104 VSPH 508/2017-700
76 ICm 2086/2013 104 VSPH 508/2017-700 (KSLB 76 INS 22654/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry Jiříčkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci žalobkyně: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem U Teplárny 1/1206, 158 00 Praha 5, zast. JUDr. Ing. Jaroslavem Jandou, LL.M., Ph.D., obecným anonymizovano , anonymizovano , bytem 471 51 Svor 90, proti žalovanému: KOPPA, v.o.s., IČO 25428578, sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, insolvenční správce dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., Ph.D., anonymizovano , bytem 471 51 Svor 90, za účasti státního zastupitelství, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č. j. 76 ICm 2086/2013-267 ze dne 18. srpna 2016,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č. j. 76 ICm 2086/2013-267 ze dne 18. srpna 2016 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným rozsudkem Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci zamítl žalobu o vyloučení veškerého movitého majetku a předmětů nacházejících se v nemovitostech v katastrálním území Svor z majetkové podstaty dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., Ph.D. (dále jen dlužník) v insolvenčním řízení dlužníka vedeném u téhož soudu pod sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011 (bod I. výroku), o vyloučení nemovitostí-pozemku parcelní číslo 944/3 trvalý travní porost, 944/4 trvalý travní porost a 960/3 trvalý travní porost, zaspaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, katastrální území Svor, na LV č. 457, z majetkové podstaty dlužníka (bod II. výroku), o vyloučení nemovitostí-pozemku parcelní číslo st. 187 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní číslo st. 823 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, katastrální území Svor, na LV č. 457, z majetkové podstaty dlužníka (bod III. výroku), o vyloučení nemovitostí-pozemku parcela st. 184 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného a evidenčního, jiná stavba, pozemku parcelní číslo st. 185 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Svor 90, způsob využití bydlení, stavby č.p. 89 způsob využití bydlení stojící na pozemku parcelní číslo st. 187 zastavěná plocha, stavby bez čísla popisného a evidenčního (garáž) stojící na pozemku parcelní číslo st. 823 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní číslo 920 trvalý travní porost, isir.justi ce.cz 76 ICm 2086/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011) pozemku parcelní č. 921/1 trvalý travní porost, pozemku parcelní č. 922/1 ostatní plocha, pozemku parcelní č. 924/1 ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, katastrální území Svor, na LV č. 457, z majetkové podstaty dlužníka (bod IV. výroku), rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení (bod V. výroku) a žalobkyni uložil povinnost uhradit státu na nákladech řízení částku 160 Kč (bod VI. výroku).

Soud I. stupně zamítnul žalobu po provedeném dokazování jako nedůvodnou, o nákladech řízení rozhodl podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a podle § 148 odst. 1 o.s.ř. uložil žalobkyni povinnost uhradit státu vynaložené náklady na svědečném. V odůvodnění rozsudku mimo jiné uvedl, že obdržel několik sdělení dlužníka o tom, že je anonymizovano žalobkyně, že však nedoložil řádnou písemnou plnou moc k jejímu zastupování, že s ohledem na nejasnosti v zastupování žalobkyně soud usnesením ze dne 17. 5. 2016 (na l. č. 172) rozhodl podle § 28 odst. 4 o.s.ř., že žalobkyni může zastupovat jen zástupce s pnou mocí obsahující úředně ověřené podpisy, že se žalobkyně žádného jednání soudu nezúčastnila a plnou moc s úředně ověřenými podpisy soudu nedoložila, že není v řízení zastoupena a nebyl soudu předložen žádný důkaz o tom, že není schopna se řízení účastnit, a že musí být zastoupena opatrovníkem. Dále soud uvedl, že žalobkyni doručuje na její doručovací adresu, která je soudu známa z insolvenčního spisu, že na této adrese několikrát odmítla převzetí zásilky odkazem na to, že má být doručováno zmocněnci, kterému však neudělila řádnou plnou moc, že usnesení ze dne 17. 6. 2016 (na l. č. 172) žalobkyně převzala na adrese Svor 89, 471 51 Svor, a že na základě sdělení pošty, že se žalobkyně z místa trvalého bydliště odstěhovala, považuje soud tuto adresu za její doručovací adresu.

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci podala žalobkyně včas odvolání a navrhovala jej zrušit. Namítala procesní pochybení soudu I. stupně z důvodu, že v době jednání soudu a rozhodnutí o věci byla zastoupena obecným anonymizovano , který nebyl bezdůvodně soudem připuštěn, aby ji zastupoval, že jí nebyl řádně doručen rozsudek soudu I. stupně a byla tak porušena její ústavní práva přístupu k soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a podle § 212a o.s.ř. a aniž nařizoval jednání podle § 214 odst. 2 písm. d) o.s.ř. dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že:

-žalobkyně udělila plnou moc dne 21. 9. 2015 (l. č. 69 spisu) JUDr. Ing. Mgr. Pavlu Sorokáčovi, MBA, advokátovi,

-dne 28. 4. 2016 (l. č. 104-105 spisu) a 3. 5. 2016 (l. č. 107 spisu) byla soudu doručena elektronická podání dlužníka bez zaručeného podpisu, obsahující sdělení, že zastupuje žalobkyni jako obecný zmocněnec, a k podání byla připojena plná moc udělená žalobkyní dlužníkovi, 76 ICm 2086/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011)

-dne 4. 5. 2016 v 09:11:05 (l. č. 111-113 spisu) byla soudu doručena elektronická podání dlužníka s platným podpisem se žádostí žalobkyně o odročení jednání z důvodu ukončení zastoupení advokátem s tím, že plná moc udělená dlužníkovi jako obecnému zmocněnci žalobkyní byla již do spisu založena,

-dne 4. 5. 2016 (l. č. 114 spisu) počalo v 12:00 hod. jednání soudu, kterého se za žalobkyni zúčastnil advokátní koncipient Mgr. Eduard Belšán dle substituční plné moci založené na listu č. 110 spisu v zastoupení JUDr. Ing. Mgr. Pavla Sorokáče, MBA. Soud konstatoval podání žalobkyně ze dne 4. 5. 2016 na listu č. 111 spisu, že žádá o odročení jednání a sděluje, že došlo k ukončení jejího právního zastoupení advokátem JUDr. Ing. Mgr. Pavlem Sorokáčem, MBA, že soud k tomuto podání nepřihlédl z důvodu, že žalobkyně nedoložila plnou moc, a že dlužník není účastníkem řízení,

-dne 9. 5. 2016 (l. č. 148-149 spisu) bylo soudu doručeno elektronické podání dlužníka bez zaručeného podpisu, ke kterému byla připojena plná moc ze dne 27. 4. 2016, udělená žalobkyní dlužníkovi jako obecnému zmocněnci,

-dne 9. 5. 2016 (l. č. 168 spisu) sdělil soudu JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA, ukončení právního zastoupení žalobkyně a doložil výpověď plné moci z 27. 4. 2016,

-předvolání ze dne 11. 5. 2016 (l. č. 167 spisu) k jednání soudu na den 17. 6. 2016 doručil soud dlužníkovi do jeho datové schránky a též doručoval žalobkyni na adresu Svor 89, 471 51 Svor, kde žalobkyně odepřela převzetí zásilky dne 12. 5. 2016 (l. č. 169) s tím, že má být doručováno jejímu právnímu zástupci, čímž bylo doručeno předvolání také žalobkyni dnem 12. 5. 2016 (§ 50c odst. 1 o.s.ř.),

-usnesením ze dne 17. 5. 2016 (na l. č. 172 spisu) soud rozhodl ve smyslu § 28 odst. 4 o.s.ř., že bude připuštěn pouze takový zástupce žalobkyně, který předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem žalobkyně, usnesení bylo doručeno žalovanému, dlužníkovi JUDr. Ing. Jaroslavu anonymizovano , LL.M., Ph.D. a žalobkyni, která odepřela převzetí zásilky dne 19. 5. 2016 (l. č. 179 spisu), a proto dnem 19. 5. 2016 byla písemnost žalobkyni doručena (§ 50c odst. 1 o.s.ř.),

-dne 17. 6. 2016 (l. č. 211 spisu) se konalo ústní jednání (v protokolu o jednání nesprávně uvedeno 17. 3. 2016), kterého se žalobkyně ani dlužník v postavení obecného zmocněnce nezúčastnili,

-dne 18. 5. 2016 (l. č. 173-178 spisu) a 16. 6. 2016 (l. č. 201-202 spisu) bylo soudu doručeno elektronické podání dlužníka se zaručeným podpisem obsahující mimo jiné plnou moc z 27. 4. 2016 shodného znění, jako na listu č. 149 spisu, udělenou žalobkyní dlužníkovi jako obecnému zmocněnci, bez úředně ověřených podpisů žalobkyně a dlužníka,

-dne 17. 6. 2016 (l. č. 207-210 spisu) byla spolu s podáním žalobkyně prostřednictvím obecného zmocněnce založena do spisu v originálu generální plná moc ze dne 16. 6. 2016 (l. č. 210 spisu), udělená žalobkyní dlužníkovi 76 ICm 2086/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011) jako obecnému zmocněnci, jež neobsahuje úředně ověřené podpisy žalobkyně a dlužníka,

-předvolání ze dne 11. 7. 2016 (l. č. 252 spisu) na jednání 17. 8. 2016 bylo soudem doručováno žalobkyni na adresu Svor 89, 471 51 Svor, zásilka se vrátila s poznámkou, že se na uvedené adrese nezdržuje, že má být doručováno zmocněnci, přijetí zásilky bylo dle údajů na obálce odepřeno dlužníkem dne 12. 7. 2016, nikoliv žalobkyní, a proto předvolání nebylo žalobkyni řádně doručeno,

-dne 17. 8. 2016 (l. č. 261 spisu) se konalo jednání bez účasti žalobkyně,

-rozsudek č. j. 76 ICm 2086/2013-267 ze dne 18. srpna 2016 soud doručoval žalobkyni prostřednictvím poštovní přepravy na adresu Svor 89, 471 51 Svor, zásilka se vrátila s poznámkou, že má být doručováno do datové schránky zmocněnce, přijetí zásilky bylo odepřeno dlužníkem dne 22. 8. 2016, k oznámení a uložení zásilky u doručujícího orgánu nedošlo, dle referátu soudu na obálce vrácené a nedoručené zásilky obsahující rozsudek byl znovu rozsudek vypraven k doručení žalobkyni dne 23. 8. 2016,

-dle obsahu obálky založené na listu č. 313 spisu byl rozsudek doručován žalobkyni na adresu U Teplárny 1/1206, 158 00 Praha 5, tj. na adresu jejího trvalého bydliště, kde nebyla zastižena, zásilka byla uložena u doručující pošty dne 26. 8. 2016 s výzvou k jejímu vyzvednutí, dne 9. 9. 2016 byla vrácena zpět Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci s poznámkou adresát odstěhován , dne 15. 9. 2016 došlo dle pokynu soudu ze dne 15. 9. 2016 k vyvěšení rozsudku na úřední desce a dne 17. 10. 2016 došlo k jeho sejmutí (§ 50 odst. 2 o.s.ř.),

-dne 29. 8. 2016 (l. č. 278 spisu) byl do spisu založen originál plné moci ze dne 29. 8. 2016, udělené žalobkyní dlužníkovi jako obecnému zmocněnci, jež obsahuje úředně ověřené podpisy žalobkyně a obecného zmocněnce,

-dne 12. 9. 2016 doručil dlužník soudu odvolání žalobkyně proti rozsudku.

Z toho, co bylo uvedeno výše, vyplývá, že soudu byla dne 28. 4. 2016 (l. č. 104 spisu) a opakovaně dne 3. 5. 2016 (l. č. 107 spisu) doručena plná moc žalobkyně udělená dlužníkovi jako obecnému zmocněnci a bylo soudu zároveň oznámeno ukončení zastupování žalobkyně advokátem na základě předchozí plné moci udělené žalobkyní Ing. Mgr. Pavlu Sorokáčovi, MBA, advokátovi. Podle § 28 odst. 3 o.s.ř. zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci. Bez ohledu na to, že podání dlužníka jako obecného zmocněnce žalobkyně ze dne 28. 4. 2016 (l. č. 104) a ze dne 3. 5. 2016 (l. č. 107 spisu) byla učiněna dlužníkem bez zaručeného elektronického podpisu, platí doložením nové plné moci k zastupování žalobkyně, že byla vypovězena plná moc dosavadnímu zástupci Ing. Mgr. Pavlu Sorokáčovi, MBA, advokátovi, přičemž tato skutečnost byla opakovaně soudu potvrzena a doložena jak žalobkyní prostřednictvím jejího nového zástupce (dlužníka), tak i JUDr. Ing. Mgr. Pavlem Sorokáčem, MBA, advokátem. Případné pochybnosti soudu o zastupování žalobkyně pak byly nepochybně odstraněny doložením originálu plné moci a plné moci 76 ICm 2086/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011) se zaručenými podpisy žalobkyně a dlužníka jako obecného zmocněnce. Což však znamená, že žalobkyně byla počínaje dnem 28. 4. 2016, kdy došla soudu plná moc udělená dlužníkovi jako obecnému zmocněnci (l. č. 104 spisu), zastoupena dlužníkem. Z toho dále plyne, že žalobkyně nebyla řádně obeslána na jednání soudu dne 17. 8. 2016 (l. č. 261 spisu), pokud soud neobeslal obecného zmocněnce a taktéž jednání konané dne 4. 5. 2016 (l. č. 114 spisu) je zmatečné, pokud soud věděl o novém zastoupení žalobkyně a bezdůvodně k němu nepřihlédl, a aniž by jakkoliv rozhodl o tom, že se zástupce žalobkyně nepřipouští. Tím byla porušena ústavní práva žalobkyně přístupu k soudu.

Odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalobkyně udělila dlužníkovi procesní plnou moc podle § 28 odst. 1 o. s. ř. Podle § 49 odst. 1 o. s. ř. má-li účastník zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Přisvědčil proto zároveň žalobkyni i v tom, že jí nebyl dosud řádně doručen rozsudek, jenž nebyl přes to, že byla zastoupena obecným anonymizovano s procesní plnou mocí, doručován obecnému zmocněnci, ale pouze žalobkyni. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že i po té, co byl soudu dne 29. 8. 2016 (l. č. 278 spisu) doručen originál plné moci ze dne 29. 8. 2016, jež obsahuje úředně ověřené podpisy žalobkyně a obecného zmocněnce na základě usnesení soudu ze dne 17. 5. 2016 (l. č. 172 spisu) podle § 28 odst. 4 o.s.ř., byl žalobkyni opakovaně doručován po předchozím nezdaru rozsudek na adresu jejího trvalého bydliště, přičemž dle pokynu soudu teprve dne 15. 9. 2016 došlo k vyvěšení rozsudku na úřední desce a k jeho sejmutí dne 17. 10. 2016 podle § 50 odst. 2 o.s.ř., protože se žalobkyni nepodařilo doručit ani na adresu jejího trvalého bydliště. To vše přes to, že žalobkyně byla zastoupena zástupcem s procesní plnou mocí, dne 29. 8. 2016 (l. č. 278 spisu) byl do spisu založen originál plné moci ze dne 29. 8. 2016 s úředně ověřenými podpisy žalobkyně a obecného zmocněnce, čímž žalobkyně splnila taktéž povinnost uloženou usnesením ze dne 17. 5. 2016 (na l. č. 172 spisu), a nebylo proto důvodu doručovat rozsudek žalobkyni, nýbrž měl být doručen jejímu zástupci s procesní plnou mocí, což se nestalo, a proto nelze rozsudek považovat za řádně doručený.

Odvolací soud dále zjistil, že žaloba vykazuje vady, pokud se týká nároku na vyloučení veškerého movitého majetku a předmětů nacházejících se v nemovitostech v katastrálním území Svor z majetkové podstaty dlužníka. Takový návrh žaloby (petit) je zcela neurčitý a je proto nevykonatelný. Žalobkyně však nebyla dosud soudem vyzvána k jeho upřesnění podle § 43 odst. 1 o.s.ř. a nebyla poučena o následcích, pokud nebude žaloba v této části upřesněna, tj. že bude podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuta. Postup soudu I. stupně, jenž žalobkyni poučil podle § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. o její povinnosti tvrzení a důkazní, nemůže nahradit povinnost soudu před zahájením jednání o věci odstranit všechny nedostatky žaloby bránící jejímu projednání, neboť nesplnění povinností na základě marného poučení účastníka podle § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. má zcela jiný důsledek, nežli nesplnění povinností na základě marného poučení účastníka podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Jinými slovy soud I. stupně postupoval procesně nesprávně, pokud ve výše uvedeném rozsahu zcela neprojednatelnou žalobu projednával a zamítl pro nesplnění povinností žalobkyní podle § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř., ačkoliv měl žalobkyni nejprve vyzvat k odstranění vad žaloby podle § 43 odst. 1 o.s.ř., a měl ji poučit podle § 43 odst. 2 o.s.ř., že žaloba bude při neodstranění vad v označeném 76 ICm 2086/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011) rozsahu odmítnuta. Pokud tak nepostupoval, i v tomto směru zatížil řízení vadou, kterou napraví v dalším řízení tak, že nejprve bude postupovat podle § 43 odst. 1 o.s.ř. a žalobkyni vyzve k upřesnění petitu žaloby, kterou se domáhá vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka, v případě neodstranění vad žalobu v tomto rozsahu odmítne podle § 43 odst. 1 o.s.ř., pokud budou vady odstraněny, věc projedná společně s ostatními žalobními návrhy na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka.

Z dosavadního průběhu řízení je zřejmé, že ústavní práva žalobkyně přístupu k soudu byla porušena, že je řízení postiženo vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí soudu o věci, což bylo důvodem ke zrušení rozsudku podle § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 o.s.ř. a k vrácení věci podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení, v němž je soud I. stupně vázán pokyny a právním názorem odvolacího soudu (§ 226 o.s.ř.) a v konečném rozhodnutí též rozhodne o nákladech tohoto odvolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. k) o.s.ř).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 12. prosince 2017

JUDr. Alexandra J i ř í č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela