104 VSPH 295/2016-28
76 ICm 737/2016 104 VSPH 295/2016-28 (KSLB 76 INS 28797/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci žalobce: Pozemní stavby-Stavoservis, a.s., IČO 49099558, sídlem 1.máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zast. Mgr. Michaelou Rotterovou, advokátkou, sídlem Údolní 65, 602 00 Brno, proti žalovanému: Josef Horyna, bytem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec, adresa pro doručování Aloisina Výšina 423/24, 460 05 Liberec, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. 76 ICm 737/2016-23 ze dne 16.března 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. 76 ICm 737/2016-23 ze dne 16.března 2016 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci zamítl návrh žalovaného Josefa Horyny (dále jen dlužník) o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 19.11.2015 (A-1) k návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení bylo zahájeno insolvenční řízení, že dlužník soudu doložil procesní plnou moc ze dne 18.11.2015 udělenou advokátovi Mgr. Davidu Bezuchovi, že usnesením ze dne 26.11.2015 (A-7) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, že usnesením ze dne 2.2.2016 (B-17) insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, že dne 11.3.2016 dlužník doručil soudu žádost o ustanovení Mgr. Davida Bezuchy jako zástupce z řad advokátů pro toto incidenční řízení s tím, že není schopen se efektivně a účelně obhajovat, není právně vzdělaný, insolvenční řízení považuje za právně a skutkově složité, advokáta Mgr. Davida Bezuchu navrhuje proto, že mu důvěřuje a je s věcí seznámen, neboť jej zastupoval při podání insolvenčního návrhu a na přezkumném jednání. Zároveň namítal, že žalobce zneužívá své postavení silnějšího subjektu v řízení.

Soud I. stupně uvedl, že dlužník splňuje podmínky pro ustanovení advokáta na náklady státu podle § 30 o.s.ř. pouze z důvodu ekonomických, nikoliv však, že je nezbytně třeba k ochraně zájmů dlužníka, pokud byl právně zastoupen 76 ICm 737/2016 (KSLB 76 INS 28797/2015) v nejdůležitější části řízení při přezkumném jednání, kdy bylo nezbytné, aby popírající dlužník formuloval důvody a rozsah popření pohledávky, avšak v samotném incidenčním sporu již zastoupení není třeba k ochraně zájmů dlužníka, jež jsou chráněna poučovací povinností soudu podle občanského soudního řádu. Soud I. stupně vyšel dále z dosavadních procesních postupů dlužníka a shledal, že je dlužník schopen účastnit se jednání, hájit své zájmy, řádně a včas podávat návrhy a opravné prostředky, aniž by bylo zapotřebí jej vyzývat k odstraňování vad podání. Posoudil rovněž závazek dlužníka vyplývající z jeho podnikatelské činnosti z titulu smlouvy o nájmu movitých a nemovitých věcí a měl za to, že pro ochranu zájmů dlužníka není třeba ustanovit mu jím vybraného advokáta na náklady státního rozpočtu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci podal dlužník včas odvolání a navrhoval je zrušit a věc vrátit soudu I. stupně k dalšímu řízení. Uvedl, že není v řízení zastoupen advokátem Mgr. Davidem Bezuchou, že není schopen aktivně se účastnit řízení, jež považuje za právně a skutkově složité, v němž bude muset být prejudiciálně řešena otázka existence dluhu na nájemném, otázka provedených zápočtů vzájemných pohledávek účastníků řízení, platnosti nájemní smlouvy a k tomu bude prováděno rozsáhlé dokazování. Měl za to, že je mu nedůvodně odpíráno zastoupení advokátem, hrozí, že nebude v řízení úspěšný, pokud bude pohledávka žalobce zjištěna, budou tím poškozeni ostatní věřitelé, tento dlužníkův odpovědný přístup k vedení incidenčního řízení je soudem I. stupně nesprávně interpretován, když právo na zastoupení advokátem náleží k jedněm ze základních jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 410 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202 (odst.1 věta první). Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku (odst. 2).

Dlužník může za trvání účinků schválení oddlužení (§ 389 a násl. IZ) relevantně popřít nevykonatelnou pohledávku nezajištěného věřitele a takové dlužníkovo popření má v oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. 76 ICm 737/2016 (KSLB 76 INS 28797/2015)

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků dle § 138, ustanoví předseda senátu na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů (odst. 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 26.11.2015 (A-7) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, při přezkumném jednání konaném dne 25.1.2016 (B-13) popřel dlužník nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku žalobce P15, vyrozumění žalobce o popření jeho pohledávky dlužníkem doručil insolvenční správce do datové schránky právní zástupkyně žalobce dne 27.1.2016 a zároveň poskytl žalobci poučení o jeho právu a lhůtách k podání incidenční žaloby proti dlužníkovi, usnesením ze dne 2.2.2016 (B-17) insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkovým kalendářem, účinky schválení oddlužení nastaly téhož dne jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku a tímto momentem počala žalobci běžet 30 denní lhůta k podání žaloby, neboť v daném případě dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, a proto nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení, tj. ke dni 2.2.2016. 30 denní lhůta k podání žaloby skončila dne 3.3.2016. Žalobce podal žalobu dne 4.3.2016 po zákonné 30 denní lhůtě k podání žaloby opožděně.

Při rozhodování o ustanovení advokáta jako zástupce účastníka přihlíží soud jednak k majetkovým a sociálním poměrům žadatele, dále i k povaze uplatněného nároku a ke skutečnosti, zda ve věci nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

V daném případě odvolací soud shledal, že žaloba vedená proti dlužníku byla podána vůči němu opožděně s účinky uvedenými v § 198 odst. 1 IZ, že se k pohledávce nepřihlíží, jak z výše uvedeného vyplývá. Tím, že nebude věc právně ani skutkově projednávána se stala pro dlužníka jednoduchou v tom, smyslu, že nebude zapotřebí žádné jeho věcné obrany v řízení, nýbrž bude věc posuzována jen z procesního hlediska. Z těchto důvodů proto dlužník nesplňuje jednu 76 ICm 737/2016 (KSLB 76 INS 28797/2015) ze zákonných podmínek pro ustanovení zástupce v řízení podle § 30 o.s.ř., není nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů ustanovit mu zástupce.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4.května 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela