104 VSPH 303/2014-50
45 ICm 2952/2013 104 VSPH 303/2014-50 (KSUL 45 INS 5952/2013)

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců Mgr. Luboše Dörfla a Mgr. Markéty Hudečkové v právní věci žalobce: AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zastoupeného advokátem Mgr. lng. Jaromírem Škárou, se sídlem Brno, Blatného 1885/36, proti žalovanému: VRŠANSKÝ a spol., v. o. s., IČO 25466763, se sídlem Teplice, Kollárova 1879/11, insolvenční správce dlužníka Jaroslava Štulera, zastoupenému advokátem JUDr. Martinem Janákem, se sídlem Plzeň, Purkyňova 547/43, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 45 lCm 2952/2013-34 ze dne 11. března 2014, takto:

|. Rozsudek Krajského soudu vÚstí nad Labem č.j. 45|Cm 2952/2013-34 ze dne 11. března 2014 se zrušuje. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení pravosti pohledávky P7 přihlášené do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 45 INS 5952/2013, se odmítá.

||. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve výši 17.019 Kč k rukám právního zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodněnh

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Jaroslava Štulera, bytem Novosedlice, Komenského 253, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, věřitel AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, přihlásil jako nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku P7 ve výši 33.669,68 Kč vůči dlužníkovi.

Insolvenční správce při přezkumném jednání dne 30. 7. 2013, kterého se věřitel nezúčastnil, popřel uvedenou pohledávku z důvodu, že věřitel nedoložil smlouvu o postoupení pohledávky. Vyrozuměním z 30. 7. 2013, doručeným věřiteli dne 1. 8. 2013, insolvenční správce sdělil věřiteli, že popírá jeho pohledávku a důvod popření. Též věřitele informoval, že v souladu s § 198 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) může do 30 dnů od přezkumného jednání uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Věřitel žalobuI, kterou se domáhá určení pravosti popřené pohledávky P7, doručil Krajskému soudu v Ustí nad Labem dne 30. 8. 2013. Svůj tvrzený nárok blíže odůvodnil.

(KSUL 45 INS 5952/2013)

Krajský soud v Ústí nad Labem v rozsudku z 11. 3. 2014 v bodu l. výroku rozsudku zamítl žalobu o určení pravosti pohledávky P7. V bodu ll. výroku soud uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení 12.906 Kč k rukám právního zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku.

Žalobce napadl rozsudek včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a žalobě vyhovět. Své odvolání odůvodnil.

Žalovaný se kodvolání vyjádřil a navrhl napadený rozsudek potvrdit. Uvedl, že žalobce ani neprokázal, že by dlužníkovi bylo doručeno oznámení o postoupení pohledávky.

Odvolací soud podle § 212 o. s. ř. ve spojení s § 7 insolvenčního zákona přezkoumal napadený rozsudek a dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle § 198 odst. 1 první věty insolvenčního zákona Věříte/é nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2.

Podle § 160 odst. 1 insolvenčního zákona lncidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu," tento návrh má povahu žaloby. Dle odst. 4 první věty uvedeného zákona Žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne.

Jak již odvolací soud uvedl, přezkumné jednání, při kterém insolvenční správce (žalovaný) popřel předmětnou pohledávku, se konalo dne 30. 7. 2013. V souladu s § 197 odst. 2 insolvenčního zákona byl věřitel poučen insolvenčním správcem o lhůtě, ve které je potřeba podat žalobu o určení pravosti pohledávky P7. Třicetidenní lhůta stanovená v § 198 odst. 1 insolvenčního zákona skončila ve čtvrtek 29. 8. 2013 (patnáctidenní lhůta plynoucí od doručení vyrozumění, tj. ode dne 1. 8. 2013, není v této věci právně významná, nebot, skončila před dnem 29. 8. 2013) a žaloba byla soudu prvního stupně doručena v pátek 30. 8. 2013 (téhož dne byla také soudu v elektronické formě odeslána), tedy pozdě.

Soud prvního stupně měl v souladu s § 160 odst. 4 insolvenčního zákona žalobu odmítnout z důvodu její opožděnosti, nikoliv ji meritorně projednat a rozhodnout ve věci samé. Odvolací soud proto za analogického použití § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. napadený rozsudek zrušil bez nařízení jednání (§ 214 odst. 2 písm. d) o. s. ř.) a dle § 160 odst. 4 insolvenčního zákona žalobu odmítl.

O náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů bylo rozhodnuto ve prospěch žalovaného v souladu s § 163 insolvenčního zákona, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 137 odst. 1 a odst. 3 o. s. ř. Náklady žalovaného v řízení u soudu prvního stupně spočívaly v odměně za právní zastoupení v rozsahu 3 úkonů právní služby po 3.100 Kč (převzetí zastoupení, vyjádření ve věci samé a účast při jednání), v hotových výdajích v rozsahu 3

(KSUL 45 INS 5952/2013) paušálních úhrad výdajů po 300 Kč ke 3 úkonům právní služby a v náhradě za promeškaný čas při cestě kjednání u soudu 200 Kč podle § 2 odst. 1, § 7, § 9 odst. 4 písm. c), §11 odst. 1 písm. a), d) a g), §13 odst. 3 a §14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v náhradě za použití automobilu při cestě kjednání v požadované výši 266 Kč podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 157 a § 158 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) ve znění pozdějších předpisů a vnáhradě 21 % daně zpřidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Náklady žalovaného v odvolacím řízení spočívaly v odměně za právní zastoupení v rozsahu 1 úkonu právní služby 3.100 Kč (vyjádření k odvolání) a v hotových výdajích v rozsahu 1 paušální úhrady výdajů 300 Kč k 1 úkonu právní služby podle § 2 odst. 1, § 7, § 9 odst. 4 písm. c), § 11 odst. 1 písm. d) a§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnáhradě 21 % daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 29. září 2014

JUDr. Ladislav D e r k a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Andrea Synková