104 VSPH 549/2016-70
76 ICm 2807/2015 104 VSPH 549/2016-70 (KSLB 76 INS 10346/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci žalobce: MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem, sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: INKOS HK-Turnov, v.o.s., IČO 28821955, sídlem Panská 240/33, Michálkovice, 715 00 Ostrava, insolvenčnímu správci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, zast. Mgr. Jiřím Šlencem, advokátem, sídlem Velké náměstí 148, 500 03 Hradec Králové, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. 76 ICm 2807/2015-35 ze dne 25. května 2016

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. 76 ICm 2807/2015-35 ze dne 25. května 2016 se v bodě II. výroku potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci zastavil řízení o určení pravosti pohledávky (bod I. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 22. 6. 2015 (B-5) byla popřena pohledávka žalobce P14 ve výši 308.976,97 Kč, přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Martina anonymizovano ( dále jen dlužník), vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 10346/2015, že se žalobce podanou žalobou domáhal určení pravosti pohledávky P14 jen v rozsahu částky 254.772,97 Kč, že bylo usnesením soudu ze dne 27. 11. 2015 (l.č. 30 spisu) toto řízení přerušeno z důvodu podání žaloby pro předčasnost, jelikož bylo zapotřebí žalobce vyzvat k doplnění přihlášky, což insolvenční správce INKOS HK-Turnov, v.o.s. ( dále jen správce) následnou výzvou splnil, po té bylo nařízeno zvláštní přezkumné jednání konané dne 11.5.2016 (B-14), při něm správce pohledávku P14 v rozsahu částky 254.772,97 Kč uznal jako nezajištěnou a vykonatelnou, tím odpadl důvod pro pokračování v tomto incidenčním sporu a žalobce vzal žalobu zpět podáním ze dne 17. 5. 2016 poté, co proběhlo ústní jednání dne 27. 11. 2015. Soud I. stupně proto podle § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a podle § 96 občanského soudního řádu isir.justi ce.cz (KSLB 76 INS 10346/2015)

(dále jen o.s.ř.) řízení zastavil a rozhodl o nákladech účastníků podle § 146 odst. 1 o. s. ř. s tím, že zastavení řízení zavinil žalobce, který vzal žalobu zpět, avšak řízení bylo přerušeno z důvodu, že správce před popřením nároku žalobce jej nevyzval k odstranění vady přihlášky, tato vada byla odstraněna teprve v průběhu incidenčního řízení, proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu v řízení.

Jen proti bodu II. výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci o nákladech řízení podal žalovaný včas odvolání, neboť s ním souhlasil a navrhoval, aby je odvolací soud zrušil a žalovanému přiznal náhradu nákladů vzniklých před soudem I. stupně ve výši 25.483 Kč, a aby mu přiznal náhradu nákladů odvolacího řízení. Zrekapituloval, že dne 26.5.2015 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku P14 celkem ve výši 308.976,97 Kč, jako důvod pohledávky označil rozhodčí nález vydaný rozhodcem JUDr. Adamem Daňkem ze dne 21.9.2012, že výzvou ze dne 3. 6. 2015 správce vyzval žalobce k doplnění a opravě přihlášky a současně jej poučil o vadách přihlášky a o způsobu jejího doplnění a opravy, že dne 11. 6. 2015 žalobce přihlášku doplnil, avšak nedostatečně, a proto ji správce při přezkumném jednání konaném dne 22.6.2015 celou popřel, že v zákonné lhůtě podal žalobce dne 21. 7. 2015 žalobu na určení popřené pohledávky. Správce namítal, že pokud by žalobce dle jeho poučení ze dne 3.6.2015 adekvátně reagoval na doplnění a opravu původní přihlášky, nebyla by přihlášená pohledávka správcem popřena a nebyl by zahájen tento incidenční spor, že soud I. stupně v tomto zahájeném incidenčním řízení konstatoval, že žalobce odstraňoval vadu formálně, nikoliv fakticky, že ani po doplnění přihlášky žalobcem ze dne 11.6.2015 není zřejmý právní důvod vzniku pohledávky, a že správce měl přihlášku odmítnout, nikoliv přezkoumávat. Uvedl dále, že žalobce navrhoval přerušení řízení s tím, že je schopen důvod pohledávky řádně doložit, a že předmětem přihlášky bude pouze částka 254.772,97 Kč, že soud I. stupně řízení přerušil a uložil správci, aby žalobce opět vyzval k odstranění vady přihlášky a k jejímu řádnému doplnění, že poté, co žalobce vady odstranil, byla pohledávka P14 ve výši 254.772,97 Kč při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 11.5.2016 (B-14) přezkoumána jako nezajištěná a nevykonatelná. Měl za to, že nezavinil vyvolání incidenčního sporu, jelikož vyzval věřitele k opravě a doplnění přihlášky, vznikly mu náklady za právní zastoupení a nelze na něm spravedlivě požadovat, aby se na těchto nákladech podíleli ostatní věřitelé. Vyčíslil náklady za 2 úkony právní pomoci, cestovné za cestu Hradec Králové-Liberec a zpět, náhradu za promeškaný čas, to vše včetně DPH ve výši celkem 25.483 Kč.

Žalobce v podaném vyjádření k odvolání žalovaného taktéž zrekapituloval dosavadní průběh tohoto řízení ve spojení s podanou přihláškou P14 a jejím popřením správcem. Uvedl, že nesdílí názor, že by činil úkon zpětvzetí žaloby podáním ze dne 17. 5. 2016, jelikož vzal žalobu zpět teprve podáním ze dne 27. 5. 2016, poukázal na to, že o nákladech řízení bylo rozhodnuto s tím, že žalobce zavinil zastavení řízení, avšak řízení bylo přerušeno z důvodu, že správce před popřením nároku žalobce nevyzval k odstranění vad podání a měl za to, že je to správce, kdo zavinil svým chováním zastavení řízení, uvedl, že mu vznikly náklady řízení na něž má právo a navrhoval, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně v bodě II. výroku změnil a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 19.294,50 Kč a nahradit mu náklady odvolacího řízení. (KSLB 76 INS 10346/2015)

Odvolací soud přezkoumal usnesení v napadeném bodě II. výroku, aniž nařizoval jednání podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř., a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

Z posledně citovaného ustanovení je zřejmé, že se zavinění posuzuje výlučně z procesního hlediska, tj. podle procesního výsledku; tam, kde zastavení řízení bylo účastníkem zaviněno, soud přizná ostatním účastníkům (druhé straně), náhradu nákladů řízení, jež v řízení účelně vynaložili na uplatňování nebo bránění svého práva. Uvedené platí v poměrech incidenčního řízení s limitem uvedeným v § 202 odst. 1 větě prvé IZ, dle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti správci.

Pro rozhodnutí o odvolání jsou rozhodující tyto skutečnosti:

-26. 5. 2015 podal žalobce přihlášku nezajištěné a vykonatelné pohledávky P14 celkem ve výši 308.976,97 Kč, vykonatelnost dovozoval z rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Adamem Daňkem dne 21. 9. 2012 a uvedl, že rozhodčím nálezem byl žalobci přiznán nárok ve výši 186.300,05 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o úvěru č. 33285608, uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 9. 2. 2007 a náhrada nákladů rozhodčího řízení,

-dne 3. 6. 2015 vyzval správce žalobce k doplnění a opravě přihlášky pro její vady tak, aby specifikoval důvod vzniku pohledávky a doložil jej,

-dne 11. 6. 2015 učinil žalobce doplnění a opravu přihlášky v souladu s výzvou správce a připojil k ní dohodu o splátkách s uznáním závazku, a to tak, že zopakoval, že uzavřel s dlužníkem 9. 2. 2007 smlouvu o úvěru č. 33285608, poskytl dlužníku úvěr ve výši 221.250 Kč a dlužník se jej zavázal splatit v 72 pravidelných měsíčních splátkách po 6.790,36 Kč, včetně pojištění, že dne 5. 3. 2010 došlo k uzavření dohody o splátkách s uznáním závazku, v němž dlužník uznal svůj dluh ze smlouvy o úvěru a dohodl se s žalobcem na novém splátkovém kalendáři, uznaná částka v dohodě činila 198.350,04 Kč a dlužník se zavázali ji zaplatit do 31. 8. 2012, tuto povinnost nesplnil, zaplatil jen 12.050 Kč, tuto částku žalobce započetl na jistinu uznaného dluhu a přihlásil pohledávku ve výši 186.300,04 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 30. 7. 2010 do dne předcházející úpadku v částce 68.472,92 Kč, (KSLB 76 INS 10346/2015)

-dne 22. 6. 2015 (B-5) se konalo přezkumné jednání, při němž byla pohledávka P14 správcem popřena v celém rozsahu z důvodu neplatné rozhodčí doložky a nicotnosti rozhodčího nálezu a správce ji přezkoumal jako nevykonatelnou,

-dne 7. 7. 2015 (B-8) vyrozuměl správce žalobce o popření pohledávky P14 co do pravosti a výše s tím, že byla přezkoumána jako nevykonatelná a poskytl mu poučení podle § 198 IZ o jeho právu podat žalobu na určení pravosti pohledávky s tím, že nepodá-li žalobu včas, k pohledávce P14 nebude nepřihlíženo,

-dne 21. 7. 2015 podal žalobce žalobu na určení popřené pohledávky,

-dne 27. 11. 2015 se konalo soudní jednání, při kterém soud I. stupně konstatoval, že měl správce insolvenčnímu soudu navrhnout odmítnutí přihlášky a nikoliv pohledávku přezkoumávat, a že to jsou důvody pro zamítnutí žaloby pro předčasnost, jelikož přihláška doposud vykazuje vady, které žalobce neodstranil ani po doplnění přihlášky a není zřejmý právní důvod vzniku pohledávky,

-dne 27. 11. 2015 soud I. stupně usnesením řízení přerušil za účelem výzvy správce k upřesnění a doplnění přihlášky pohledávky žalobcem s tím, že teprve po odstranění vad může být přihláška opět přezkoumána,

-dne 24. 2. 2016 vyzval správce žalobce k doplnění a k opravě přihlášky,

-dne 1. 3. 2016 žalobce přihlášku pohledávky doplnil,

-dne 11. 5. 2016 (B-14) se uskutečnilo zvláštní přezkumné jednání, při němž správce i dlužník pohledávku uznali,

-dne 19. 5. 2016 sdělil žalobce podáním ze dne 17. 5. 2016 (l.č. 33 spisu) soudu I. stupně výsledky přezkumu přihlášky pohledávky P14 při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 11. 5. 2016 (B-14) s tím, že správce i dlužník uznali pohledávku P14 zcela a tím odpadl předmět sporu,

-dne 25. 5. 2016 soud I. stupně usnesením (l.č. 35 spisu) řízení zastavil a rozhodl o nákladech účastníků,

-dne 27. 5. 2016 (l.č. 38 spisu) doručil žalobce soudu I. stupně zpětvzetí žaloby datované 27. 5. 2016 s vyčíslením nákladů řízení.

Jelikož žádný z účastníků nepodal odvolání proti bodu I. výroku usnesení o zastavení, nabylo právní moci. Aniž by odvolací soud zaujal jakékoliv stanovisko k přezkoumatelnosti a projednatelnosti podané přihlášky P14, ve které žalobce uvedl jako důvod podané přihlášky nároky z titulu smlouvy o úvěru č. 33285608, uzavřené dne 9. 2. 2007 s dlužníkem a doplnil ji dne 11. 6. 2015 o další rozhodné skutečnosti, v řízení vyplynulo, že pohledávka P14 byla při přezkumném jednání konaném dne 22. 6. 2015 (B-5) přezkoumána, byla správcem popřena zcela co do pravosti a výše, správce podáním ze dne 7. 7. 2015 (B-8) vyrozuměl žalobce o popření pohledávky P14 co do pravosti a výše s tím, že byla přezkoumána jako nevykonatelná a poskytl mu poučení podle § 198 IZ o jeho právu podat žalobu na určení pravosti pohledávky (KSLB 76 INS 10346/2015) s tím, že nepodá-li žalobu včas, k pohledávce P14 nebude nepřihlíženo. Žalobce na základě podaného vyrozumění a poučení o následcích zmeškání lhůty k podání žaloby podal tuto incidenční žalobu podle § 198 IZ. Z uvedeného je zřejmé, že zahájení tohoto incidenčního sporu bylo vyvoláno chováním správce, jenž popřel při přezkumném jednání konaném dne 22. 6. 2015 (B-5) pohledávku žalobce P14 (byť dle názoru soudu I. stupně vykazovala vady, neměla být správcem přezkoumána a žalobce měl být nejprve vyzván k její opravě a doplnění). Jelikož však správce přihlášku přezkoumal a při přezkumném jednání ji popřel a vyzval žalobce k podání žaloby, jenž postupoval v souladu s výzvou a podle § 198 IZ se včas podanou žalobou domáhal určení popřené pohledávky, žaloba nebyla soudem zamítnuta pro předčasnost (byl-li k tomu dán důvod) a správce posléze pohledávku P14 dne 11. 5. 2016 (B-14) při zvláštním přezkumném jednání uznal, v důsledku čehož se sporná pohledávka stala zjištěnou (§ 201 odst. 1 písm. c) IZ) a podaná žaloba bezpředmětnou, za dané procesní situace žalobci nezbylo, nežli vzít žalobu zpět, jak učinil podáním ze dne 27. 5. 2016 a je zřejmé, že správce, jenž sám tuto situaci vyvolal, zavinil, že řízení muselo být zastaveno. V takovém případě by pravidelně přicházelo v úvahu rozhodnutí o náhradě nákladů řízení podle § 146 odst. 2 věty druhé o.s.ř. a žalovaného (pokud by nešlo o insolvenčního správce) by bylo lze zavázat k jejich úhradě ve prospěch žalobce. Protože se však v dané věci jedná o incidenční spor o pravost a výši pohledávky, nelze podle § 202 odst. 1 IZ přiznat žalobci právo na náhradu nákladů proti žalovanému správci.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora proto odvolací soud usnesení v odvoláním dotčeném bodu II. výroku o nákladech řízení potvrdil jako ve výroku věcně správný s tím, že soud I. stupně v odůvodnění rozhodnutí o nákladech řízení pochybil, pokud postupoval podle § 146 odst. 1 o.s.ř., neboť správně měl postupovat podle § 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř.

Výrok o nákladech odvolacího řízení se řídí podle § 224 odst. 1 a podle § 202 odst. 1 IZ a taktéž v odvolacím řízení nelze přiznat žalobci úspěšnému v odvolacím řízení právo na náhradu nákladů proti žalovanému správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná