104 VSPH 223/2016-45
176 ICm 1549/2015 104 VSPH 223/2016-45 (MSPH 76 INS 37744/2013)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiříčkové v právní věci žalobkyně JUDr. Ing. Heleny Horové, IČO 16902645, sídlem V Luhu 18, 140 00 Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka Wooden-Pellets s.r.o., IČO 24171646, sídlem Jana Masaryka 330/48, 120 00 Praha 2, zastoupené JUDr. Zuzanou Mayerovou, advokátkou, sídlem V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4-Nusle, proti žalovanému Ing. Karlu Špecingerovi, nar. 8. 6. 1957, bytem Jana Masaryka 330/48, 120 00 Praha 2, zastoupenému JUDr. Petrem Honzíkem, advokátem, sídlem Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha 8-Karlín, o odpůrčí žalobě, o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2016, č. j. 176 ICm 1549/2015-33,

takto:

I. Odvolání s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem pro uznání ze dne 7. 1. 2016, č. j. 176 ICm 1549/2015-33, určil, že vůči věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi Wooden-Pellets s.r.o. (dále jen dlužník) v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 37744/2013 jsou neúčinné právní úkony dlužníka spočívající jednak v zaplacení částky v celkové výši 3.315.907,80 Kč žalovanému v hotovosti z titulu úhrady služeb a dodávek materiálu vyúčtované 5 fakturami č. 105/2013 ze dne 2. 10. 2013, č. 106/2013 ze dne 5. 10. 2013, č. 107/2013 ze dne 8. 10. 2013, č. 119/2013 ze dne 30. 11. 2013 a č. 121/2013 ze dne 6. 12. 2013, jednak v zaplacení částky v celkové výši 869.208,-Kč žalovanému v hotovosti ve dnech 18. 12. 2013, 25. a 26. 12. 2013 a jednak v zaplacení částky v celkové výši 463.100,-Kč žalovanému bezhotovostním převodem z titulu vrácení půjčky ve dnech 13. 9. 2013, 2. 12. 2013 a 23. 12. 2013 (body I., II. a III. výroku) a žalovanému uložil povinnost do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí vydat do majetkové podstaty dlužníka částku 4.648.215,80 Kč, zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení k rukám jeho zástupce 12.342,-Kč a zaplatit státu prostřednictvím Městského soudu v Praze náklady řízení za vynaložený soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (body IV., V. a VI. výroku).

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání, a to jednak dne 27. 1. 2016 prostřednictvím svého právního zástupce a jednak osobně dne 9. 2. 2016 (totožného obsahu), v němž namítal, že žalobkyni byla uhrazena částka 944.556,82 Kč odpovídající součtu všech pohledávek dlužníkových věřitelů a nákladů insolvenčního řízení včetně odměny žalobkyně, čímž pominuly důvody insolvenčního řízení ve věci dlužníka, jakož i důvody pro vedení incidenčních sporů. isir.justi ce.cz (MSPH 76 INS 37744/2013)

Soud I. stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu, přičemž z údajů uvedených v předkládací zprávě ze dne 18. 3. 2016 (č. l. 43) vyplývá, že napadený rozsudek byl právnímu zástupci žalovaného doručen dne 11. 1. 2016 a žalovanému dne 25. 1. 2016 a že odvolání (č. l. 36) bylo podáno elektronicky dne 27. 1. 2016 a soud prvního stupně má toto odvolání za včasné. Výzva k doplnění odvolání (č. l. 38) byla doručena právnímu zástupci žalovaného dne 17. 2. 2016 a odvolání nebylo doplněno. Soudní poplatek byl zaplacen (č. l. 42).

Podle § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 160 odst. 3 IZ, v řízení o žalobě podle odstavce 1 (tzn. o žalobě, jíž byl zahájen incidenční spor) se z ustanovení části první hlavy třetí tohoto zákona použijí pouze ustanovení o doručování; nejde-li o případ podle § 80 odst. 1, účastníkům řízení se písemnosti doručují vedle doručení vyhláškou i zvlášť a rozhodnutí ve věci samé do vlastních rukou. Insolvenčního správce, který není účastníkem incidenčního sporu, insolvenční soud vždy neprodleně vyrozumí o rozhodnutích v tomto sporu vydaných; ustanovení § 75 odst. 2 se nepoužije.

Podle § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Doručuje-li insolvenční soud rozhodnutí (či jinou písemnost) zvlášť, postupuje ve smyslu § 7 IZ podle právní úpravy doručování písemností obsažené v příslušných ustanoveních o.s.ř. Význam zvláštního způsobu doručení písemnosti tedy nespočívá v průkazu jejího doručení adresátu, neboť tím je vždy zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku, nýbrž v tom, že doručení zvláštním způsobem zakládá pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, pokud je běh této lhůty s doručením písemnosti spojen.

Podle § 50b o.s.ř., má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak (odst. 1). Má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak (odst. 2). Písemnost se doručuje rovněž účastníku, a) má-li se účastník osobně dostavit k výslechu nebo jinému úkonu soudu nebo má-li něco jiného v řízení osobně vykonat, b) je-li účastník zastoupen zákonným zástupcem podle § 23, c) jde-li o doručení usnesení o ustanovení opatrovníka podle § 29; usnesení o ustanovení opatrovníka účastníku, jehož pobyt není znám, účastníku, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, a právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, (MSPH 76 INS 37744/2013)

že tu není osoba oprávněná za ni jednat, nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, se však doručuje jen ostatním účastníkům řízení a ustanovenému opatrovníku a vyvěsí se na úřední desce soudu, d) byl-li účastníku ustanoven opatrovník proto, že se nemůže z jiných zdravotních důvodů než pro postižení duševní poruchou nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo že není schopen se srozumitelně vyjadřovat, e) rozhodne-li tak soud (odst. 4).

Podle § 204 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení (odst. 1). Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení (odst. 2).

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že žalovaný v posuzované věci udělil dne 30. 6. 2015 procesní plnou moc advokátu JUDr. Petru Honzíkovi (č. l. 17), jež nebyla vypovězena. Napadený rozsudek obsahující poučení o odvolání, o lhůtě k jeho podání i o soudu, u něhož se podává, byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 8. 1. 2016 a soud I. stupně jej řádně doručil právnímu zástupci žalovaného do jeho datové schránky dne 11. 1. 2016 a následujícího dne tak podle § 57 odst. 1 o.s.ř. začala žalovanému plynout 15 denní lhůta pro podání odvolání, jejíž poslední den tak připadl na úterý 26. 1. 2016. Soud I. stupně zároveň nadbytečně doručoval napadený rozsudek též přímo žalovanému, jemuž byl doručen dne 25. 1. 2016. Toto doručení žalovanému však nemá žádný vliv na běh jeho odvolací lhůty, jež počala běžet doručením rozsudku jeho právnímu zástupci (srov. např. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, výklad k § 50b, str. 345, oddíl V. Právní následky doručení). Žalovaný podal odvolání jednak prostřednictvím svého právního zástupce do datové schránky soudu dne 27. 1. 2016 a jednak osobně podáním (téhož obsahu) odevzdaným k poštovní přepravě dne 9. 2. 2016, tedy (v obou případech) opožděně.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání v rozporu s § 208 odst. 1 o.s.ř. nerozhodl soud I. stupně, učinil tak dle § 218a o.s.ř. odvolací soud.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle § 146 odst. 3 o.s.ř. a contrario ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř., jelikož žalobkyni nevznikly v odvolacím řízení žádné náklady.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. září 2016 JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela