104 VSPH 526/2015-18
42 ICm 1574/2015 104 VSPH 526/2015-18 (KSCB 25 INS 19630/2014)

U S N E S E N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila v právní věci žalobkyně Jarmily Vaňkové, bytem v Psinicích 8, Libáň, zastoupené zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk, proti žalované Ing. Věře Zezulkové, sídlem Sokolovská 266/145, Praha 8, insolvenční správkyni dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Obrataň 84, o určení pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 1574/2015-11 ze dne 7. května 2015,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 1574/2015 -11 ze dne 7. května 2015 se potvrzuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala proti žalované určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Marie anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 25 INS 19630/2014, a to pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť žalobkyně, přestože byla poučena o následcích nezaplacení poplatku, ve lhůtě stanovené soudem soudní poplatek neuhradila. Zároveň soud prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žalobkyně nemá právo na jejich náhradu.

Toto usnesení napadla žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž namítla, že nesouhlasí s tvrzením soudu prvního stupně, že má zaplatit soudní poplatek, neboť se domnívá, že podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, by neměl být stanoven žádný soudní poplatek k zaplacení". Žalobkyně namítla, že soud prvního stupně pochybil, protože z procesní povahy soudní poplatek by tedy neměl být vybrán dle položky 22 bod 14 Sazebníku poplatků." Uzavřela, že podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích neměl soud stanovit

42 ICm 1574/2015 (KSCB 25 INS 19630/2014)

žádný soudní poplatek k zaplacení, a proto na úkor tohoto ustanovení soudní poplatek nezaplatila."

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není důvodné.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

V projednávané věci soud prvního stupně žalobkyni usnesením ze dne 28.4.2015 (č.l. 7) vyzval k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu ve výši 5.000,-Kč podle Položky 13 bod 1. písm. a) Sazebníku soudních poplatků ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení a zároveň žalobkyni poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1, odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích i o možnosti podat návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 4.5.2015. Na to reagovala žalobkyně podáním z téhož dne (č.l. 8), v němž vyslovila domněnku, že soud prvního stupně při vydání usnesení o zaplacení soudního poplatku pochybil, protože z procesní povahy soudní poplatek by tedy neměl být vybrán dle položky 22 bod 14 Sazebníku poplatků" a že podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích neměl soud stanovit žádný soudní poplatek k zaplacení, a proto na úkor tohoto ustanovení soudní poplatek nezaplatila."

Skutečnost, že by žalobkyně soudní poplatek zaplatila, resp. že by k jeho zaplacení došlo v mezidobí od podání odvolání, se ze spisu nepodává.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně konstatuje, že soudní poplatek v projednávané věci činí podle položky 13 bodu a písm. a) Sazebníku 5.000,-Kč, neboť podaná žaloba je žalobou incidenční, jejímž předmětem je určení pravosti popřené pohledávky, nikoliv peněžité plnění.

Proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

42 ICm 1574/2015 (KSCB 25 INS 19630/2014)

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšné žalované žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9.července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika