104 VSPH 400/2015-28
42 ICm 1056/2015 104 VSPH 400/2015-28 (KSCB 25 INS 14384/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiříčkové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42202876, bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, zastoupené zmocněncem Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň, proti žalovaným 1) JUDr. Janu Kubálkovi, IČO: 71345574, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, insolvenčnímu správci dlužnice Květoslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem 384 92 Borová Lada 4, a 2) Květoslavě anonymizovano , anonymizovano , bytem 384 92 Borová Lada 4, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. dubna 2015, č.j. 42 ICm 1056/2015-21,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. dubna 2015, č.j. 42 ICm 1056/2015-21, se potvrzuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením soud I. stupně zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 25 INS 14384/2014, a to pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť žalobkyně ani k výzvě soudu neuhradila soudní poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení. Zároveň soud rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žalobkyně nemá právo na jejich náhradu podle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání a požadovala jeho zrušení. Namítala, že nesouhlasí s tvrzením soudu I. stupně o uložení zaplacení poplatku 5.000,-Kč, neboť se domnívá, že soud I. stupně pochybil, protože by z procesní povahy soudní poplatek, by tedy neměl být vybrán dle položky 22 bod 14 Sazebníku poplatků a že podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, by soud I. stupně neměl stanovit žádný soudní poplatek k zaplacení . Uzavřela, že na úkor tohoto ustanovení podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích soudní poplatek nezaplatila. -2-42 ICm 1056/2015 (KSCB 25 INS 14384/2014)

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a aniž nařizoval jednání, v souladu § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není opodstatněno.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

V projednávané věci soud I. stupně žalobkyni usnesením ze dne 19.3.2015 (č.l. 17) vyzval k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu ve výši 5.000,-Kč podle Položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku poplatků k zák. o soudních poplatcích ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení a zároveň žalobkyni poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1, odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích i o možnosti podat návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo zmocněnci žalobkyně doručeno dne 24.3.2015. Na to reagovala žalobkyně podáním ze dne 1.4.2015 (č.l. 18), v němž vyslovila domněnku, že soud I. stupně při vydání usnesení o zaplacení soudního poplatku pochybil, protože by z procesní povahy soudní poplatek, by tedy neměl být vybrán dle položky 22 bod 14 Sazebníku poplatků a že podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích neměl soud stanovit žádný soudní poplatek k zaplacení, a proto na úkor tohoto ustanovení soudní poplatek nezaplatila.

Skutečnost, že by žalobkyně soudní poplatek zaplatila, resp. že by k jeho zaplacení došlo v mezidobí od podání odvolání, se ze spisu nepodává.

Odvolací soud shodně se soudem I. stupně konstatuje, že soudní poplatek v projednávané věci činí podle položky 13 bodu 1. písm. a) Sazebníku poplatků 5.000,-Kč, neboť podaná žaloba je žalobou incidenční, jejímž předmětem je určení pravosti popřené pohledávky, nikoliv peněžité plnění. Odkazy žalobkyně na položku 22 bod 14. Sazebníku poplatků jsou nepřípadné, neboť tato položka se netýká soudního poplatku za návrh na zahájení řízení, ale soudního poplatku za odvolání.

Proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšným žalovaným žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

Nad rámec uvedeného odvolací soud upozorňuje, že z žaloby (č.l. 1) jednoznačně vyplývá, že byla podána proti dvěma žalovaným, a to proti žalovanému JUDr. Janu Kubálkovi, insolvenčnímu správci dlužnice Květoslavy anonymizovano , a proti žalované dlužnici Květoslavě anonymizovano , což soud I. stupně nezohlednil v záhlaví napadeného rozhodnutí. -3-42 ICm 1056/2015 (KSCB 25 INS 14384/2014)

Toto pochybení však nemá vliv na jeho věcnou správnost ani nebránilo jeho odvolacímu přezkumu, neboť usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku splatného podáním žaloby se doručuje toliko žalobci, když žaloba má být žalovaným zásadně doručována až po úhradě soudního poplatku (srov. Stanovisko Nejvyššího soudu sp.zn. Cpj 257/87), což platí s výjimkou pro případ postupu žalobce podle § 79 odst. 3 věta druhá o.s.ř., který však v daném řízení nebyl zjištěn.

Vzhledem k tomu, že však soud I. stupně (nadbytečně) doručoval napadené usnesení také žalovanému JUDr. Janu Kubálkovi, insolvenčnímu správci dlužnice Květoslavy anonymizovano , doručí společně s tímto rozhodnutím odvolacího soudu napadené rozhodnutí také 2) žalované Květoslavě anonymizovano .

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. července 2015 JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika