104 VSPH 537/2015-70
56 ICm 572/2014 104 VSPH 537/2015-70 (KSPA 56 INS 18666/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v právní věci žalobce: AB insolvence, v.o.s., IČO 24738115, sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem 533 51 Pardubice-Rosice, Tolarova 109, podnikajícího pod obchodní firmou PETR STEHNO -Este, místem podnikání 533 52 Staré Hradiště 15, IČO 14546108, zast. Mgr. Davidem Urbancem, advokátem, sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, Nové Město, proti žalovanému: Lukáš anonymizovano , nar. 17.9. 1973, bytem náměstí Čs. legií 851, 530 02 Pardubice -Zelené Předměstí, zast. JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem, sídlem Dukelská 15/16, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí, o určení neúčinnosti převodů částí obchodních podílů a o vydání plnění do majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. 56 ICm 572/2014-53 ze dne 30.března 2015

takto:

I. Odvolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám Mgr. Davida Urbance do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 4.114 Kč.

Odůvodnění

Ve výroku uvedeným rozsudkem Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích v bodu I. výroku určil, že je smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená dne 8.9.2011 mezi dlužníkem Petrem Stehnem (dále jen dlužník) a žalovaným právně neúčinná. V bodech II.-V. výroku žalobu, jíž se žalobce domáhal určení neúčinnosti převodu částí obchodního podílu dle smlouvy ze dne 8.9.2011 a vydání obchodního podílu o velikosti 25% ve společnosti Penzion Pardubice, s.r.o., odpovídající vkladu ve výši 200.000 Kč, do majetkové podstaty dlužníka, zamítl. V bodu VI. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a v bodu VII. výroku uložil žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Žalovaný podal proti bodu I. výroku tohoto rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích včas odvolání (l.č. 58 spisu), aniž by uvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadaného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh). Uvedl pouze, že odůvodnění odvolání doplní ve lhůtě 15 dnů.

K odstranění vad odvolání, jež postrádá náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 a § 205 o.s.ř., vyzval soud I. stupně žalovaného usnesením ze dne 26.5.2015 (l.č.62 spisu) a současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy, tedy o tom, že odvolání bude v případě neodstranění vytčených vad odvolacím soudem odmítnuto. Usnesení bylo žalovanému doručeno dne 2.6.2015 prostřednictvím právního zástupce, žalovaný zůstal nečinný. 56 ICm 572/2014 (KSPA 56 INS 18666/2012)

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209 o.s.ř.) žádné odvolací důvody.

Jelikož odvolání směřuje proti rozhodnutí ve věci samé, jež žalovaný jako odvolatel přes výzvu soudu I. stupně řádně nedoplnil, a nadále trpí vadami, pro něž nelze v řízení pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 IZ odmítl.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náklady právního zastoupení dle § 7 a § 9 odst. 4 písm. c) a § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) za podané vyjádření ze dne 10.8.2015 k odvolání žalovaného, ve výši 3.100,-Kč, režijní paušál 300,-Kč, DPH 21% ve výši 714 Kč, celkem 4.114 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné

V Praze dne 15. září 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová