104 VSPH 765/2017-22
198 ICm 3605/2017 104 VSPH 765/2017-22 (MSPH 98 INS 20428/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry Jiříčkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci žalobce: Robert Hillawoth, IČO 67397964, sídlem Novodvorská 412, 140 00 Praha 4, zast. Mgr. Janem Mrázkem, advokátem, sídlem Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: Ing. František Svobodný, sídlem Ant. Barcala 37, 370 05 České Budějovice, insolvenční správce dlužníka FINANCIAL SERVICES GROUP, s.r.o., IČO 24138746, sídlem Prokopova 572/14, 130 00 Praha 3, o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 198 ICm 3605/2017-12 ze dne 24. října 2017,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 198 ICm 3605/2017-12 ze dne 24. října 2017 se v bodě II. výroku mění tak, že je žalovaný povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám Mgr. Jana Mrázka, advokáta, na náhradu nákladů řízení částku 12.342 Kč.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám Mgr. Jana Mrázka, advokáta, na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 2.238,50 Kč.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení podle § 96 o.s.ř. (bod I. výroku), rozhodl podle § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku), rozhodl o vrácení poměrné části zaplaceného soudního poplatku žalobci ve výši 1.000 Kč podle § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (bod III. výroku) a žalobci uložil povinnost sdělit soudu platební údaje (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že se žalobce domáhal podanou žalobou vyloučení majetku-vozidla RZ 9A13882 (dále jen vozidlo) ze soupisu majetkové podstaty, že dne 11. 9. 2017 vzal žalobu zpět s odůvodněním, že mu bylo žalovaným Ing. Františkem Svobodným, insolvenčním správcem (dále jen správce) isir.justi ce.cz 198 ICm 3605/2017 (MSPH 98 INS 20428/2016) dlužníka FINANCIAL SERVICES GROUP, s.r.o., IČO 24138746 (dále jen dlužník) sděleno, že vozidlo nebylo do majetkové podstaty nikdy sepsáno a správce o jeho soupisu neuvažuje, a navrhoval, aby byla správci uložena povinnost zaplatit žalobci náklady řízení.

Soud I. stupně rozhodl o nákladech řízení s tím, že žalovanému správci žádné nevznikly, nepřisvědčil tvrzení žalobce, že měl důvod k podání žaloby, a že k jejímu zpětvzetí přistoupil z důvodu zavinění správce. Poukázal na § 225 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a na to, že žalobce žádným způsobem neprokázal, že by mu správce zaslal vyrozumění o soupisu vozidla do majetkové podstaty, přičemž soud prostudoval soupis majetkové podstaty, vozidlo tam nenalezl a neměl proto za prokázán důvod podané žaloby a zavinění jejího zpětvzetí žalovaným správcem.

Jen proti bodu II. výroku tohoto usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce včas odvolání a navrhoval jej změnit tak, že se mu přiznává náhrada nákladů řízení. Nesouhlasil se závěry soudu I. stupně o tom, že zavinil zastavení řízení a uvedl, že rozhodné skutečnosti, týkající se jeho vyrozumění správcem o tom, že je vozidlo sepsáno do majetkové podstaty a další sdělení správce ze dne 10. 9. 2017, že do majetkové podstaty vozidlo sepsáno nikdy nebylo a nebude, soudu doložil. Trval na tom, že měl důvod k podání žaloby, že po změně stanoviska správce ji vzal zpět a má právo na náhradu nákladů řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení v odvoláním dotčeném bodě II. výroku a řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 225 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2). Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl (odst. 3).

Podle § 146 odst. 2 věty prvé o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se žalobce domáhal podanou žalobou podle § 225 IZ vyloučení vozidla ze soupisu majetkové podstaty, že jako důvod podané žaloby uvedl oznámení správce ze dne 18. 7. 2017 o jeho zahrnutí do soupisu majetkové podstaty s tím, že správce důvod jeho zahrnutí do soupisu uvedl jen 198 ICm 3605/2017 (MSPH 98 INS 20428/2016) odkazem na sdělení Magistrátu hl. města Prahy (dále jen MHP). Podáním ze dne 11. 9. 2017 vzal žalobce žalobu zpět s odůvodněním, že mu bylo správcem sděleno, že vozidlo nebylo do majetkové podstaty nikdy sepsáno a správce o jeho soupisu neuvažuje. K tomuto podání doložil listinu ve věci žádosti správce o sdělení informací ohledně vozidla, datovanou 18. 7. 2017 a adresovanou žalobci se žádostí o podání sdělení, jakým způsobem žalobce vozidlo, jehož je provozovatelem (uživatelem), nabyl a výzvy k doložení jeho nabytí příslušnými listinami za účelem posouzení, zda nedošlo ze strany dlužníka k porušení zákona. Výslovně uvedl, že je vozidlo sepsáno do majetkové podstaty a jakákoliv manipulace s ním bez souhlasu správce může být považována za trestný čin. Dále žalobce doložil e-mail správce ze dne 10. 9. 2017 ve věci žaloby na vyloučení vozidla ze soupisu majetkové podstaty, adresovaný právnímu zástupci žalobce, jemuž sdělil, že do majetkové podstaty vozidlo sepsáno nikdy nebylo a nebude, což lze ověřit v insolvenčním rejstříku.

V daném případě odvolací soud nesouhlasí s názorem soudu I. stupně, že to byl žalobce, kdo zavinil zastavení řízení, ale naopak spatřuje zavinění na straně správce, jenž žalobce vyrozuměl dne 18. 7. 2017 o zahrnutí vozidla do soupisu majetkové podstaty, byť jej nepoučil řádně o jeho právech a povinnostech podle § 225 odst. 2 IZ a dokonce, aniž by vozidlo skutečně do majetkové podstaty zahrnul. Podle názoru odvolacího soudu nelze třetí osobě, které správce poskytne informaci o soupisu jeho majetku do majetkové podstaty ukládat, aby tuto skutečnost ověřovala v insolvenčním rejstříku, přičemž v daném případě by takovou informaci ani nezískala. Zároveň však, pokud byl žalobce informován správcem o sepsání vozidla do majetkové podstaty, nelze mu vytknout, že se domáhal svých práv podle § 225 IZ soudní cestou tak, aby mu zůstala zachována lhůta podle § 225 odst. 2 IZ. Z výše uvedeného má odvolací soud nepochybně za to, že pokud žalobce reagoval na oznámení správce podanou žalobou podle § 225 IZ, a pokud mu správce posléze podáním ze dne 18. 7. 2017 oznámil, že vozidlo nebylo do majetkové podstaty nikdy sepsáno a správce o jeho soupisu neuvažuje, správce zavinil, že řízení bylo zastaveno a je povinen uhradit žalobci vzniklé náklady.

Protože odvolací soud spatřuje v chování žalovaného správce procesní zavinění zastavení řízení, je namístě žalobci přiznat plnou náhradu nákladů zastaveného řízení.

Odvolací soud proto postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř., žalobci vyhověl a usnesení v napadeném bodu II. výroku o náhradě nákladů řízení změnil shora uvedeným způsobem. Podle § 7 a § 9 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) má žalobce nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení před soudem I. stupně ve výši 3.100 Kč/úkon, režijní paušál 300 Kč/úkon, za tři úkony (převzetí věci, podání žaloby a její zpětvzetí) celkem 10.200 Kč, DPH 21 % ve výši 2.142 Kč, celkem 12.342 Kč.

Výrok o nákladech odvolacího řízení se řídí podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., žalobci úspěšnému též v odvolacím řízení vznikly náklady za podané odvolání podle § 11 odst. 2 písm. c) advokátního tarifu ve výši jedné poloviny 198 ICm 3605/2017 (MSPH 98 INS 20428/2016) z částky 3.100 Kč za 1 úkon, tj. ve výši 1.550 Kč, režijní paušál 300 Kč, DPH sazbou 21 % činí z částky 1.850 Kč částku 388,50 Kč, celkem 2.238,50 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 6. prosince 2017

JUDr. Alexandra J i ř í č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela