104 VSPH 244/2014-112
129 ICm 796/2013 104 VSPH 244/2014-112 (KSPL 29 INS 27510/2012)

ýESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ladislava Derky a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Alexandry Ji íkové v právní vČci žalobce: Insolvenní agentura v.o.s., IýO 29115540, sídlem Karlovy Vary, Západní 1448/16, PSý 360 01, insolvenní správce dlužníka Petra Pr anonymizovano , anonymizovano , zast. JUDr. Karlem Kolá em, advokátem se sídlem Klaudiánova 135/1, 293 05 Mladá Boleslav proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jind išská 24/941, Praha 1, IýO 61860069, zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké námČstí 135/19 o žalobČ na urení pop ení pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j. 129 ICm 796/2013-84 ze dne 4. b ezna 2014

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j. 129 ICm 796/2013-84 ze dne 4. b ezna 2014 se v bodČ I. výroku potvrzuje. V bodČ II. výroku se mČní tak, že je žalovaný povinen zaplatit žalobci do t í dn od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce ástku 20.570 K.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad odvolacího ízení k rukám právního zástupce do t í dn od právní moci tohoto rozsudku ástku 5.362,72 K. (KSPL 29 INS 27510/2012)

Od vodnČní:

Soud prvního stupnČ rozhodl nadepsaným rozsudkem pod bodem I. výroku, že se uruje, že neexistují pohledávky žalovaného p ihlášené do insolvenního ízení dlužníka Petra Pr anonymizovano jako dílí pohledávka . 1 a dílí pohledávka . 2 ve výši 72.770 K. Pod bodem II. výroku uložil žalovanému povinnost uhradit žalobci náklady ízení ve výši 32.912 K.

Žalovaný p ihlásil v insolvenním ízení dlužníka dvČ dílí pohledávky vyplývající ze smlouvy o revolvingové p jce . 81925/10023 ze dne 6.4. 2005. Pohledávka . 1 p edstavuje nesplacený úvČr vetnČ úrok ve výši 31.987,-K, úroky z prodlení 4.102 K a náklady rozhodího ízení ve výši 1.600,-K.

Pohledávka . 2 je smluvní pokutou spolu se zákonným úrokem z prodlení celkem ve výši 35.081,-K.

Pohledávky žalovaného vyplývají ze smlouvy o revolvingové p jce ze dne 4. 6. 2005, podle níž žalovaný poskytnul dlužníkovi opakovanČ p jku v celkové výši 68.126,-K. Úrok jako odmČna za poskytnutí p jky byl sjednán ve výši 76,99 % p.a., respektive 65,36 % v p ípadČ další p jky. ObČ pohledávky byly p ihlášeny jako vykonatelné s ohledem na rozhodí nález vydaný rozhodcem JUDr. Evou Va kovou ze dne 18. 7. 2011, kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit pohledávku ve výši 63.080,-K spolu s úrokem z prodlení 7,75 % od 5. 4. 2011 do zaplacení a náklady rozhodího ízení ve výši 1.600,-K.

Pohledávka . 1 byla insolvenním správcem pop ena ve výši 37.689,-K. Dílí pohledávka . 2 byla pop ena ve výši 35.081,-K.

D vodem pop ení pohledávky insolvenním správcem je, že úroková sazba sjednaného úvČru je v rozporu s dobrými mravy a je absolutnČ neplatným ujednáním dle § 39 obanského zákoníku. Nárok na smluvní pokutu nevznikl z d vodu splnČní primárního závazku a pokud by se dlužník dostal do prodlení, je nárokovaná smluvní pokuta ve vztahu k p ípadnému prodlení zcela nep imČ ená.

Soud prvního stupnČ poukázal na to, že jeho p edcházející rozhodnutí ve vČci bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 1. 2014. V nČm bylo soudu prvního stupnČ uloženo zabývat se námitkou neplatnosti rozhodí doložky, uinČnou insolvenním správcem v odvolacím ízení oprávnČnČ z d vodu absence pouení úastník o koncentraci ízení.

Soud prvního stupnČ seznámil úastníky s nálezy Ústavního soudu ýeské republiky sp. zn. ÚS 2164/10 ze dne 1. 11. 2011 a I. ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013. Ztotožnil se s názorem insolvenního správce, že pokud byla rozhodí doložka obsažena v l. 17 závČrených pasáží tzv. smluvních ujednání, jedná se o zásadní ujednání, které by mČlo být p edmČtem samostatné smlouvy, pop ípadČ by mČlo být zvýraznČno v textu smlouvy. Uvedl dále, že text ujednání o rozhodí doložce je psán podstatnČ menším písmem nežli text samotné smlouvy. Poukázal na úpravu (KSPL 29 INS 27510/2012) provedenou zákonem na ochranu spot ebitele. Z uvedených d vod považoval rozhodí doložku za neplatnou. Pokud se týká nároku samého uvedl, že na základČ p edmČtné smlouvy poskytl žalovaný dlužníkovi 2× revolving, a to vždy ve výši 27.505,-K, ke každému nárokoval smluvní odmČnu ve výši 18.183,-K. Dlužník žalovanému uhradil celkem 106.645,-K. U první p jené ástky iní smluvní odmČna na úroku 77 % ronČ, u revolving 65 % ronČ. Ujednání o odmČnČ považoval soud prvního stupnČ za neplatné ujednání pro rozpor s dobrými mravy a uvedl, že s ohledem na platnou judikaturu Nejvyššího soudu je p imČ ený úrok ve výši cca 15 % ronČ, který akceptoval insolvenní správce, akoliv je ujednání o smluvní odmČnČ podle § 39 obanského zákoníku absolutnČ neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Soud prvního stupnČ uzav el, že primární závazek dlužníka byl splnČn, nebo dlužník uhradil žalovanému ástku 106.645 K a dlužníkovi tak vznikl p eplatek ve výši 34.260,31 K. Z tohoto d vodu rozhodl shodnČ jako ve svém p edešlém rozsudku, když shledal žalobu insolvenního správce d vodnou.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný vas odvolání. Uvedl, že soud prvního stupnČ nep ihlédl k aktuální judikatu e soud . NemČl oprávnČní rozhodnout o tom, že pohledávky neexistují, nýbrž mČl rozhodnout, zda jsou po právu. Dále uvedl, že do rozhodnutí o nákladech ízení jsou zapoítány náklady za 4 úkony právní služby, které nemohly prokazatelnČ vzniknout. Nesouhlasil dále s argumentací soudu prvního stupnČ, že by mČla být rozhodí doložka ujednána samostatnČ nebo by mČla být vyznaena tuným a vČtším písmem. Poukázal na to, že se jednalo o rozhodí doložku uzav enou dne 6. 4. 2005 a nelze na toto ujednání aplikovat souasnou právní úpravu, nýbrž je nutno posuzovat smlouvu k datu jejího uzav ení. Odkázal na již existující judikaturu soud a nepovažuje argumentaci nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 za p ípadnou. Uvedl, že požadavky na rozhodí doložky ve spot ebitelských smlouvách eší kup íkladu nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2164/10, avšak ani zákonodárce nep evzal taxativnČ v novelizaci zákona o rozhodím ízení všechny tam uvedené požadavky na podmínky uvádČné v rozhodích smlouvách. Poukázal na výhody rozhodího ízení a na to, že ani ěád pro rozhodí ízení pro spot ebitelské spory Rozhodího soudu p i Hospodá ské komo e ýeské republiky a Agrární komo e ýeské republiky by požadavk m citovaného nálezu nevyhovoval, nebo nestanovuje dvojinstannost rozhodího ízení, ani povinnost na ídit ústní jednání. Uvedl, že sám Ústavní soud ve své rozhodovací praxi nevykládá p edmČtný nález formalisticky. ZávČrem uvedl, že otázka souladu s dobrými mravy i platnosti smlouvy je právním posouzením vČci. Právní posouzení vČci se promítlo do výroku rozhodího nálezu a v od vodnČní rozhodího nálezu je shrnuto, pro rozhodce posoudil návrh jako plnČ d vodný. Pokud se týká nároku samého zrekapituloval, že pohledávka .1 je tvo ena 19ti zesplatnČnými splátkami po 1.612,-K a ástí jedné zesplatnČné splátky ve výši 1.359,-K, a to z druhého revolvingu ve výši 38.688,-K. RPSN inilo 55,7 %, úvČr mČl být splácen až po roce a splátky byly na žádost dlužníka odloženy. Dlužník uhradil jen 6.701,-K a zbývá 31.987,-K s úroky z prodlení ve výši 4.102,-K a náklady rozhodího ízení 1.600,-K. Pohledávka .2 p edstavuje smluvní pokutu 35.081,-K. Nelze p itom tvrdit, že je požadováno nČco, co nebylo p ihlášeno. Odkázal na své vyjád ení ze dne 2. 8. 2013, kde uvedl a doložil cenu penČz, za kterou se bČžnČ v daném období poskytovaly p jky. Má za to, že RPSN ve výši (KSPL 29 INS 27510/2012)

55,7 % bylo zcela obvyklé. Navrhoval proto, aby odvolací soud rozsudek zmČnil a žalobu insolvenního správce zamítnul.

Odvolací soud p ezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 211, § 212, § 212a o.s. . ve spojení s ustanovením § 7 a § 161 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (dále jen IZ ).

Žalovaný p ihlásil do insolvenního ízení dlužníka Petra Pr anonymizovano , anonymizovano dvČ dílí vykonatelné pohledávky, které vyplývají z uzav ené smlouvy o revolvingové p jce . 81925/10023 ze dne 6.4. 2005, dle které poskytl dlužníkovi 2× revolving vždy ve výši 27.505,-K a ke každému nárokoval smluvní odmČnu ve výši 18.183,-K. Protože dlužník povinnosti ze smlouvy neplnil, povolil žalovanému odklad splátek . 30 a 31 za smluvní odmČnu ve výši 3.224,-K. Celkem mČl dlužník zaplatit ástku 138.632,-K, zaplatil však pouze 106.645,-K. Žalovaný proto pohledávku zesplatnil. Vykonatelnost pohledávek dokládal žalovaný rozhodím nálezem . j. Va 14-96/2011-9 ze dne 18. 7. 2011, vydaným rozhodcem JUDr. Evou Va kovou na základČ rozhodí doložky, obsažené v lánku 17 Smluvních ujednání ke smlouvČ o revolvingové p jce.

Insolvenní správce z d vodu pop ení dílí pohledávky . 1 a dílí pohledávky . 2 podal p edmČtnou žalobu v souladu s ustanovením § 199 odst. 1 IZ ve lh tČ 30 dn od konání p ezkumného jednání vas.

Z ustanovení § 199 odst. 2 vČta p ed st edníkem IZ vyplývá, že jako d vod pop ení pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky p iznané pravomocným rozhodnutím p íslušného orgánu lze uplatnit jen skutenosti, které nebyly uplatnČny dlužníkem v ízení, které p edcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Podle odstavce druhého citovaného ustanovení vČty za st edníkem nem že být d vodem pop ení jiné právní posouzení vČci.

Odvolací soud se nejprve zamČ il na posouzení insolvenním správcem popírané vykonatelnosti p ihlášených pohledávek, které se staly p edmČtem tohoto ízení a vyplývají z rozhodího nálezu . j. Va 14-96/2011-9 ze dne 18. 7. 2011, vydaného rozhodcem JUDr. Evou Va kovou , když vykonatelnost tČchto rozhodnutí p edpokládá ustanovení § 274 odst. 1 písm. c) o.s. .

Odvolací soud z obsahu smlouvy o revolvingové p jce . 81925/10023 ze dne 6.4. 2005 shodnČ se soudem prvního stupnČ zjistil, že v ásti G obsahuje odkaz na Smluvní ujednání jako nedílnou souást smlouvy. Z obsahu Smluvních ujednání, lánku 17 vyplývá, že obsahuje rozhodí doložku, že pravomoc k ešení veškerých spor o nároky, které p ímo nebo odvozenČ vznikly, i v budoucnu vzniknou ze smlouvy o revolvingové p jce, i v souvislosti s ní, má nČkterý z rozhodc vyjmenovaných v lánku 17 rozhodí smlouvy, kterému žalobce doruí žalobu.

Odvolací soud posoudil, že se smlouva o revolvingové p jce ídí ustanovením § 657 ob. zák. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že smlouvou o p jce p enechává vČ itel dlužníkovi vČci urené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby vČci stejného druhu. P i (KSPL 29 INS 27510/2012) p jce penČžité lze podle ustanovení § 658 odst. 1 ob. zák. dohodnout úroky. Jak smlouva o revolvingové p jce, tak i rozhodí doložka jsou ujednáním spot ebitelským, nebo dlužník p i jejich uzav ení nevystupoval jako podnikatel, resp. žalovaný v ízení netvrdil a neprokázal opak. Z tohoto d vodu je zapot ebí aplikovat na obČ smluvní strany ustanovení obanského zákoníku nebo zvláštních právních p edpis o spot ebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení smČ ující k ochranČ spot ebitele, zejména § 52 až 65 ob. zák. a p imČ enČ i zákon . 321/2001 Sb.

Dále je dle názoru odvolacího soudu zapot ebí aplikovat na daný p ípad závČry obsažené v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013. V nČm je vyjád en bezpo anonymizovano právní závČr, že v rámci spot ebitelských smluv mohou být v obchodních podmínkách obsažena pouze ujednání technického a vysvČtlujícího charakteru, nikoliv však zásadní ustanovení dopadající na právní vztah, jako jsou nap íklad ujednání o rozhodí doložce nebo o smluvní pokutČ. Ústavní soud oznail výslovnČ v citovaném nálezu ujednání o rozhodí doložce (o smluvní pokutČ), které je vlenČno v obchodních podmínkách ve spot ebitelských smlouvách, jako absolutnČ neplatné ujednání s ohledem na ustanovení § 56 odst. 1 ob. zák. z d vodu, že takto nep imČ ená smluvní podmínka zp sobuje k újmČ spot ebitele nerovnováhu v právech a povinnostech stran dané smlouvy v neprospČch spot ebitele. Dále argumentoval s ohledem na l. 3 odst. 1 smČrnice Rady . 93/13/EHS, který byl implementován právČ do § 56 ob. zák. V neposlední adČ odkázal na ustanovení § 6 nového obanského zákoníku a uvedl, že ve spot ebitelském vztahu lze oekávat, že se bude dodavatel chovat ve vztahu ke spot ebiteli v obecné poloze poctivČ a nepostupuje-li tímto zp sobem, zpronevČ í se d vČ e druhého úastníka a nelze takovému nepoctivému jednání poskytnout právní ochranu.

Odvolací soud se ztotožnil se závČry soudu prvního stupnČ, že v ízení nebylo prokázáno platné uzav ení rozhodí smlouvy a tudíž žádný z rozhodc uvedených ve zmínČné rozhodí doložce, tedy ani JUDr. Eva Va ková, nemČl pravomoc spor úastník projednat a rozhodnout. K rozhodímu nálezu . j. Va 14-96/2011-9 ze dne 18. 7. 2011, vydanému rozhodcem JUDr. Evou Va kovou proto nelze p ihlédnout, nebo jej nelze považovat za titul dokládající vykonatelnou pohledávku dle § 174 odst. 4 IZ. Z uvedených d vod je proto zapot ebí pohlížet na pohledávku ze smlouvy o revolvingové p jce jako na pohledávku nevykonatelnou.

Odvolací soud proto dále p istoupil k provedení d kazu lánkem 12. odst.12.4. Smluvních ujednání. Z jeho obsahu zjistil závazek dlužníka zaplatit žalovanému vČ iteli ve vyjmenovaných p ípadech prodlení s úhradou závazku smluvní pokutu ve výši 50 % z výše p jky, a to nad rámec smluvní pokuty uvedené v l. 12. odst. 12.1. Smluvních ujednání.

Z provedeného dokazování uinil odvolací soud skutkový závČr, že p edmČtné ustanovení o smluvní pokutČ bylo obsaženo ve Smluvních ujednáních, které nebyly podepsány dlužníkem, nikoliv ve spot ebitelské smlouvČ samotné. Smluvní pokuta tedy nebyla sjednána individuálnČ, proto lze toto ujednání hodnotit jako ujednání, které je v rozporu s požadavkem dobré víry a znamená k újmČ spot ebitele znanou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Toto ujednání lze (KSPL 29 INS 27510/2012) tedy považovat dle ustanovení § 39 ob. zákoníku za neplatné pro rozpor s § 56 odst. 1 ob. zákoníku. Odvolací soud dále uvádí, že p edmČtná smluvní pokuta by byla neplatná, i kdyby byla individuálnČ sjednána, nebo byla sjednána sazbou 50% z výše poskytnuté p jky, nikoliv z výše skuteného dluhu. Dopadá-li smluvní pokuta na porušení smluvní povinnosti spoívající v plnČní penČžitého závazku, má zásadnČ výše smluvní pokuty být v relaci k výši zajištČného dluhu. Okolnost, že tomu zde tak není, je též nep imČ enou podmínkou v neprospČch spot ebitele, která zp sobuje znanou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. I z tohoto pohledu byla smluvní pokuta sjednána v rozporu s dobrými mravy, což má rovnČž za následek neplatnost tohoto ujednání dle § 39 ob. zák.

Dále se odvolací soud ztotožnil i s názorem o nep imČ enosti sjednané smluvní odmČny, pokud p esahuje úrokovou míru nad 15 % úroku z p jky. Jak již bylo uvedeno výše, lze podle § 658 odst. 1 ob. zákoníku sjednat p i penČžité p jce úroky. Úrok z p jky obdobnČ jako úrok z úvČru je nutno chápat jako odmČnu za poskytnutí finanních prost edk dlužníku. Posouzení p imČ enosti výše takto sjednané odmČny je tedy obdobné. Nesmí být v hrubém nepomČru k výši úrok obvykle vyžadovaných v obdobných p ípadech. Ujednání o úroku se ve smyslu ustanovení § 55 ob. zákoníku nem že odchýlit od zákona v neprospČch spot ebitele a dle § 56 odst. 1 ob. zákoníku nem že být sjednáno k újmČ spot ebitele. V ízení bylo zjištČno, že insolvenní správce nárok žalovaného na zaplacení úroku z poskytnuté p jky ve výši 15 % nepop el a odvolací soud je toho názoru, že úroková sazba 15 % z poskytnuté p jky je zcela p imČ ená a odpovídá obvyklé výši odmČny za poskytovaní finanních prost edk . Dále bylo zjištČno, že dlužník uhradil žalovanému celkem 106.645,-K, akoliv mu byla poskytnuta p jka v celkové výši 68.126,-K. Je tedy nepo anonymizovano , že dlužník závazek ze smlouvy splnil a vČ iteli poskytl i dostatenou odmČnu, vetnČ úrok z prodlení.

Z výše uvedených d vod odvolací soud shledal rozsudek soudu prvního stupnČ v bodČ I. výroku vČcnČ správným a podle ustanovení § 219 o. s. . jej potvrdil.

Pokud se týká výroku o nákladech ízení oznaeného pod bodem II. rozsudku, shledal odvolací soud námitky žalovaného d vodnými. Žalobce je v ízení zastoupen právním zástupcem a má proto podle výsledku sporu dle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. . právo na náhradu náklad za právní zastoupení dle vyhlášky . 177/1996 Sb. Odvolací soud však z obsahu spisu zjistil, že právní zástupce žalobce uinil v ízení p ed tímto odvolacím ízením 5 úkon právní pomoci. Proto postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. . a rozhodnutí soudu prvního stupnČ o nákladech ízení zmČnil. Podle ustanovení § 9 odst. 3 ve spojení s § 7 bod 5 vyhlášky . 177/1996 Sb. iní odmČna právního zastoupení 3.100,-K/1 úkon (celkem 15.500,-K), režijní paušál 300 K/1 úkon (celkem 1.500,-K), DPH sazbou 21 % z ástky 17.000,-K iní 3.570,-K, celkem 20.570,-K.

O nákladech odvolacího ízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 224 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s. . tak, že procesnČ úspČšnému žalobci p iznal právo na náhradu náklad odvolacího ízení, které se skládá v projednávané vČci z 1 úkonu právní pomoci 3.100,-K dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. . 177/1996 Sb. (advokátní (KSPL 29 INS 27510/2012) tarif), 1 režijního paušálu 300,-K, náhrady za ztrátu asu 300,-K, cestovného osobním vozem na trase Mladá Boleslav-Praha a zpČt ve výši 732,-K p i sazbČ 6,10 K/kilometr a celkové délce cesty 120 km, DPH sazbou 21 % iní 930,72 K, celkem 5.362,72 K.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. . ve znČní úinném od 1. 1. 2013).

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splnČny žalovaným dobrovolnČ, lze toto rozhodnutí vykonat podle p íslušných ustanovení obanského soudního ádu a exekuního ádu.

V Praze dne 2.zá í 2014

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Špinková