104 VSPH 778/2015-94
70 ICm 3853/2014 104 VSPH 778/2015-94 (KSPH 70 INS 17039/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v právní věci žalobce UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880, sídlem Dělnická 1324/9, Praha 7, zastoupeného JUDr. Petrem Kočím Ph. D., advokátem, sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, proti žalovaným 1) Paclík-insolvenční správce a spol., IČO 24836133, U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5, insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , zastoupeného Mgr. Pavlem Čvančarou, advokátem, sídlem Vrázova 7, Praha 5 a 2) Jaroslavu Průšovi, anonymizovano , bytem Vitry 2122, Kladno-Kročehlavy, zastoupenému JUDr. Janem Holubem, LL.M., advokátem, sídlem Kleinerova 24, Kladno, o určení pořadí pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 70 ICm 3853/2014-72 ze dne 19. srpna 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 70 ICm 3853/2014-72 ze dne 19. srpna 2015 se v bodě II. výroku potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil řízení o určení pohledávky žalobce, jež byla přihlášena v celkové výši 669.639,-Kč do insolvenčního řízení vedeného ve věci žalovaného č. 2 jako insolvenčního dlužníka pod sp.zn. KSPH 40 INS 17039/2014, a to na základě písemného zpětvzetí žaloby, žalobci uložil povinnost zaplatit na náhradu nákladů řízení částku žalovanému č. 1 částku 16.456,-Kč a žalovanému č. 2 částku 13.293,-Kč (bod II. výroku) a rozhodl o vrácení části soudního poplatku ve výši 4.000,-Kč žalobci (bod III. výroku).

Výrok o nákladech řízení soud prvního stupně odůvodnil odkazem na § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalobce zpětvzetím žaloby zavinil zastavení řízení. Náklady žalovaného sestávají ze čtyř úkonů právní služby po 3.100,-Kč, čtyř režijních paušálů po 300,-Kč, což po připočtení 21% DPH činí 16.456,-Kč. Náklady žalovaného č. 2 sestávají ze tří úkonů právní služby po 3.100,-Kč, tří režijních paušálů po 300,-Kč, nákladech cestovného ve výši 386,-Kč a náhradě za ztrátu času ve výši 400,-Kč, což po připočtení 21% DPH činí 13.293,-Kč.

anonymizovano tomuto usnesení podal včas odvolání žalobce, napadl jím toliko výrok pod bodem II. o nákladech řízení a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v tomto rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že z rozhodnutí soudu prvního stupně není zřejmé, za jaké konkrétní úkony právní služby advokátů byly žalovaným přiznány náklady řízení. U žalovaného to byly čtyři úkony, ač vyjádření k žalobě bylo soudu předáno až při jednání soudu dne 12.8.2015 a žalobce se s ním nemohl ani předem seznámit, jako čtvrtý úkon si žalovaný č. 1 patrně vyúčtoval písemné vyúčtování nákladů řízení, což není úkonem právní služby. Pokud si žalovaný č. 2 účtoval jeden právní úkon za písemné vyjádření k žalobě, toto vyjádření bylo rovněž soudu předáno až při nařízeném jednání a nemůže být proto účtováno jako samostatný úkon. (KSPH 70 INS 17039/2014)

Žalované se podanému odvolání nevyjádřili.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení v odvoláním žalobce dotčeném bodu II. výroku, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Soud prvního stupně postupoval správně, když pro své rozhodnutí o nákladech řízení aplikoval § 146 odst. odst. 2 věta první o.s.ř., když zastavení řízení zavinil žalobce zpětvzetím žaloby. Pokud žalobce v průběhu řízení vytýkal žalovanému č. 1 (jako insolvenčnímu správci dlužníka), že nepodal odpůrčí žalobu, jejímž výsledkem by mohlo být zařazení nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby (jež zajišťují jeho pohledávku) do majetkové podstaty, nelze v tom spatřovat procesní zavinění žalovaného č. 1 ve smyslu § 146 odst. 2 věty druhé o.s.ř. Co se týče žalovaného č. 1 náleží mu odměna dle § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu (dále jen AT) s tarifní hodnotou 50.000,-Kč a sazbou mimosmluvní odměny 3.100,-Kč za jeden úkon právní služby; v řízení před soudem prvního stupně učinil advokát žalovaného č. 1 čtyři úkony právní služby (porada a převzetí, vyjádření k žalobě ze dne 10.4.2015, vyjádření ke zpětvzetí žaloby ze dne 11.8.2015 a účast na jednání dne 12.8.2015), k tomu náleží čtyři paušální náhrady po 300,-Kč dle § 13 odst. 4 AT, což po připočtení DPH činí 16.456,-Kč. Žalovanému č. 2 náleží cestovné a náhrada za ztrátu času v celkové výši 786,-Kč (tato část náhrad nebyla žalobcem zpochybňována a odvolací soud jí rovněž shledává správnou), odměna za tři úkony právní služby po 3.100,-Kč (porada a převzetí, písemné vyjádření k žalobě ze dne 10.8.2015 a účast na jednání dne 12.8.2015) a tři paušální náhrady po 300,-Kč, což po připočtení 21% DPH činí 13.293,-Kč. Odvolací soud nesdílí názor žalobce, že písemné podání ve věci, jež účastník předá soudu při jednání, není samostatným právním úkonem právní služby. Úkonem právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) a g) AT jsou jak písemné podání ve věci, tak i účast při jednání soudu, a to bez ohledu na skutečnost, kdy se písemné podání dostane do dispozice soudu.

Napadené usnesení proto odvolací soud v bodě II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř., když úspěšným žalovaným v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly.

Poučení: anonymizovano tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 11. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová