104 VSPH 821/2015-75
76 ICm 2086/2013 104 VSPH 821/2015-75 (KSLB 76 INS 22654/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, anonymizovano a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci žalobkyně Heleny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem U Tepláren 1/1206, Praha 5, adresa pro doručování Svor 89, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Sorokáčem, MBA, advokátem, sídlem Pařížská 9, Praha 1 proti žalované KOPPA, v.o.s., IČ 25428578, sídlem kanceláře Mozartova 679/21, Liberec, insolvenční správkyni dlužníka Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., anonymizovano , anonymizovano , bytem Svor 90, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. 76 ICm 2086/2013-64 ze dne 30. července 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením č.j. 76 ICm 2086/2013-64 ze dne 30.72015 v bodě I. výroku žalobkyni ustanovil opatrovníka JUDr. Martina Hankeho, advokáta, evidenční číslo advokátní komory 14271, sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I, v bodě II. zrušil osvobození žalobkyně od soudních poplatků, v bodě III. žalobkyni uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 7.000,-Kč a v bodě IV. nepřipustil vedlejší účastenství dlužníka Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., anonymizovano , anonymizovano , bytem Svor č.p. 90.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dne 24.8.2015 odvolání, jež směřovalo toliko proti bodům I., II. a III. výroku, v němž namítala, že je nyní zastoupena advokátem JUDr. Ing. Pavlem Sorokáčem, MBA, jemuž udělila plnou moc a že se její majetkové poměry nezměnily.

Soud prvního stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu, přičemž z údajů uvedených v předkládací zprávě ze dne 30.10.2015 (č.l. 72) vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 5.8.2015, opatrovníkovi žalobkyně dne 4.8.2015 a že odvolání (č.l. 66) bylo doručeno do datové schránky soudu 28.8.2015, tedy opožděně. JUDr. Ing. Pavlu Sorokáčovi, MBA, jenž na základě plné moci udělené žalobkyní mu dne 21.9.2015 (č.l.69) podal za žalobkyni odvolání, bylo usnesení doručeno až dne 10.8.2015, bylo mu však doručeno právnímu zástupci vedlejšího účastníka s ohledem na výrok IV. V době doručování usnesení ani v době podání odvolání nebyla žalobkyně JUDr. Ing. Pavlem Sorokáčem, MBA zastoupena, vedlejší účastník Ing. Jaroslav Janda se proti napadenému usnesení neodvolal.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. (KSLB 76 INS 22654/2011)

Podle § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z § 75 odst. 1 IZ se podává, že o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Z odstavce 2 téhož ustanovení plyne, že nestanoví-li IZ jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru; soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a dále též osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Ustanovení § 74 odst. 2 IZ pak určuje, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 204 o.s.ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (odstavec 1). Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání; v případě, že rozhodnutí neobsahuje poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze je podat do tří měsíců od doručení (odstavec 2).

V posuzované věci odvolací soud z doručenky dokládající postup pošty při doručování písemnosti žalobkyni zjistil, že napadené usnesení bylo prostřednictvím pošty doručeno do vlastních rukou žalobkyně dne 5.8.2015, ustanovenému opatrovníku žalobkyně bylo usnesení doručeno do jeho datové schránky dne 4.8.2015, v oddíle C insolvenčního rejstříku bylo usnesení zveřejněno dne 30.7.2015; patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak dle § 57 odst. 1 o.s.ř. začala plynout následujícího dne a dle odst. 2 téhož ustanovení uplynula v pátek 21.8.2015. Žalobkyně prostřednictvím advokáta podala odvolání do datové schránky soudu dne 28.8.2015, tedy zjevně opožděně.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání v rozporu s ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. nerozhodl soud prvého stupně, učinil tak dle ust. § 218a o.s.ř. odvolací soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová