104 VSPH 110/2018-34
č. j. 70 ICm 3574/2017 104 VSPH 110/2018-34 (KSUL 70 INS 660/2017)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry Jiříčkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci žalobce: Insolvency Project, v.o.s., IČO 28860993, sídlem Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , IČO 86754777, bytem Dvořákova 474, 439 42 Postoloprty zastoupený JUDr. Milanem Novákem, advokátem, sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové proti žalovanému: CREX, s.r.o., IČO 24739715, sídlem Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4 zastoupený Mgr. Martinem Kašparem, advokátem, sídlem Nad Rokoskou 1228/38, 182 00 Praha 8 o určení pravosti a výše pohledávek, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 70 ICm 3574/2017-22 ze dne 19. října 2017

takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 70 ICm 3574/2017-22 ze dne 19. října 2017 se v bodě II. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění: 1. Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobce Insolvency Project, v.o.s. (dále jen žalobce) domáhal popření vykonatelné pohledávky ve výši 5.380 Kč (bod I. výroku) a rozhodl, že žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení ve výši 12.342 Kč (bod II. výroku). 2. V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí žaloby před jednáním ve věci samé podle § 96 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), a že výrok o náhradě nákladů vychází z § 146 odst. 2 o.s.ř., když návrh byl vzat zpět pro chování žalovaného. 3. Jen proti bodu II. výroku usnesení se žalovaný včas odvolal a požadoval, aby jej odvolací soud změnil tak, že mu přizná náhradu nákladů řízení ve výši 8.228 Kč a náhradu nákladů odvolacího řízení. Uvedl, že žaloba byla nedůvodná, že vykonatelnost pohledávky se podle § 177

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 70 ICm 3574/2017 (KSUL 70 INS 660/2017)

insolvenčního zákona (dále jen IZ) prokazuje veřejnou listinou, čemuž žalovaný dostál tím, že ji přiložil k přihlášce své pohledávky ze dne 17. 3. 2017. 4. Žalobce k odvolání žalovaného uvedl, že soud I. stupně správně uložil žalovanému povinnost zaplatit náklady řízení, neboť žalovaný zavinil zastavení řízení tím, že doložil důkazy prokazující, že mu svědčí sporná vykonatelná pohledávka, až po podání incidenční žaloby v rámci vyjádření k žalobě. 5. Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I. stupně v napadeném rozsahu a řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a v souladu s § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného je opodstatněno, i když z jiného než žalovaným předestřeného důvodu. 6. Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. 7. Podle § 157 odst. 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním. 8. Podle § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení). 9. Z citovaných ustanovení vyplývá, že soud I. stupně musí v usnesení o zastavení řízení při rozhodování o náhradě nákladů řízení nejdříve zkoumat, zda některý z účastníků zavinil zastavení řízení z procesního hlediska, a teprve nezjistí-li zavinění, rozhodnout o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud I. stupně proto musí mj. v odůvodnění výroku o náhradě nákladů řízení stručně a jasně vyložit, z jakého skutkového stavu vycházel, zda shledal u některého účastníka procesní zavinění zastavení řízení, zda ke zpětvzetí žaloby nedošlo v důsledku chování žalovaného, spočívajícím zejména v uspokojení žalobcova nároku po zahájení řízení, a v případě, že shledá zavinění některého účastníka, musí osvětlit, v čem zavinění spatřuje, a na základě, které právní normy o náhradě nákladů řízení rozhodl. Soud přitom musí dbát o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé. 10. Těmto požadavkům však soud I. stupně v odůvodnění napadeného bodu II. výroku usnesení zjevně nedostál, neboť nepopsal skutkový stav, z něhož vycházel v závěru o procesním zavinění zastavení řízení žalovaným, ani nevylíčil, v čem jeho zavinění spatřuje. Nedostatek skutkových zjištění ohledně zavinění zastavení řízení, absence právního posouzení věci, shodně jako naprostá absence vylíčení, z jakých účelně vynaložených nákladů řízení žalobcem se přiznaná částka 12.342 Kč sestává, činí napadený bod II. výroku usnesení o náhradě nákladů zcela nepřezkoumatelným, přičemž v odvolacím řízení nebylo možno zjednat nápravu. 11. Odvolací soud proto postupoval podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř., napadené usnesení v bodě II. výroku zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. 70 ICm 3574/2017 (KSUL 70 INS 660/2017)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. h/ o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

Praha 16. února 2018

JUDr. Alexandra Jiříčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.