104 VSPH 648/2016-22
70 ICm 1997/2016 104 VSPH 648/2016-22 (KSPH 70 INS 3298/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní věci žalobce TP Insolvence, v.o.s., IČO 03296636, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, insolvenčního správce dlužníků Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , a Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, zastoupeného Mgr. Tomášem Urbanem, advokátem, sídlem Vřesová 685/16, 181 00 Praha 8-Troja, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 23.997,-Kč a ve výši 37.944,-Kč, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 40 ICm 1997/2016-12 ze dne 21. června 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 40 ICm 1997/2016-12 ze dne 21. června 2016, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze zastavil řízení (bod I. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu jeho nákladů (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že žalobou ze dne 3. 6. 2016 se žalobce TP Insolvence, v.o.s., insolvenční správce dlužníků Jaroslava anonymizovano a Hany anonymizovano (dále jen žalobce) domáhal určení, že do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 3298/2016 nejsou přihlášeny po právu pohledávky žalovaného PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen žalovaný) ve výši 23.997,-Kč (dílčí pohledávka č. 2) a 37.944,-Kč (dílčí pohledávka č. 3). Dále uvedl, že podáním ze dne 13. 6. 2016 vzal žalobce žalobu v celém rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení, neboť žalovaný podáním z téhož dne vzal zpět sporné pohledávky. Proto postupoval podle § 96 o.s.ř. a řízení zastavil, přičemž o nákladech řízení rozhodl podle § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř., jelikož je žádný z účastníků nepožadoval. isir.justi ce.cz 70 ICm 1997/2016 (KSPH 70 INS 3298/2016)

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se žalobce včas odvolal a navrhoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítal, že odůvodnění napadeného usnesení neodpovídá realitě, neboť nevzal žalobu zpět, ani neučinil jakýkoli jiný úkon, který by bylo možné vykládat jako zpětvzetí žaloby, a soud tím, že řízení přesto zastavil, porušil zásadu dispoziční, čímž zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Doplnil, že se ani nemohl vzdát práva na náhradu nákladů řízení a uváděl, že uplatní náklady řízení, jež mu vznikly. S poukazem na označení napadeného usnesení chybným jednacím číslem (40 ICm 1997/2016-12, přestože incidenční spor má sp. zn. 70 ICm 1997/2016) dovozoval, že k zastavení řízení došlo následkem administrativního pochybení. Tvrdil, že částečným zpětvzetím přihlášené pohledávky ze dne 13. 6. 2016 (P5-2) vzal žalovaný částečně zpět pohledávku č. P5 v rozsahu dílčí pohledávky č. 2 v celkové výši 23.997,-Kč a dílčí pohledávky č. 3 v celkové výši 37.944,-Kč, což vzal soud na vědomí usnesením ze dne 15. 6. 2016 (P5-3). Uvedl, že současně s odvoláním podává zpětvzetí žaloby, v němž vyčíslil náhradu nákladů řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k odvolání uváděl, že v daném řízení řádně vystupoval a v souladu s právními předpisy učinil částečné zpětvzetí přihlášených pohledávek, přičemž pohledávku č. 2 vzal částečně zpět co do částky 23.997,-Kč a pohledávku č. 3 co do částky 37.944,-Kč, což vzal soud na vědomí usnesením ze dne 15. 6. 2016, pročež se stal projednávaný spor bezpředmětným. Namítal, že napadené usnesení nebylo učiněno na jeho návrh, a poukazoval na žalobcův názor, že bylo patrně zapříčiněno administrativní chybou rozhodujícího orgánu (tedy nikoli žalovaným). Uváděl, že mu ani nelze uložit povinnost k náhradě nákladů odvolacího řízení, neboť k němu nezavdal příčinu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a aniž nařizoval jednání (v souladu § 214 odst. 2 písm. c/, písm. d/ o.s.ř.), dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Z obsahu spisu vyplývá, že po podání žaloby dne 3. 6. 2016 (jež byla zapsána pod sp. zn. 70 ICm 1997/2016) učinil soud usnesením ze dne 7. 6. 2016 výzvu účastníkům k označení důkazů, na niž reagoval žalovaný podáním ze dne 13. 6. 2016, v němž sdělil, že téhož dne doručil soudu částečné zpětvzetí své přihlášky pohledávky odpovídající předmětu daného sporu (které rovněž přiložil), a proto navrhoval zastavení řízení. Následně soud vydal napadené rozhodnutí.

Odvolací soud se ztotožňuje s žalobcem, že žalobu nevzal zpět. Odůvodnění napadeného rozhodnutí tedy nemá oporu v obsahu spisu. Soud I. stupně tak zatížil řízení vadou, jež měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a jejíž náprava nemůže být v odvolacím řízení zjednána. K tomu odvolací soud dodává, že žalobce sice ve svém odvolání avizoval zpětvzetí žaloby samostatným podáním, v němž vyčíslí náhradu nákladů řízení, avšak takové podání dosud neučinil. Odvolacímu soudu proto nezbylo, než podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušit a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátit věc soudu I. stupně 70 ICm 1997/2016 (KSPH 70 INS 3298/2016) k dalšímu řízení, v němž soud rovněž neopomene označit své další rozhodnutí správnou spisovou značkou projednávané věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 2. listopadu 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela