103 VSPH 96/2015-18
159 ICm 32/2015 103 VSPH 96/2015-18 (MSPH 59 INS 9355/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobce: Alisher anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 2, Jaromírova 9, proti žalovanému: Mgr. Martin Bouček, bytem Hradec Králové, Dlouhá 103, za účasti státního zastupitelství, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 159 ICm 32/2015-6 ze dne 9. ledna 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 159 ICm 32/2015-6 ze dne 9. ledna 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (dále jen soud) rozhodl, že žaloba se odmítá (jíž žalobce popřel pohledávku žalovaného přihlášenou do shora označeného insolvenčního řízení dlužnice Mgr. Jany Abd El Kaderové ve výši 6.750.000,-Kč) s odůvodněním podle § 202 odst. 5 insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen IZ), neboť žalobce nesložil ve stanovené lhůtě u insolvenčního soudu jistotu na náklady incidenčního sporu ve výši 10.000,-Kč. Soud uvedl, že usnesením ze dne 14.8.2014 č.j. MSPH 59 INS 9355/2014-A-21, bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a na její majetek byl prohlášen konkurs. Účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastaly dne 14.8.2014 ve 14:15 hod. Rozhodnutí o úpadku dlužnice nabylo právní moci dne 1.9.2014-výrok I, IV-XIII, dne 17.9.2014-výrok II, III. Dne 1.12.2014 proběhlo zvláštní přezkumné jednání o popřených pohledávkách věřitelem č. 12, tj. žalobcem. Následně ve lhůtě 15 dnů, která skončila dnem 16.12.2014, jistota u insolvenčního soudu nebyla složena.

Soud uzavřel, že žalobce do 15 dnů po skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši 10.000,-Kč nesložil, proto rozhodl dle § 202 odst. 5 IZ, jak je uvedeno ve výroku. (MSPH 59 INS 9355/2014)

Toto usnesení napadl žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu zpět k dalšímu projednání. Uvedl, že v termínu 1.12.2014-16.12.2014 byl ze zdravotních důvodů mimo Českou republiku (ČR), návrat do ČR plánoval ve lhůtě jednoho týdne, avšak došlo ke komplikacím a byl hospitalizován mimo území ČR. Výrazné zhoršení jeho zdravotního stavu bylo důvodem, proč se omluvil s nařízeného zvláštního přezkumného jednání konaného dne 1.12.2014. Z uvedených důvodů nemohl úhradu jistoty provést, avšak může k ní dojít v dodatečné lhůtě, neboť je již přítomen v ČR a léčba probíhá nadále v domácím ošetření.

Soud prvního stupně na základě pokynu odvolacího soudu o prošetření okolností hospitalizace žalobce v zahraničí, jež mu bránily uhradit jistotu, vyzval žalobce, aby ve stanovené lhůtě věrohodně doložil důvod a okolnosti své nepřítomnosti a nemožnosti zaplacení jistoty 10.000,-Kč v prosinci 2014 a lednu 2015.

Na tuto výzvu reagoval žalobce podáním z 5.8.2015, v němž uvedl, že v uvedeném období jsem byl mimo území ČR na území Ukrajiny, kde jsem byl ze zdravotních důvodů hospitalizován. Pokračoval, že s ohledem na skutečnost, že pohledávka JUDr. Vytejčka byla soudem částečně odmítnuta ve výši 2.402.953,72 Kč usnesením č.j. MSPH 59 INS 9355/2014-P2-4, trvá na podaném odvolání do napadeného usnesení pouze ve výši zůstatku této pohledávky. Uzavřel, že v souvislosti s pohledávkou č. P11 věřitele č. 3 JUDr. Vytejčka došlo na základě usnesení č.j. MSPH 59 INS 9355/2014-P11-2 ze dne 11.6.2015 k odmítnutí přihlášky pohledávky v celém rozsahu a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení skončila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Popěrný úkon věřitele upravuje, po novele insolvenčního zákona provedené zák. č. 69/2011 Sb., s účinností od 31.3.2011, § 200 IZ. Podle odst. 1 tohoto zákonného ustanovení je věřitel oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podaná podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dle § 200 odst. 5 IZ se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, za splnění dalších zákonných podmínek, považuje za žalobu, kterou uplatnil tento věřitel u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil.

Dle § 202 odst. 3 IZ přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, je povinen složit do 15 dnů po skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši 10.000,-Kč. Nebylo-li v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce ještě rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, neskončí tato lhůta dříve než uplynutím 10 dnů od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. (MSPH 59 INS 9355/2014)

Dle § 202 odst. 5 IZ nebude-li jistota podle odstavce 3 složena, nebo nedoloží-li přihlášený věřitel insolvenčnímu soudu, že povinnost složit jistotu podle zákona nemá, insolvenční soud žalobu, kterou přihlášený věřitel uplatnil popření pohledávky, odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že žalobce podal v řízení dlužnice dne 7.10.20114 přihlášku své pohledávky, již doplnil k výzvě insolvenční správkyně dne 6.11.2014 a dne 29.4.2014 podal přihlášku své pohledávky v celkové výši 6.750.000,-Kč žalovaný. Usnesením č.j. MSPH 59 INS 9355/2014-P2-2 ze dne 29.10.2014 rozhodl soud, že v řízení namísto dosavadního věřitele č. 2 Mgr. Martina Boučka (žalovaný) bude v řízení pokračovat jako insolvenční věřitel JUDr. Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Benešov, Hrázského 406 (dále též postupník) s odůvodněním podle § 18 odst. 1 IZ, neboť do řízení namísto původně přihlášeného žalovaného vstoupil postupník, jemuž žalovaný postoupil přihlášenou pohledávku a navrhl, aby nastoupil na jeho místo; toto usnesení nabylo právní moci dne 29.10.2014.

Na zvláštním přezkumném jednání dne 1.12.2014, z něhož se žalobce omluvil ze zdravotních důvodů, věřitel č. 12 (žalobce) popřel pohledávky žalovaného a postupníka v celém rozsahu přihlášky těchto věřitelů prostřednictvím písemného formuláře podáním ze dne 4.11.2014 došlým soudu dne 5.11.2014, insolvenční správce popřel pohledávku č. 2 (přihlášenou žalovaným) tak, že z celkové pohledávky ve výši 6.750.000,-Kč nepopírá 4.347.046,28 Kč jako zajištěnou. Usnesením č.j. MSPH 59 INS 9355/2014-P2-4 ze dne 11.6.2015, jež nabylo právní moci 3.7.2015, soud zčásti odmítl přihlášku pohledávky P2 věřitele JUDr. Vytejčka ve výši 2.402.953,72 Kč s tím, že jeho účast v řízení dále trvá jen v rozsahu 4.347.048,28 Kč. O úpadku dlužnice a prohlášení konkursu na její majetek bylo rozhodnuto soudem shora citovaným usnesením ze dne 14.8.2014. Jistota nebyla žalobcem u soudu dosud složena.

Žalobce je povinen v případě, kdy popírá pohledávku jiného věřitele v insolvenčním řízení, složit jistotu na náhradu nákladů incidenčního řízení, které svým popřením pohledávky vyvolává, ve výši 10.000,-Kč. Lhůta pro složení jistoty vyplývá ze zákona a počala běžet v projednávané věci dnem následujícím po konání přezkumného jednání, na kterém byla popíraná pohledávka přezkoumána, tedy od 2.12.2014, a skončila 15. dnem, tedy ke dni 16.12.2014. Žalobce v odvolání tvrdil, že požadovanou jistotu nemohl složit ze zdravotních důvodů, neboť se léčil v zahraničí, avšak k výzvě soudu, aby tyto skutečnosti prokázal, zopakoval pouze, co uvedl v odvolání. Žalobce tedy neunesl důkazní břemeno ke svému tvrzení, že nemohl jistotu ze zdravotních důvodů a pobytu v zahraničí složit. Za uvedené situace je namístě skutkový závěr soudu prvního stupně o tom, že žalobce nesložil jistotu v zákonem stanovené lhůtě. Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že žalobce popřel pohledávku žalovaného v době, kdy ten již nebyl účastníkem insolvenčního řízení, neboť usnesením z 29.10.2014 na jeho místo vstoupil postupník, takže není ani v projednávané věci pasivně legitimován.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání žalobce důvodným a rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil. (MSPH 59 INS 9355/2014)

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. s respektováním skutečnosti, že úspěšnému žalovanému žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

Pouče ní : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 27. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná