104 VSPH 596/2015-31
43 ICm 2246/2015 104 VSPH 596/2015-31 (KSCB 26 INS 2816/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42202876, bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, zastoupené zmocněncem Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň, proti žalovaným 1) Ing. Václavu Svobodovi, se sídlem Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 České Budějovice, insolvenčnímu správci dlužnice Jany Švamberkové, nar. 28. 7. 1966, IČO: 76216098, bytem Hůrka 80, 382 26 Horní Planá, a 2) Janě Švamberkové, nar. 28. 7. 1966, IČO: 76216098, bytem Hůrka 80, 382 26 Horní Planá, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. června 2015, č.j. 43 ICm 2246/2015-17,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16. června 2015, č.j. 43 ICm 2246/2015-17, Krajský soud v Českých Budějovicích uložil žalobkyni zaplatit ve stanovené lhůtě soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč podle Položky 13 bodu 1. písm. a) Sazebníku poplatků k zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž ji správně poučil o nepřípustnosti odvolání proti tomuto usnesení.

Žalobkyně však přesto dne 23.6.2015 proti tomuto usnesení podala odvolání (č.l. 18).

Odvolací soud postupem podle § 212, § 212a a § 214 odst. 2 písm. a) o.s.ř. přezkoumal podané odvolání a dospěl k závěru, že směřuje proti usnesení, proti kterému není odvolání přípustné. Vycházel přitom z § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř., podle něhož odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení. Napadené usnesení, vydané podle § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pouze upravuje vedení řízení, neboť má povahu deklaratorního rozhodnutí, kterým nedochází ke vzniku poplatkové povinnosti, ale toliko k její individualizaci (viz bod 3. Stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23.4.2013, sp.zn. Pl. ÚS-st. 35/13, publikovaného pod č. 124/2013 Sb.).

43 ICm 2246/2015 (KSCB 26 INS 2816/2015)

Z tohoto důvodu odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 14. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika