104 VSPH 775/2017-32
91 ICm 1019/2016 104 VSPH 775/2017-32 (KSUL 91 INS 31740/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Petry Švamberkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci

žalobkyně: Insolvenční agentura v.o.s., IČO 29115540, sídlem Karlovy Vary, Západní 1448/16, insolvenční správce dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

zastoupená advokátem JUDr. Karlem Kolářem, sídlem Mladá Boleslav, Klaudiánova 135/1

žalovaná: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Roudnice nad Labem, Bořivojova 1777

o popření vykonatelné pohledávky,

o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. srpna 2017, č.j. 91 ICm 1019/2016-19,

takto: I. Odvolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem pro uznání ze dne 15.8.2017, č.j. 91 ICm 1019/2016- 19, určil, že dílčí pohledávka č. 1 žalované Jitky anonymizovano (dále jen žalovaná) přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 91 INS 31740/2015 proti dlužnici Pavlíně anonymizovano není v částce 21.268,56 Kč po právu (bod I. výroku), že dílčí pohledávka č. 2 žalované přihlášená do téhož insolvenčního řízení není v částce 28.718 Kč po právu (bod II. výroku), a dále uložil žalované zaplatit žalobkyni Insolvenční agentura v.o.s. (dále jen žalobkyně) na náhradě nákladů řízení částku v 8.228 Kč k rukám zástupce JUDr. Karla Koláře, advokáta (bod III. výroku) a zaplatit soudní poplatek za návrh na zahájení řízení v částce 5.000 Kč, a to buď v kolcích, nebo na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem (bod IV. výroku).

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná včas opravný prostředek doručený soudu I. stupně dne 31.8.2017 (dáno k poštovní přepravě 30.8.2017, č.l. 22), v němž namítala, že její pohledávka v důsledku rozsudku zaniká bez doplacení z důvodů formálních, že nerozumí způsobu výpočtu dlužné částky, protože jí jsou jen zprostředkovaně a částečně známy již uhrazené částky a ne přesně k danému datu s tím, že přesnou výši uhrazených částek je možné zjistit u soudního exekutora JUDr. Mareše a z toho by bylo možné určit skutečnou zbývající výši pohledávky, když soud její snahu dobrat se správné částky, respektive pro zabránění průtahů řízení uznat a isir.justi ce.cz 91 ICm 1019/2016 (KSUL 91 INS 31740/2015) nerozporovat částky uváděné žalobkyní vyložil dle obsahu jako uznání celého nároku žalobkyně. Soud měl její vyjádření považovat za vzetí přihlášené pohledávky co do uhrazených částek zpět a ne za zpětvzetí přihlášky pohledávky.

Na výzvu soudu I. stupně ze dne 19.9.2017 (č.l.23), jež byla žalované dne 21.9.2017 doručena vložením do jí užívané domovní schránky, k doplnění odvolání o datum sepsání odvolání, o uvedení toho, proti kterým výrokům rozhodnutí odvolání směřuje, tedy v jakém rozsahu rozsudek napadá, v čem je spatřována nesprávnost rozsudku či postupu soudu (odvolací důvod), a o uvedení, čeho se žalovaná domáhá (odvolací návrh) s poučením, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě doplněno a jeho vady odstraněny a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud jej odmítne, žalovaná nereagovala.

Protože žalovaná vytčené vady svého odvolání neodstranila a v odvolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle § 211 o.s.ř. ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř. (viz § 212a odst. 2 o.s.ř.) odmítl.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 224 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 146 odst. 3 o.s.ř. s tím, že žalobkyni žádné nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

Praze 2. února 2018

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová