104 VSPH 511/2015-39
76 ICm 3808/2014 104 VSPH 511/2015-39 (KSLB 76 INS 8606/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiřičkové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42202876, bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, zastoupené zmocněncem Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, korespondenční adresa: Petra Bezruče 362, P.O.BOX č. 42, 288 42 Nymburk, proti žalovaným 1) Ing. Aleši Klaudymu, IČO: 67222544, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín, insolvenčnímu správci dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Kominická 599/7, 460 01 Liberec, a 2) Miroslavě anonymizovano , anonymizovano , bytem Kominická 599/7, 460 01 Liberec, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 20. května 2015, č.j. 76 ICm 3808/2014-33,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 20. května 2015, č.j. 76 ICm 3808/2014-33, se potvrzuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením soud I. stupně zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala určení pravosti popřené pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, pod sp. zn. KSLB 76 INS 8606/2014, a to pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť žalobkyně, jejíž žádosti o osvobození od placení soudních poplatků nebylo pravomocně vyhověno, ani k výzvě soudu neuhradila soudní poplatek za podání žaloby. Zároveň soud rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na jejich náhradu podle § 146 odst. 2 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání a požadovala jeho zrušení nebo snížení soudního poplatku. Namítala, že nesouhlasila s tvrzením soudu I. stupně o vydání usnesení na zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč, neboť se domnívá, že soud I. stupně pochybil, protože by z procesní povahy soudní poplatek, by tedy neměl být vybrán dle položky 22 bod 14 Sazebníku poplatků -2-76 ICm 3808/2014 (KSLB 76 INS 8606/2014) a že podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, by soud I. stupně neměl stanovit žádný soudní poplatek k zaplacení . Uvedla, že na úkor tohoto ustanovení podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích soudní poplatek nezaplatila. S odkazem na toto ustanovení uzavřela, že podává odvolání proto zda vůbec může Krajský soud Liberec nějaký soudní poplatek stanovit nebo určit .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a aniž nařizoval jednání, v souladu § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není opodstatněno.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

V projednávané věci soud I. stupně žalobkyni usnesením ze dne 6.11.2014 (č.l. 11), vydaným asistentem soudce, vyzval k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bodu 1 písm. a) sazebníku soudních poplatků ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení a zároveň žalobkyni poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1, odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích i o možnosti podat návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení, které bylo zmocněnci žalobkyně doručeno dne 12.11.2014, bylo k námitkám žalobkyně potvrzeno usnesením soudce ze dne 25.11.2014, č.j. 76 ICm 3808/2014-14. Usnesením ze dne 2.2.2015, č.j. 76 ICm 3808/2014-21, které bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 2.3.2015, č.j. 101 VSPH 113/2015-29, a nabylo právní moci dne 14.4.2015, soud nevyhověl žádosti žalobkyně o osvobození od placení soudních poplatků. Přes následné upozornění soudem I. stupně ze dne 6.5.2015 (č.l. 32), že má do 3 dnů od jeho doručení zaplatit soudní poplatek za podanou žalobu, který činí podle položky 13 bod 1. písm. a) sazebníku soudních poplatků 5.000,-Kč, které bylo zmocněnci žalobkyně doručeno dne 11.5.2015, však nebyl soudní poplatek uhrazen.

Skutečnost, že by žalobkyně soudní poplatek zaplatila, resp. že by k jeho zaplacení došlo v mezidobí od podání odvolání, se ze spisu nepodává.

Odvolací soud shodně se soudem I. stupně konstatuje, že soudní poplatek v projednávané věci činí podle položky 13 bodu 1. písm. a) sazebníku poplatků 5.000,-Kč, neboť podaná žaloba je žalobou incidenční, jejímž předmětem je určení pravosti popřené pohledávky, nikoliv peněžité plnění. Odkaz žalobkyně na položku 22 bod 14. sazebníku poplatků je nepřípadný, neboť tato položka se netýká soudního poplatku za návrh na zahájení řízení, ale soudního poplatku za odvolání. Soud I. stupně přitom v dané věci správně postupoval, když po pravomocném nepřiznání -3-76 ICm 3808/2014 (KSLB 76 INS 8606/2014) osvobození od soudních poplatků žalobkyni poskytl reálný časový prostor pro úhradu soudního poplatku a pro pokračování řízení ve věci samé (srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 2. května 2002 sp.zn. III. ÚS 588/2000 a ze dne 22. 5. 2006 sp.zn. IV. ÚS 776/05), kterého však žalobkyně nevyužila.

Proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšným žalovaným žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. července 2015 JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika