104 VSPH 591/2014-45
72 ICm 633/2014 104 VSPH 591/2014-45 (KSPH 42 INS 18186/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v právní věci žalobce: Paclík-insolvenční správce a spol., IČ 24836133, sídlem U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, zast. Mgr. Pavlem Čvančarou, advokátem, sídlem Vrázova 7, 150 00 Praha 5 proti žalovanému: Karel Jahelka, bytem 1.máje 710, 271 01 Nové Strašecí, zast. JUDr. Michalem Račokem, advokátem, sídlem Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1 o odpůrčí žalobě s návrhem na vydání věci, resp. zaplacení peněžité náhrady, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 72 lCm 633/2014-28 ze dne 12.září 2014 takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 72 ICm 633/2014-28 ze dne 12.září 2014 se v bodě ||. výroku mění tak, že je žalobce povinen z majetku podstaty zaplatit žalovanému krukám právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na náhradu nákladů částku 31.460 Kč.

Žalobce je povinen zmajetku podstaty zaplatit žalovanému krukám právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 1.802,90 Kč.

Odůvodnění

Soud prvního stupně rozhodl bez odůvodnění rozhodnutí s odkazem na ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. pod bodem l. výroku nadepsaného usnesení, že se podle ustanovení § 96 odst. 2 o.s.ř. řízení zastavuje. Pod bodem ll. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaný ve včas podaném odvolání nesouhlasil s rozhodnutím o nákladech řízení stím, že mělo být ve věci postupováno podle § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., nebot, žalobce zavinil, že řízení bylo zastaveno a je proto povinen nahradit žalovanému náklady řízení, které v podaném odvolání specifikoval.

Žalobce v podaném vyjádření kodvolání žalobce uvedl, že nemá povědomí o tom, že by byl žalovaný zastoupen a kolik úkonů právní služby bylo žalovanému poskytnuto. Případné zastoupení žalovaného advokátem JUDr. Michalem Račokem,

(KSPH 42 INS 18186/2012) advokátem, Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1, považuje za nemorální a v rozporu s procesní a obecnou etikou z důvodu, že v insolvenčním řízení vystupoval jak na straně dlužníka, tak na straně věřitelů dlužníka, kterým je též žalovaný. Navrhoval proto postupovat ohledně rozhodnutí o nákladech řízení podle § 150 o.s.ř. K podanému vyjádření připojil k prokázání svého tvrzení protokol o přezkumném jednání a zápis z první schůze věřitelů ze dne 1.července 2013 a dále přihlášku pohledávky učiněnou žalovaným v insolvenčním řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 211, § 212, § 212a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 a 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) rozhodl bez jednání

Soud prvního stupně k návrhu žalobce, který podáním ze dne 29.8.2014, doručeným soudu prvního stupně 3.9.2014 vzal odpůrčí žalobu s návrhem na vydání věci zpět, postupoval podle § 96 odst. 2 o.s.ř. a řízení zastavil.

Odvolací soud přihlédl k tomu, že žalobce vzal žalobu zpět bez udání důvodu. Proto se při rozhodnutí o nákladech účastníků uplatní ustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.

Podle § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. jestliže některý zúčastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Jedná se typicky o případ, že žalobce vezme svou žalobu zpět, nebot, nebylo důvodu kjejímu podání. V takovém případě je jeho povinností nahradit druhému účastníku náklady, které mu podáním žaloby vznikly.

Žalovanému v řízení vznikly náklady právního zastoupení, jež jsou zahrnuty v ustanovení § 137 odst. 1 a 2 o.s.ř. mezi druhy nákladů řízení, na jejichž úhradu má účastník podle poměru úspěchu ve věci právo. Jedná se o náklady potřebné k účelnému uplatňování práva.

Pokud žalobce v podaném vyjádření kodvolání navrhoval, aby bylo v řízení postupováno podle § 150 o.s.ř. zdůvodu, že zastoupení žalovaného advokátem JUDr. Michalem Račokem, Štěpánská 49/633,110 00 Praha 1, považuje za nemorální a v rozporu s procesní a obecnou etikou, nebot, v insolvenčním řízení vystupoval jak na straně dlužníka, tak na straně věřitelů dlužníka, mezi které patří i žalovaný, uvádí odvolací soud, že tato námitka nemá při rozhodnutí o nákladech účastníků své opodstatnění, nebot, podle ustanovení § 150 o.s.ř., nemusí soud sice výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, musí se však jednat o takové okolnosti, pro které by se jevilo uložení povinnosti neúspěšnému účastníkovi nahradit náklady řízení úspěšnému účastníkovi v řízení jako nespravedlivé z důvodů majetkových, sociálních, osobních a dalších poměrů účastníků řízení, a dále vzhledem k okolnostem, které vedly k soudnímu uplatnění nároku, k postojům účastníků v průběhu řízení apod.

Při posouzení otázky účelovosti vynaložených nákladů musí mít soud vždy na zřeteli, aby nedošlo kporušení práva účastníka na rovný přístup ksoudu, jak stanoví čl. 37 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod.

(KSPH 42 INS 18186/2012)

Podle shodného čl. 37 odst. 2 Listiny má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy. V usnesení Ústavního soudu ČR sp.zn. ÚS 986/09 například Ústavní soud akcentoval, že právní zastoupení je ponecháno na vůli účastníka bez ohledu na to, zda by byl schopen se jinak zastupovat sám. Důvody tohoto kroku nelze spatřovat jen v nedostatku příslušného právního vzdělání, ale například i ve vyšší míře objektivity zástupce, jeho konkrétní specializaci na daný problém a podobně .

Dále ústavní soud ČR dospěl vnálezu sp.zn. l. ús 988/12 k závěru, že l. Pravidlo, dle nějž lze úspěšné procesní straně přiznat náhradu toliko účelně vynaložených nákladů, se vztahuje na jakékoliv náklady řízení, tedy i na náklady spojené se zastupováním advokátem (na odměnu za zastupování, paušální náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty). ll. Za účelně vynaložené náklady ve smyslu § 142 odst. 1 o. s. ř. lze považovat toliko takové náklady, které musela procesní strana nezbytně vynaložit, aby mohla řádně hájit své porušené nebo ohrožené subjektivní právo u soudu. Náklady spojené se zastoupením advokátem tomuto vymezení zpravidla budou odpovídat. Tomuto pravidlu však nelze přisuzovat absolutní, bezvýjimečnou povahu; mohou se vyskytovat i situace, za nichž náklady spojené se zastoupením advokátem nebude možno považovat za nezbytné k řádnému uplatňování nebo bránění práva u soudu. O takový případ půjde zejména v případě zneužití práva na zastoupení advokátem .

Vdaném případě odvolací soud posoudil, že nenastaly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by žalovaný mohl být vyloučen z pravidla zakotveného vustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. Vřízení doložil plnou mocí ze dne 11.8.2014, že je ve věci zastoupen advokátem, který kopakované výzvě soudu prvního stupně učinil vyjádření k podané žalobě a doručil jej soudu dne 21.8.2014.

Odvolací soud proto postupoval podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně označené pod bodem l. výroku změnil a rozhodl, že je žalobce povinen z majetku podstaty zaplatit žalovanému náklady řízení jak dále uvedeno.

Právní zástupce žalovaného učinil vřízení před soudem prvního stupně 2 úkony právní pomoci-převzetí věci, vyjádření kžalobě, proto žalovanému náleží náhrada nákladů za právní zastoupení takto: ve věci neúčinnosti právního úkonu činí odměna podle § 9 odst. 3 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. částku 3.100 Kč/úkon, celkem 6.200 Kč, režijní paušál 300 Kč/úkon, celkem 600 Kč, DPH sazbou 21% z částky 6.800 Kč ve výši 1.428 Kč, celkem 8.228 Kč.

Ve věci o vydání věci, resp. zaplacení peněžité náhrady činí odměna podle § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. částku 9.300 Kč/úkon, celkem 18.600 Kč, 2 x DPH 600 Kč, DPH sazbou 21% z částky 19.200 Kč ve výši 4.032 Kč, celkem 23.232 Kč. Celkem náklady řízení před soudem prvního stupně činí 31.460 Kč.

(KSPH 42 INS 18186/2012)

Za podané odvolání náleží žalovanému podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. náhrada nákladů za právní zastoupení ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny podle § 11 odst. 2 citované vyhlášky zpředmětu odvolání, tj. zčástky 31.460 Kč, tj. 1.190 Kč plus 300 Kč režijní paušál, celkem 1.490 Kč, DPH sazbou 21% ve výši 312,90 Kč, celkem 1.802,90 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 11.listopadu 2014

JUDr.Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dominika Dančová