104 VSPH 305/2014-28
45 ICm 3112/2013 104 VSPH 305/2014-28 (KSUL 45 INS 10979/2012)

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v právní věci žalobce: Compas Capital Consult, s.r.o., IČO 62301730, se sídlem Frýdlantská 1237, 738 01 Frýdek-Místek, proti žalovanému: Kongresové centrum lLF, a.s., IČO 63999871, sídlem Pařížská 128, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Markem Nespalou, advokátem se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, o popření pravosti, výše a pořadí pohledávky, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 45 lCm 3112/2013-11 ze dne 19. března 2014, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 45 ICm 3112/2013-11 ze dne 19. března 2014 se potvrzuje.

Odůvodněnh

Krajský soud vÚstí nad Labem usnesením ze dne 19.3.2014 rozhodl, že se řízení přerušuje do pravomocného skončení incidenčního sporu vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, pod sp.zn. 56 lCm 762/2012 v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSPA 56 INS 2720/2010.

V odůvodnění rozhodnutí bylo uvedeno, že podáním doručeným soudu dne 29.08.2013 žalobce popřel jako přihlášený věřitel dlužníka ČETRANS a.s. vinsolvenčním řízení dlužníka pohledávku žalovaného co do její pravosti, výše a pořadí. Popření odůvodnil mimo jiné tím, že žalovaný není věřitelem dlužníka, nebot' sporná pohledávka nebyla platně postoupena způvodního věřitele TONAMO, a. s. na právního předchůdce žalovaného (byl sjednán zákaz postoupení ohledávky). Kromě toho žalovaný dle názoru žalobce netvrdil ani neprokázal podmínku trvání smluvního vztahu mezi žalovaným a dlužníkem uvedenou vRámcové kupní smlouvě č. 299/2005 T ze dne 31.11.2005 ve znění dodatku ze dne 27.11.2008.

Soud prvního stupně vycházel ze zjištění, že tatáž pohledávka žalovaného přihlášená vinsolvenčním řízení dlužníka ČETRANS, a.s. vúčetní hodnotě 44.097.294,77 Kč, byla zapsána dne 20.01.2012 do majetkové podstaty dlužníka TONAMO, a.s. v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSPA 56 INS 2720/2010 u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích. Na dlužníka TONAMO, a.s. byl prohlášen konkurs. Totožnou pohledávku pak za dlužníkem

(KSUL 45 INS 10979/2012)

ČETRANS, a.s. uplatňuje společnost FORFAITING LTD, která svou přihlášku pohledávky podkládá tvrzením, že je ve vztahu k pohledávce právním nástupcem žalovaného, který na ni předmětnou pohledávku smluvně postoupil. Přihlášky pohledávek žalovaného, FORFAITING LTD a TONAMO, a.s. za dlužníkem ČETRANS a.s. pak byly při přezkumném jednání konaném dne 3.9.2013 zjištěny jako podmíněné. V případě žalovaného, který pohledávku jako podmíněnou přihlásil, byla podmínkou skutečnost, že pohledávka nebude zjištěna ve prospěch společnosti FORFAITING LTD nebo nebude touto společností podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka vůbec. V případě TONAMO, a.s. byla pohledávka podmíněna skutečností, že nebude vinsolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSPA 56 INS 2720/2010 včas podána žalovaným nebo společností FORFAITING LTD žaloba na vyloučení předmětné pohledávky z majetkové podstaty TONAMO, a.s. nebo že tato žaloba bude odmítnuta, zamítnuta nebo bude řízení o ní zastaveno. U Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích je nyní veden incidenční spor zahájený na návrh žalobce FORFAITING LTD pod spisovou značkou 56 lCm 762/2012, jehož předmětem je platnost právního úkonu spočívajícího v postoupení této pohledávky z TONAMO, a.s. na žalovaného, který následně postoupil spornou pohledávku na společnost FORFAITING LTD. Řízení dosud není pravomocně skončeno.

Soud odkázal na ustanovení §7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. a dospěl kzávěru, že zjištění učiněné ve věci sp.zn. 56|Cm 762/2012, zda předmětná pohledávka byla po právu zapsána do majetkové podstaty dlužníka TONAMO a. s., má zásadní význam pro rozhodnutí ve věci sp.zn. 45 lCm 3110/2013. Vzhledem k tomu, že v řízení sp.zn. 56 lCm 762/2012 je řešena otázka, která má zásadní význam pro rozhodnutí této věci, soud řízení přerušil dle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.

Žalovaný napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a rozhodnout, že se řízení nepřerušuje. Odvolání odůvodnil tím, že spory sp.zn. 45 lCm 3112/2013 a sp.zn. 56 lCm 762/2012 nejsou identické (jedná se o žalobu o určení pravosti, výše a pořadí a vyloučení věci z majetkové podstaty), byt' spolu souvisí. V rámci předmětného řízení sp.zn. 45 lCm 3112/2013 soud může vycházet zlistin přiložených kpřihlášce pohledávky a předběžně posoudit, zda pohledávka byla postoupena po právu. Dále žalovaný považuje otázku aktivní legitimace žalovaného k přihlášené pohledávce za vyřešenou, a to s ohledem na usnesení soudu prvního stupně č.j. 45 lCm 3345/2013, ve kterém bylo řízení mezi žalobcem a insolvenčním správcem dlužníka ČETRANS, a. s. v části o určení pravosti předmětné pohledávky zastaveno zdůvodu, že insolvenční správce vzal zpět své popření co do pravosti a výše. Insolvenční správce tedy vyhodnotil pohledávku jako pravou a již není důvodu pro přerušení řízení.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení podle §212 a neshledal odvolání žalovaného důvodným.

(KSUL 45 INS 10979/2012)

Podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět.

V řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, pod sp.zn. 56 lCm 762/2012 je zkoumáno, zda společnost TONAMO, a. s. je věřitelem předmětné pohledávky vůči dlužníkovi ČETRANS, a. s. Případný závěr, že tato společnost tímto věřitelem je, by měl vliv i na rozhodnutí předmětné věci sp.zn. 45 lCm 3110/2013. Je vyloučeno, aby v obou řízeních byla pravomocně shledána odlišně aktivní legitimace věřitele k předmětné pohledávce.

Poukaz žalovaného na usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 45 lCm 3345/2013 není případný. Tím, že insolvenční správce v konečném důsledku nepopřel pravost předmětné pohledávky, nemění nic na popření pohledávky učiněném ze strany žalobce. Právní názor insolvenčního správce ohledně pravosti pohledávky přihlášené žalovaným nijak nezavazuje žalobce jako přihlášeného věřitele. Žalobce má právo popřít pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek, a to bez ohledu na postup insolvenčního správce (viz též § 192 insolvenčního zákona).

Odvolací soud dospěl k závěru, že v dané věci jsou splněny podmínky pro přerušení řízení dle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Z toho důvodu bylo usnesení podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrzeno.

Podle §211 a § 151 odst. 1 o. s. ř. bude rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení v rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž se skončí řízení ve věci samé.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 16. července 2014

Mgr. Luboš D ö r f l, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení Monika Pokorná