104 VSPH 8/2018-180
76 ICm 2643/2016 104 VSPH 8/2018-180 (KSLB 76 INS 22654/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Petry Švamberkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci

žalobce: Jakub anonymizovano , anonymizovano bytem 471 51 Svor 90

zastoupen obecným zmocněncem JUDr. Ing. Jaroslavem Jandou, LL.M, Ph.D. narozen 9.10.1950, bytem tamtéž

žalovaný: KOPPA, v.o.s., IČO 25428578 sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec I. insolvenční správce dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL.M, Ph.D.

za účasti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec,

o vyloučení majetku z majetkové podstaty

o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 14. listopadu 2017, č.j. 76 ICm 2643/2016-153

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 14. listopadu 2017, č.j. 76 ICm 2643/2016-153, se potvrzuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění

1. Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl odvolání žalobce Jakuba Jandy (dále jen žalobce) ze dne 28.10.2017 podané proti rozsudku ze dne 13.9.2017, č.j. 76 ICm 2643/2016-140 pro opožděnost (bod I. výroku) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

2. Své usnesení odůvodnil soud I. stupně tím, že dne 7.12.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., Ph.D. (dále též zástupce žalobce či dlužník) na základě návrhu věřitele Ing. Pavla Šáchy, přičemž usnesením ze dne 18.5.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Rozsudkem ze dne 13.9.2017 byla zamítnuta žaloba o vyloučení věcí z majetkové podstaty a písemné vyhotovení rozsudku bylo doručeno zástupci žalobce do datové schránky dne 18.10.2017. Rozsudek byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dlužníka jako událost C6-27 dne 9.10.2017, poslední den odvolací lhůty připadl na čtvrtek 2.11.2017, když v odvolací lhůtě nebylo soudu I. stupně ani

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová isir.justi ce.cz (KSLB 76 INS 22654/2011)

odvolacímu soudu doručeno odvolání žalobce i přes poučení v rozsudku o tom, že odvolací lhůta činí 15 dní od doručení jeho písemného vyhotovení a odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci. Dne 9.11.2017 bylo soudu I. stupně doručeno z datové schránky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podání zástupce žalobce nazvané jako odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. 76 ICm 2643/2016-140, když na podání je uvedeno Vrchní soud v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci, avšak na razítku podatelny je uvedeno Vrchní státní zastupitelství v Praze, elektronická pošta došlo 30.10.2017, podpis je platný; podání bylo učiněnou z e-mailové adresy: janda@janda.jaroslav.cz, a bylo určeno: podatelna@vsz.pha.justice.cz. s uvedeným předmětem: k č.j. 76 ICm 2643/2016-140 KSLB 76 INS 22654/2011. Soud I. stupně uzavřel se závěrem, že odvolání bylo opožděné, a proto je odmítl.

3. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci se žalobce včas odvolal (č.l. 155) ve znění doplnění (č.l. 159, 165 a 175) a navrhoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání žalobce uvedl důvody, které v převážné většině nesouvisejí s napadeným usnesením, když v něm např. uvedl, že je naprosto nepřípustné v rozporu se zákonem a právem ústavním a Listiny, aby se projednávala platnost pohledávek a zpeněžoval ukradený majetek jeho rodiny v době, kdy je prokazatelné, že konkurs z předlužení byl nařízen na základě neplatného přezkumu pohledávek, který provedla neoprávněná osoba a tímto závažným pochybením soudu I. stupně byla dehonestována celá jeho rodina rozmarem soudce k jeho plné odpovědnosti. Napadené usnesení měl za nepravdivé, lživé a v rozporu s dobrým mravem a porušením ústavních práv a práv Listiny, když nerespektováním závazných právních názorů nadřízených soudů údajně dochází k neoprávněnému zpeněžování majetku v incidenčních sporech na základě neplatného přezkumu pohledávek a nedostatečného dohledu nad činností insolvenčního správce. Současně byl žalobce přesvědčen o svém právu podat odvolání, když podle § 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu ČR lhůta dvou měsíců běží ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu orgánu veřejné moci do svých ústavně zaručených práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k zásahu došlo. Anoncoval, že hodlá podat ústavní stížnost, a proto požádal o jmenování advokáta jako oprávněné osoby podat dovolání a dále uvedl, že mu měl být jmenován advokát dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a ten ho měl na jednání před soudem I. stupně zastupovat. Doplnil, že při přezkumném jednání zastupovala správce Mgr. Jana Velhartická, koncipientka advokáta na základě plné moci, která není insolvenčním správcem ani jeho zaměstnancem, a proto její úkony jsou absolutně neplatné, je nutné opětovně provést soupis majetkové podstaty a sestavit seznam přihlášených pohledávek a provést nové přezkumné jednání, mimo jiné z těchto důvodů navrhuje též zproštění KOPPA, v.o.s. funkce insolvenčního správce a zrušení přezkumného jednání konaného dne 24.7.2012. Závěrem zástupce žalobce uvedl, že jeho zdravotní stav jej omezuje na včasné reakci na desítky nesmyslných požadavků soudu .

4. Odvolací soud přezkoumal podané odvolání postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

5. Je nesporné, že včasné odvolání žalobce ze dne 4.12.2017 směřuje proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 14.11.2017, č.j. 76 ICm 2643/2016- 153, kterým bylo odmítnuto odvolání žalobce ze dne 28.10.2017 proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 13.9.2017, č.j. 76 ICm 2643/2016- 140. Odvolací soud ověřil ze spisu, že rozsudek ze dne 13.9.2017 (č.l. 140) obsahoval řádné

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová (KSLB 76 INS 22654/2011)

poučení o odvolání, jež je třeba podat ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci, a byl doručen zástupci žalobce do jeho datové schránky dne 18.10.2017, že odvolání žalobce ze dne 28.10.2017 bylo doručeno elektronicky do datové schránky Vrchního státního zastupitelství v Praze dne 30.10.2017 a soudu I. stupně bylo doručeno Krajským státním zastupitelstvím dne 9.11.2017, z čehož vyplývá, že odvolání ze dne 28.10.2017 nebylo včas doručeno soudu I. stupně ani Vrchnímu soudu v Praze. Odvolací argumentace žalobce, jež tato skutková zjištění nijak nezpochybňuje, je tak bezpředmětná. Soud I. stupně proto nepochybil, když napadeným usnesením opožděné odvolání odmítl.

6. Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu I. stupně podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil včetně akcesorického výroku o nákladech řízení.

7. Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 224 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že žalovanému žádné nevznikly.

8. K některým odvolacím výtkám odvolací soud jen připomíná, že o ustanovení zástupce žalobce v tomto incidenčním sporu již bylo rozhodováno, když Vrchní soud v Praze dne 14.12.2016 svým usnesením č.j. 102 VSPH 700/2016-50 potvrdil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 31.8.2016, č.j. 76 ICm 2643/2016-34, kterým soud nevyhověl žádosti žalobce o ustanovení opatrovníka a v odůvodnění uvedl, že za situace, kdy udělením plné moci vznikl mezi žalobcem a zmocněncem soukromoprávní vztah, jehož obsahem je zmocnění zmocněnce k tomu, aby žalobce v řízení o žalobě před soudem zastupoval, není možné žalobci ustanovit dalšího zástupce, když zástupce má, přičemž na této situaci se nic nezměnilo, sám právnické vzdělání.

9. Pokud jde o podání ze dne 5.6.2017 týkající se dovolání z důvodu bránění v přístupu k dovolacímu soudu , soud I. stupně žádosti žalobce, aby mu byl ustanoven advokát pro účely podání dovolání proti rozhodnutí 46 ICm 2643/2016, 102 VSPH 700/2016 usnesením ze dne 10.7.2017 nevyhověl (č.l. 131). Proti tomuto usnesení soudu I. stupně se žalobce odvolal podáním ze dne 3.8.2017, avšak toto odvolání dosud nebylo předloženo odvolacímu soudu k rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ)

Praha12.února 2018

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová