104 VSPH 467/2016-64
76 ICm 1412/2012 104 VSPH 467/2016-64 (MSPH 76 INS 1342/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci žalobce: GLEXDAR HOLDINGS LIMITED, reg. číslo HE 170047, sídlem Griva Digeni 26C, 10 66 Nikósie, Kyperská republika, zast. JUDr. Petrem Andrisem, advokátem, sídlem Zelinářská 530/10, 147 00 Praha 4, proti žalované: JUDr. Dana Hanáková, sídlem Hurbanova 1279/6, 142 00 Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano , anonymizovano , bytem Pavlišovská 2287/9, Praha 9, Horní Počernice, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 76 ICm 1412/2012-45 ze dne 18.dubna 2016

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 76 ICm 1412/2012-45 ze dne 18.dubna 2016 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

Ve výroku uvedeným rozsudkem, vydaným pro uznání, Městský soud v Praze určil, že má žalobce nevykonatelné pohledávky v celkové výši 98,541.517,50 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano (dále jen dlužník), vedeného u téhož soudu pod sp.zn. MSPH 76INS1342/2012, z titulu : a) Smlouvy o půjčce ze dne 9.8.2004 znějící na částku 2.300.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2004, Dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a Dodatku č. 3 ze dne 5.1.2006, spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 3.619.094,-per aval Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , b) Smlouvy o půjčce ze dne 3.9.2004 znějící na částku 1.200.000,-Kč ve znění dodatku ze dne 29.12.2004, dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a dodatku č. 3 ze dne 5.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 1.888.223,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , c) Smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2004 znějící na částku 500.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2004, Dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a Dodatku č. 3 ze dne 3.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 786.760,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , d) Smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2004 znějící na částku 1.000.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2004, Dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a Dodatku č. 3 ze dne 5.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 1.573.519,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , e) Smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2004 znějící na částku 400.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2004, Dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a Dodatku č.3 ze dne 5.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 629.408,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , f) Smlouvy o půjčce ze dne 21.10.2004 znějící na částku 50.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2004, Dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a Dodatku č. 3 ze dne 5.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 78.676,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , isir.justi ce.cz 76 ICm 1412/2012 (MSPH 76INS1342/2012) g) Smlouvy o půjčce ze dne 3.11.2004 znějící na částku 500.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2004, Dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a Dodatku č. 3 ze dne 6.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 786.760,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , h) Smlouvy o půjčce ze dne 26.11.2004 znějící na částku 500.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2004, Dodatku č. 2 ze dne 29.7.2005 a Dodatku č. 3 ze dne 6.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 5.1.2006 znějící na částku 786.760,-Kč směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , i) Smlouvy o půjčce ze dne 20.4.2005 znějící na částku 6.000.000,-Kč ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 31.1.2006 znějící na částku 11.293.333,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , j) Smlouvy o půjčce ze dne 28.4.2005 znějící na částku 3.000.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 ze dne 31.1.2006 spolu se zajišťovací Směnkou vlastní s doložkou bez protestu ze dne 31.1.2006 znějící na částku 5.646.667,-Kč, směnečné ručitelství Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano (bod I.výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II.výroku).

V odůvodnění rozsudku mimo jiné uvedl, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěné a nevykonatelné pohledávky P24 v celkové výši 98.541.517,50 Kč, popřené JUDr. Danou Hanákovou, insolvenční správkyní dlužníka (dále jen správkyně) při přezkumném jednání konaném dne 23.4.2012 (B-7) co do pravosti a výše z důvodu, že pohledávky byly postoupeny na žalobce nevlastníkem pohledávek, společností BISENC TRADING, a.s., jež se nestala na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.5.2007, uzavřené s postupitelem ABP Consulting, a.s., jejich vlastníkem a nemohla tyto pohledávky, jež představují 10 nároků ze smluv o půjčkách, uzavřených mezi společností ABP Consulting, a.s., jako věřitelem a dlužníkem, dále postoupit žalobci, a to z důvodu, že dle rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 19. 3. 2010, jenž nabyl právní moci dne 6. 4. 2010, bylo pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem pohledávek je společnost ABP Consulting, a.s.

Soud I. stupně dále uvedl, že se žalovaná správkyně bez vážného důvodu k výzvě soudu dané usnesením č.j. MSPH 76 ICm 1412/2012-25 ze dne 21.11.2012 podle § 114b odst. 1 o.s.ř., doručené správkyni dne 28.11.2012, k podané žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádřila ani nesdělila, jaký vážný důvod jí v tom bránil, a má se tedy za to, že nárok žalobce uznala (§ 114b odst.5 o.s.ř.), o tomto následku byla poučena, lhůta k vyjádření k žalobě jí uběhla ještě před přerušením řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř., důvod přerušení řízení odpadl a podle § 111 odst. 2 o.s.ř. byl soud povinen pokračovat v řízení, a proto o podané žalobě rozhodl bez nařízení jednání podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání podle § 153a odst. 4 o.s.ř., který veřejně vyhlásil dne 18.4.2016 (§ 156 odst.1 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení rozhodl podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) s tím, že žalobce úspěšný ve věci nemá proti správkyni právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze podala správkyně včas odvolání a navrhovala jej zrušit a věc vrátit soudu I. stupně k dalšímu řízení. Uvedla, že k výzvě soudu zaslala elektronicky se zaručeným podpisem vyjádření k podané žalobě, jež k odvolání připojila a doplnila, že na již vyřazeném počítači dohledala doklad o odeslání podání vyjádření k Městskému soudu v Praze ze dne 2. 12. 2012, jenž taktéž připojila a zároveň doložila potvrzení podatelny Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2012 o doručení podání s běžným číslem 170806/2012 a potvrzení pracovnice Městského soudu v Praze A. Vrtelkové o předání podání ke zpracování s běžným číslem 170806/2012, jež bylo doručeno a ověřeno dne 3. 12. 2012 a bylo přiřazeno ke sp. zn. 76 INS 1342/2012. 76 ICm 1412/2012 (MSPH 76INS1342/2012)

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek včetně řízení jeho vydání předcházející podle § 211, § 212a a § 214 odst. 2 písm. d) o.s.ř. a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle § 153a odst. 1 a 3 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř.).

Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). K podání vyjádření předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu. Usnesení nelze vydat nebo doručit po přípravném jednání podle § 114c nebo po prvním jednání ve věci. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Z obsahu spisu je zjevné, že se správkyně k podané žalobě nevyjádřila. Pokud k podanému odvolání správkyně dokládala doručení podání vyjádření k Městskému soudu v Praze dne 3. 12. 2012 spolu s potvrzením podatelny Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2012 o doručení podání s běžným číslem 170806/2012 a s potvrzením pracovnice Městského soudu v Praze A. Vrtelkové o předání podání ke zpracování s běžným číslem 170806/2012, jež bylo doručeno a ověřeno dne 3. 12. 2012 a bylo přiřazeno ke sp. zn. 76 INS 1342/2012, ověřil odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu, že takové podání bylo skutečně Městskému soudu v Praze doručeno, bylo založeno do insolvenčního rejstříku jako údaj ze dne 3. 12. 2012 (B-33) ve věci žádosti správkyně o souhlas insolvenčního soudu k prodeji nemovitosti v majetkové podstatě dlužníka, dle identifikátoru elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Městského soudu v Praze měla zpráva pořadové číslo 170806/2012. Z toho plyne, že správkyně ani v podaném odvolání neprokázala, že by se k žalobě v určené lhůtě řádně vyjádřila.

Nejvyšší soud ovšem ve své judikatuře dovozuje (viz např. rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 5/2012), že pro řešení otázky, zda v poměrech incidenčního sporu o pravost přihlášené nevykonatelné pohledávky povaha věci nebo okolnosti případu vyžadují postup podle ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř., je významné, že přihláška pohledávky musí odpovídat požadavkům ustanovení § 174 a násl. IZ. To znamená, že přihláška musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky; důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. V žalobě na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání. Jde-li o 76 ICm 1412/2012 (MSPH 76INS1342/2012) stanovisko insolvenčního správce k přihlášené pohledávce (nebo dlužníka, jehož úpadek je řešen oddlužením a který má podle § 410 odst. 2 IZ při popírání nezajištěných pohledávek obdobné postavení jako insolvenční správce), je z výše uvedeného hlediska podstatné dále to, že přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem (§ 190 odst. 1 IZ), a to podle seznamu přihlášených pohledávek (§ 191 IZ). Současně není pochyb o tom, že i popření pohledávky je procesním úkonem, pro nějž přiměřeně platí ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., tj. jde-li o popření (jen) pravosti pohledávky, musí být z popěrného úkonu zřejmé, zda je namítáno, že pohledávka nevznikla, respektive že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela (§ 193 IZ), včetně uvedení důvodů, pro které má popírající insolvenční správce (dlužník) za to, že pohledávka není pravá.

Z uvedeného plyne, že přihláškou pohledávky a popěrným úkonem insolvenčního správce (dlužníka) v rámci přezkumného jednání by tak měla být procesní stanoviska stran incidenčního sporu konkretizována natolik, že předpoklady pro vydání usnesení podle § 114b odst. 1 o.s.ř. zásadně naplněny nebudou. Z insolvenčního spisu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 76INS1342/2012 přitom jednoznačně plyne, že při přezkumném jednání konaném dne 23.4.2012 (B-7) správkyně popřela pohledávku P24, v upraveném seznamu pohledávek, jenž tvoří přílohu protokolu o přezkumném jednání, jsou uvedeny důvody popření pohledávky P24 co do pravosti a výše. Za dané situace povaha věci i konkrétní okolnosti případu tak vylučovaly postup podle § 114b odst. 1 o.s.ř. a napadený rozsudek pro uznání proto nemůže obstát.

Odvolací soud proto napadený rozsudek podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. vrátil věc k dalšímu řízení soudu prvního stupně.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 16.listopadu 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová