104 VSPH 444/2015-45
29 ICm 3052/2014 104 VSPH 444/2015-45 (KSCB 27 INS 5782/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiříčkové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42202876, bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, zastoupené Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, adresou pro doručení: Petra Bezruče 362, 288 42 Nymburk, proti žalovanému Indra-Šebesta v.o.s., IČO: 26919877, se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka Stanislava Němce, o určení pravosti přihlášené pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. prosince 2014, č.j. 29 ICm 3052/2014-19,

takto:

Odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. prosince 2014, č.j. 29 ICm 3052/2014-19, se odmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích uložil žalobkyni zaplatit ve stanovené lhůtě soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč podle Položky 13 bodu 1. písm. a) Sazebníku soudních poplatků, přičemž ji správně poučil o nepřípustnosti odvolání proti tomuto usnesení.

Žalobkyně však přesto dne 2.2.2015 podala proti tomuto usnesení odvolání (č.l. 25).

Odvolací soud postupem podle § 212, § 212a a § 214 odst. 2 písm. a) o.s.ř. přezkoumal podané odvolání a dospěl k závěru, že směřuje proti usnesení, proti kterému není odvolání přípustné. Vycházel přitom z § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř., podle něhož odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení. Napadené usnesení, vydané podle § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pouze upravuje vedení řízení, neboť má povahu deklaratorního rozhodnutí, kterým nedochází ke vzniku poplatkové povinnosti, ale toliko k její individualizaci (viz bod 3. Stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23.4.2013, sp.zn. Pl. ÚS-st. 35/13, publikovaného pod č. 124/2013 Sb.).

Z tohoto důvodu odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Nad rámec tohoto rozhodnutí považoval odvolací soud za vhodné dodat, že soudní poplatek byl v projednávané věci vyměřen ve správné výši a podle správné položky (KSCB 27 INS 5782/2013)

Sazebníku, neboť podaná žaloba je žalobou incidenční, jejímž předmětem je určení pravosti popřené pohledávky, nikoliv peněžité plnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř. a § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Praze dne 9. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika