104 VSPH 244/2015-32
198 ICm 3584/2014 104 VSPH 244/2015-32 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci žalobce: SIDIA, akciová společnost, IČO 15503020, sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ivo Hala, sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, insolvenční správce dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 25571150, sídlem Balbínova 404/22, Vinohrady, 120 00 Praha, o vyloučení věci z majetkové podstaty, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3584/2014-16 ze dne 18.prosince 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3584/2014-16 ze dne 18.prosince 2014 se potvrzuje.

Odůvodnění

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků.

V odůvodnění rozhodnutí soud I. stupně uvedl, že dne 19.10.2014 podal žalobce žalobu a následně požádal o osvobození do soudních poplatků. Ve formuláři Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (dále jen Prohlášení) uvedl toliko, že nevlastní žádný nezastavený majetek, který je natolik likvidní, aby jeho zpeněžením získal finanční prostředky na úhradu soudního poplatku a v dané chvíli nemá možnost si je opatřit.

Soud I. stupně uzavřel, že žalobce nesplnil povinnost doložit svá tvrzení, nepředložil daňová přiznání a další listiny, jež mu soud uložil a ve veřejném rejstříku nejsou ani k dispozici údaje o žalobcově hospodaření. Nemohl proto posoudit, zda jsou dány předpoklady pro jeho osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o.s.ř., proto požadované osvobození od soudních poplatků žalobci nepřiznal.

Žalobce v podaném odvolání setrval na svých stanoviscích, že je většina jeho majetku zatížena zástavními právy a není v jeho silách soudu předložit příslušné doklady z důvodu změn v majetkové struktuře společnosti a v jejím vedení a nepodařilo se mu zatím zrekonstruovat účetní a smluvní dokumentaci. Uvedl, že objektivně nedisponuje dostatečnými finančními prostředky tak, aby mohl poplatkové povinnosti dostát a je přesvědčen, že jeho situace odůvodňuje přiznání osvobození od soudních poplatků. Navrhl proto usnesení soudu I. stupně změnit a žalobci osvobození od soudních poplatků přiznat.

Odvolací soud dle § 212 a 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející postupem podle § 214 odst. 2 písm.c) o.s.ř. a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

198 ICm 3584/2014 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Z ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. plyne, že na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Soud zkoumá při rozhodování o návrhu účastníka o osvobození od soudních poplatků dvě kritéria. Zda je účastník objektivně schopen soudní poplatek zaplatit a zda se z jeho strany nejedná o svévolné či zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Přihlíží přitom k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k povaze uplatňovaného návrhu a k dalším relevantním skutečnostem. U podnikatelských subjektů lze vzít v úvahu povahu podnikatelské činnosti, stav a strukturu majetku či platební schopnost. Celkové zhodnocení těchto okolností pak musí vyústit v závěr o tom, zda účastník předpoklady pro osvobození splňuje, či nikoliv.

Občanské soudní řízení je ovládáno zásadou rovnosti, která je vyjádřena rovným právem účastníků v přístupu k soudům s rovnocennou možností účastníků uplatňovat svá práva v soudním řízení. Dále je ovládáno právem stran na spravedlivý soudní proces. Tento základní princip občanského soudního řízení je zapotřebí respektovat i v případě uplatnění práv účastníka na osvobození od soudních poplatků. Z tohoto důvodu nelze při posouzení žádosti o osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř. posuzovat předpoklady pro osvobození jinak u právnických osob, u fyzických osob podnikatelů nebo fyzických osob nepodnikatelů. Jiný přístup soudu by znamenal porušení zásady spravedlivého procesu, která je zakotvena v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a v čl. 96 odst. 1 Ústavy.

Odvolací soud však považuje za potřebné poukázat i na to, že osvobození od soudních poplatků, poskytnuté účastníkovi, představuje určitý zásah do rovnosti procesních práv účastníků, a i z tohoto pohledu je proto zapotřebí přistupovat k této otázce individuálně. Při rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků přihlíží soud bez ohledu na charakter účastníků k finančním, majetkovým a sociálním poměrům žadatele. Zásadně platí, že účastník, žádající osvobození od soudních poplatků, je povinen své finanční a majetkové poměry tvrdit a prokázat. Není povinností soudu pátrat, zda účastník, žádající osvobození od soudních poplatků, splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o.s.ř., nýbrž tuto povinnost má výhradně účastník.

V daném případě žalobce v podaném odvolání trvá na osvobození od soudních poplatků, aniž by v řízení před soudem prvního stupně nebo v odvolacím řízení uvedl a osvědčil svoje majetkové a finanční poměry. Žalobce o svých majetkových poměrech -vyjma paušálních výroků o tom, že není jeho majetek likvidní z důvodu, že je jeho převážná část zatížena zástavními právy, neuvedl ničeho konkrétního, z čehož by bylo lze usuzovat, že splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku.

V situaci, kdy žalobce nevyplnil řádně Prohlášení a nepředložil listiny dokládající jeho majetkové poměry tak, aby mohl soud kvalifikovaně posoudit, zda splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, přičemž tento stav zůstal nezměněn i za odvolacího řízení,

198 ICm 3584/2014 (MSPH 98 INS 36628/2013) není možno posoudit důsledky, které má pro jeho poměry požadavek na zaplacení soudního poplatku za žalobu, a proto není možno vyhovět ani jeho žádosti o osvobození od placení soudních poplatků.

Soud I. stupně proto nepochybil, když návrhu žalobce na přiznání osvobození od soudního poplatku nevyhověl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 9.července 2015 JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika