104 VSPH 558/2014-50
122 ICm 393/2014 104 VSPH 558/2014-50 (KSPL 27 INS 13843/2010)

I

USNESENI

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové vprávní věci žalobkyně: Repark investments a.s., IČ: 29384281, se sídlem Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 proti žalované: Mgr. lng. Haně Müllerové, se sídlem Koterovská 29, 326 00 Plzeň, insolvenční správkyni dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kateřina 32, 351 34 Skalná, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 122 lCm 393/2014-27 ze dne 28. května 2014 ve znění opravného usnesení č.j. 122 lCm 393/2014-29 ze dne 3.června 2014 takto:

Odvolání žalobkyně se odmítá. Odůvodněnh

Žalobkyně se domáhá žalobou proti žalované vyloučení nemovitostí specifikovaných včl. ll. žaloby sodůvodněním, že žalovaná při zpeněžování nemovitostí nepostupuje řádně, snaží se je zpeněžit za nevýhodnou cenu a nerespektuje názory zástupce věřitelů, zajištěných ani nezajištěných věřitelů. Usnesením ze dne 5.3.2014 soud prvního stupně uložil žalobkyni povinnost zaplatit na účet soudu soudní poplatek ve výši 90.000,-Kč, do tří dnů od doručení usnesení. Na to reagovala žalobkyně podáním ze dne 17.3.2014, v němž požádala o prominutí soudních poplatků. Soud prvního stupně žalobkyni vyzval kpředložení prohlášení o osobních a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků, ve lhůtě do 14 dnů od jeho doručení. Výzva byla žalobkyni doručena dne 31.3.2014, žalobkyně reagovala opětovným zasláním podání, vněmž žádala o prominutí soudních poplatků, vyplněné prohlášení nepředložila. Soud prvního stupně usnesením na č.l. 22 ze dne 2.5.2014 rozhodl tak, že žalobkyni osvobození od povinnosti zaplatit soudní poplatek za podanou žalobu nepřiznal, když nemůže posouditjejí majetkové poměry podle § 138 odst. 1 věta první o.s.ř.

Emailovým podáním ze dne 4.5.2014 odeslaným z adresy koster@estar -reality cz bez připojeného elektronického podpisu žalobce soudu sdělil, že podává odvolání proti usnesení č.j. 122 lCm 393/2014-22.

(KSPL 27 INS 13843/2010)

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že se k podání žalobkyně ze dne 4.5.2014 nepřihlíží. Konstatoval, že podání bylo doručeno do emailové schránky soudu, bylo označeno jako odvolání, nebyl k němu připojen elektronický podpis a dokument byl ve formátu, který nebylo možno ověřit. Cituje ustanovení § 42 odst. 2 o. s. ř. uvedl, že podání nebylo doplněno ani předložením originálu ani písemným podáním shodného znění. Vzhledem ktomu, že podání nebylo opatřeno elektronickým podpisem a dokument byl ve formátu, jejž nebylo možno ověřit, soud ktomuto podání nemohl přihlížet. Současně poučil účastníky řízení, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu prvního stupně. Usnesením na č.l. 29 ze dne 3.6.2014 soud prvního stupně opravil nesprávné poučení tak, že proti usnesení není odvolání přípustné.

Žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě napadla shora uvedené usnesení odvoláním.

Odvolací soud, aniž nařizoval jednání z důvodu podle § 214 odst. 2 písm.a) o.s.ř. přezkoumal odvolání žalobkyně a dospěl k závěru, že není přípustné.

Podle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. není odvolání přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení.

Podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání proti napadenému usnesení není podle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné, přestože účastníci řízení byli původně soudem prvního stupně chybně poučeni o možnosti podat proti němu odvolání. V napadeném usnesení soud prvního stupně pouze konstatoval stav, který nastal již tím, že žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě své odvolání nedoplnila podle § 42 odst. 2 o.s.ř. a o této skutečnosti ji pouze informoval. Proto odvolání žalobkyně podle § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2014

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika