finanční situace, neboť nedisponuje finančními prostředky, jež by mohla k úhradě soudního poplatku použít, doložila prohlášením o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ze dne 17.2.2015 v němž však toliko uvedla, že nemá žádný nezastavený majetek a nemá možnost si likvidní prostředky opatřit, ostatní kolonky zůstaly nevyplněné. Soud prvního stupně žalobkyni usnesením ze dne 20.2.2015 poučil o tom, že jí jako dlužníkovi ze směnky nesvědčí aktivní legitimace k podání vylučovací žaloby. Soud prvního stupně konstatoval, že žalobkyně nesplnila žádnou z podmínek § 138 odst. 1 o.s.ř., zřejmě má dostatečný majetek k úhradě soudního poplatku a jde o zjevně svévolné uplatňování práva, a proto návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl. Žalobkyně dále navrhla přerušení řízení do pravomocného skončení řízení o určení neplatnosti úvěrové smlouvy vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 22 C 286/2014 a o určení neexistence zástavního práva vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 198 ICm 3169/2014. Žalovaný s přerušením řízení nesouhlasil, protože probíhající řízení nemají vliv na pasivní legitimaci žalovaného, který je insolvenčním správcem a vylučovací žaloba musí být dle § 225 odst. 2 IZ podána vždy proti němu. Proto ani postoupení pohledávky nemůže mít vliv na jeho pasivní legitimaci. Soud prvního stupně konstatoval, že vzhledem k nedostatku aktivní legitimace na straně žalobkyně neshledává přerušení řízení opodstatněným a návrh na přerušení řízení zamítl.

Proti bodu I. výroku usnesení, jímž žalobkyni nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, podala žalobkyně včasné odvolání, jež zdůvodnila tím, že je přesvědčena o tom, že její majetkové a celkové poměry odůvodňují žádost o osvobození od soudních poplatků. Požadované doklady nepředložila, když u ní došlo ke změnám v majetkové struktuře i ve vedení společnosti, probíhá rekonstrukce smluvní a účetní dokumentace. 198 ICm 3609/2014 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Většina majetku žalobkyně je zatížena spornými zástavními právy třetích osob, žalobkyně nedisponuje potřebnou finanční hotovostí. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se žalobkyni přiznává pro řízení osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu dotčeném odvoláním žalobkyně postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Žalobkyně do okamžiku rozhodnutí odvolacího soudu nezaslala řádně vyplněný a zdůvodněný formulář prohlášení o majetkových poměrech, nepředložila ani soudem prvního stupně požadované doklady ani jiné listiny, jimiž by svou majetkovou situaci přesvědčivým způsobem doložila. Nelze tedy dospět k jinému závěru, než že žalobkyně soudu neprokázala, že jí její nepříznivé majetkové poměry brání zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Podstatné pro věc je i to, že se žalobkyně domáhá vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka jako svého věřitele, z níž je sama zavázána, aniž by tvrdila, jaké jiné právo jí k předmětné směnce svědčí. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 29 Odo 951/2006, jež lze aplikovat i na poměry insolvenčního řízení, formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož v případě, že se vyloučení pohledávky sepsané do konkursní podstaty domáhá nikoli osoba, která tvrdí, že je věřitelkou těchto pohledávek, nýbrž osoba povinná úhradou sepsaných pohledávek, tedy úpadcův dlužník, musí být tato vylučovací žaloba zamítnuta. Uvedené plně platí i na případy, kdy je ze směnky zavázán výstavce, jenž je též dlužníkem. Je tak zřejmé, že žalobkyně se žalobou nemůže uspět, neboť se domáhá vyloučení směnky, z níž je vůči dlužníku nikoliv věřitelkou, nýbrž dlužnicí, nesvědčí jí tak věcná legitimace k podání vylučovací žaloby.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 24. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová