104 VSPH 183/2015-23
45 ICm 711/2014 104 VSPH 183/2015-23 (KSUL 45 INS 24141/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v právní věci žalobce Insolvency Project, v. o. s., IČO: 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, insolvenčního správce dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Šrámkova 3210/6, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému Úvěrový servis, s.r.o., IČO: 27413861, se sídlem 257 09 Pravonín 88, zastoupenému Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc, o určení pravosti a výše popřených pohledávek, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. listopadu 2014, č.j. 45 ICm 711/2014-14,

t a k t o:

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. listopadu 2014, č.j. 45 ICm 711/2014-14, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Ve výroku uvedeným rozsudkem Krajský soud v Ústí nad Labem v bodě I. výroku určil, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného učiněné žalobcem v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 24141/2013 ve výši 2.531,-Kč z pohl.č. 1, ve výši 48.589,-Kč z pohl. č. 2, 10.224,20 Kč z pohl.č. 3, ve výši 1.593,-Kč z pohl. č. 4, ve výši 700,-Kč z pohl. č. 5, ve výši 4.160,-Kč z pohl. č. 6 a ve výši 5.053,-Kč z pohl. č. 7, tedy celkem ve výši 72.850,20 Kč bylo po právu; v bodě II. výroku určil, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného učiněné žalobcem v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 24141/2013 ve výši 7.493,80 Kč z pohl.č. 3 nebylo po právu; v bodě III. výroku rozhodl, že žalovaný má za dlužnicí vykonatelnou pohledávku ve výši ve výši 47.370,80 Kč; v bodě IV. výroku uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 8.228,-Kč a v bodě V. výroku uložil žalovanému povinnost zaplatit České republice částku 5.000,-Kč na soudním poplatku dle pol. 13 bodu 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků. (KSUL 45 INS 24141/2013)

Proti tomuto rozsudku se žalovaný včas odvolal.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadený rozsudek i řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a odst. 5 o. s. ř. ve spojení s § 7, § 161 odst. 1 a § 162 odst. 1 IZ a aniž nařizoval jednání, v souladu s § 214 odst. 2 písm. d) o.s.ř., dospěl k závěru, že dosud nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu.

Podle čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky, jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

Podle § 156 odst. 1 o.s.ř., rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky. Uvede přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí. Není-li přítomen vyhlášení rozsudku žádný z účastníků, uvede pouze výrok. Po vyhlášení předseda senátu zpravidla účastníky vyzve, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud I. stupně usnesením ze dne 8.4.2014 (č.l. 12) vyzval účastníky, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. Usnesením vydaným téhož dne (č.l. 13) vyzval soud žalovaného k předložení plné moci advokáta. Pod následujícím č.l. 14 je ve spisu založeno již písemné vyhotovení napadeného rozsudku ze dne 25.11.2014.

Odvolací soud ověřil, že tento sled úkonů a listin v listinném spisu odpovídá také jeho spisovému přehledu i obsahu elektronického spisu vedeného v aplikaci ISIR. Spis tedy neobsahuje protokol o vyhlášení rozsudku před soudem I. stupně. Z těchto zjištění odvolací soud uzavřel, že napadený rozsudek nebyl veřejně vyhlášen.

Pokud v dané věci soud I. stupně rozsudek veřejně nevyhlásil, postupoval v rozporu s čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky a § 156 odst. 1 o.s.ř. a porušil tím ústavně zaručené právo na veřejnost soudního řízení dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Řízení před soudem I. stupně je tak stiženo procesní vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a jejíž náprava nemůže být za odvolacího řízení zjednána. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Bude-li v dalším řízení soud I. stupně rozhodovat ve věci samé, učiní tak rozsudkem, který dle shora citovaných ustanovení Ústavy České republiky a o.s.ř. veřejně vyhlásí a v němž také rozhodne o náhradě nákladů řízení před soudem I. stupně i před soudem odvolacím.

Nad rámec výše uvedeného odvolací soud podotýká, že výzva k odstranění vad odvolání, kterou učinil soud I. stupně usnesením ze dne 21.1.2015 (č.l. 20) neobsahuje v rozporu s § 209 o.s.ř. a § 43 odst. 2 o.s.ř. poučení, že odvolání bude odmítnuto, jestliže odvolání nebude včas opraveno nebo doplněno a nebude-li možné pro tento nedostatek pokračovat v odvolacím řízení. Z důvodu absence tohoto poučení nemohla skutečnost, (KSUL 45 INS 24141/2013)

že žalovaný na tuto výzvu nereagoval, vyvolat následek uvedený v § 43 odst. 2 věta první o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika