104 VSPH 524/2015-24
42 ICm 1264/2015 104 VSPH 524/2015-24 (KSCB 28 INS 26158/2014)

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v právní věci žalobce Home Credit, a.s., IČO 26978636, sídlem Nové sady 996/25, Brno, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, sídlem Blatného 36, Brno, proti žalovanému Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., sídlem Hvězdova 7, Praha 4, insolvenčnímu správci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Budějovická 3072, Tábor, o určení pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 1264/2015-18 ze dne 19. května 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. 42 ICm 1264/2015-18 ze dne 19.5.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích podle § 160 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odmítl žalobu, jíž se žalobce domáhal určení pořadí zajištěné pohledávky ve výši 107.173,79 Kč za dlužníkem Zdeňkem Berkou (dále jen dlužník), jež byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného soudem prvního stupně pod sp.zn. KSCB 28 INS 26158/2014 (bod I. výroku), rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč žalobci (bod III. výroku a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že pohledávka žalobce byla žalovaným popřena při přezkumném jednání konaném dne 17.12.2014, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 13.3.2015, lhůta k podání žaloby podle § 198 IZ tak uplynula dne 28.3.2015; žaloba byla soudu doručena dne 30.3.2015, tedy opožděně. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 160 odst. 4 IZ a žalobu odmítl. Výrok o vrácení soudního poplatku odůvodnil odkazem na § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, výrok o nákladech řízení odkazem na § 146 odst. 2 věta prvá občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), když žalovanému v souvislosti s řízením žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se žalobce včas odvolal namítaje, že lhůta k podání žaloby o určení pohledávky uplynula v pondělí dne 30.3. 2015 a žaloba byla tedy podána včas. Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 42 ICm 1264/2015 (KSCB 28 INS 26158/2014)

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením ze dne 19.6.2015 (č.l. 22) napadené usnesení postupem podle § 210a o.s.ř. sám zrušil, když konstatoval, že žaloba byla podána poslední den lhůty.

Protože se z těchto důvodů stalo odvolání žalobce proti napadenému usnesení bezpředmětným, postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. a toto odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika