104 VSPH 597/2015-34
43 ICm 2246/2015 104 VSPH 597/2015-34 (KSCB 26 INS 2816/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42202876, bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, zastoupené zmocněncem Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň, proti žalovaným 1) Ing. Václavu Svobodovi, IČO: 46647929, se sídlem Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 České Budějovice, insolvenčnímu správci dlužnice Jany Švamberkové, nar. 28. 7. 1966, IČO: 76216098, bytem Hůrka 80, 382 26 Horní Planá, a 2) Janě Švamberkové, nar. 28. 7. 1966, IČO: 76216098, bytem Hůrka 80, 382 26 Horní Planá, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. června 2015, č.j. 43 ICm 2246/2015-22,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. června 2015, č.j. 43 ICm 2246/2015-22, se potvrzuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením soud I. stupně zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., neboť poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebyl zaplacen ani k výzvě soudu doručené dne 19. 6. 2015 (bod I. výroku) a rozhodl, že žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť řízení bylo zastaveno (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání. Namítala, že nesouhlasí s tvrzením soudu I. stupně o uložení zaplacení poplatku 5.000,-Kč, neboť se domnívá, že soud I. stupně pochybil, protože by z procesní povahy soudní poplatek, by tedy neměl být vybrán dle položky 22 bod 14 Sazebníku poplatků a že podle § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, by soud I. stupně neměl stanovit žádný soudní -2-43 ICm 2246/2015 (KSCB 26 INS 2816/2015) poplatek k zaplacení . Uvedla, že na úkor tohoto ustanovení podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích soudní poplatek nezaplatila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a aniž nařizoval jednání, v souladu § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není opodstatněno.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

V projednávané věci soud I. stupně žalobkyni usnesením ze dne 16.6.2015 (č.l. 17) vyzval k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu ve výši 5.000,-Kč podle Položky 13 bod 1 písm. a) Sazebníku poplatků k zák. o soudních poplatcích ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení a zároveň žalobkyni poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1, odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích i o možnosti podat návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo zmocněnci žalobkyně doručeno dne 19.6.2015. Na to reagovala žalobkyně podáním ze dne 23.6.2015 (č.l. 18), v němž vyslovila domněnku, že soud I. stupně při vydání usnesení o zaplacení soudního poplatku pochybil, protože by z procesní povahy soudní poplatek, by tedy neměl být vybrán dle položky 22 bod 14 Sazebníku poplatků a že podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích neměl soud stanovit žádný soudní poplatek k zaplacení, a proto na úkor tohoto ustanovení soudní poplatek nezaplatila.

Skutečnost, že by žalobkyně soudní poplatek zaplatila, resp. že by k jeho zaplacení došlo v mezidobí od podání odvolání, se ze spisu nepodává.

Odvolací soud shodně se soudem I. stupně konstatuje, že soudní poplatek v projednávané věci činí podle položky 13 bodu 1. písm. a) Sazebníku poplatků 5.000,-Kč, neboť podaná žaloba je žalobou incidenční, jejímž předmětem je určení pravosti popřené pohledávky, nikoliv peněžité plnění. Odkazy žalobkyně na položku 22 bod 14. Sazebníku poplatků jsou nepřípadné, neboť tato položka se netýká soudního poplatku za návrh na zahájení řízení, ale soudního poplatku za odvolání.

Proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil. -3-43 ICm 2246/2015 (KSCB 26 INS 2816/2015)

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšným žalovaným žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. srpna 2015 JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika