103 VSPH 94/2012-54
122 ICm 1046/2011 103 VSPH 94/2012-54 (KSPL 27 INS 6568/2010)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní vďci žalobce: yeská spo itelna, a.s. IyO 45244782, se sídlem v Praze 4, Obrachtova 62, proti žalovanému: Mgr. Milanem Edelmann, insolven ní správce dlužníka Magdaleny anonymizovano , anonymizovano , bytem v Karlových Varech, Nejdecká 20, zast. Mgr. Janou Taschnerovou, obecným zmocnďncem bytem v Plzni, Houškova 32, o ur ení pravosti pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j. 122 ICm 1046/2011-34 ze dne 21.února 2012

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j. 122 ICm 1046/2011-34 ze dne 21.února 2012 se potvrzuje ve znďní, že se ur uje, že p ihlášené pohledávky žalobce za dlužnicí v insolven ním ízení vedeném p ed Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. KSPL 27 INS 1482/2010 ve výši 6.439,76 K a 8.626,91 K jsou po právu.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní:

Žalobce se žalobou proti žalovanému domáhá ur ení pravosti do insolven ního ízení ve vďci dlužnice p ihlášených a v jeho pr bďhu žalovaným pop ených pohledávek ve výši 6.439,76 K (Pohledávka . 1) a 8.626,91 K (Pohledávka . 2) z právního d vodu úrok z prodlení se 122 ICm 1046/2011 (KSPL 27 INS 6568/2010) splácením úvďrových pohledávek založených úvďrovými smlouvami pod . 3054150833 z 12.10. 2006 (Smlouva . 1) a pod . 3305954853 z 22.8.2007 (Smlouva . 2), jež s ním dlužnice a její manžel Gejza Demeter uzav eli, a to za období 19.4.2010, kdy byl zjištďn úpadek dlužni ina manžela do 21.2.2011, kdy byl zjištďn úpadek dlužnice. Uvedl, že jistinu a p íslušenství ze Smluv . 1 a 2 p ihlásil do insolven ního ízení vedeného s manželem dlužnice (úroky z prodlení do 19.4.2010), v nďmž byly pohledávky ze Smluv . 1 a 2 zjištďny a že shodné pohledávky z týchž právních d vodu p ihlásil i v insolven ní vďci dlužnice, avšak s p ipo tením úrok z prodlení ve výši pohledávky . 1 a pohledávky . 2, jež žalovaný pop el, zatímco pohledávky v rozsahu p ihlášeném do druhého insolven ního ízení nep ezkoumal vzhledem k závďr m Vrchního soudu v Praze v jeho rozhodnutí sen. zn. 2 VSPH 14/2010 ze 3.2.2011. Dovozoval, že v uvedeném období dlužnice byla povinna hradit své závazky ze Smluv . 1 a 2 a pokud tak ne inila, nar staly úroky z prodlení, jež sporné pohledávky p edstavují, a proto jejich pop ení co do právního d vodu odmítl.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s od vodnďním, podle nďhož právní ú inky zjištďní úpadku v p ípadď manžela dlužnice nutno v kontextu usnesení Vrchního soudu v Praze .j. KSPL 54 INS 4966/2009 1 VSPH 669/2009-A-21 z 15.1.2009 t eba vztáhnout ke spole né majetkové podstatď manžel (obď insolven ní vďci byly spojeny ke spole nému projednání), tj. spole nému jmďní manžel , a proto sporné pohledávky z právního d vodu úrok z prodlení za výše uvedené období již nemohly vzniknout.

Napadeným rozsudkem soud prvního stupnď rozhodl, že se ur uje, že sporné pohledávky byly p ihlášeny do insolven ního ízení p ihlášeny jako nevykonatelné a jsou zjištďny do d vod a výše (bod I. výroku) a vyslovil, že ú astníci nemají právo na náhradu náklad ízení (bod II. výroku). Vyšel ze zjištďní, podle nďhož Pohledávky . 1 a 2 p edstavují úroky z prodlení z plnďním závazk ze Smluv . 1 a 2, které se žalobcem uzav eli jak dlužnice, tak její manžel, jehož úpadek byl zjištďn d íve (19.4.2010), zatímco úpadek dlužnice byl zjištďn 21.2.2011. Cituje ustanovení § 193 a § 198 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ) soud prvního stupnď dovodil, že p es závďry Vrchního soudu v rozhodnutí sen.zn. 1 VSPH 669/2009, v nďmž soud uvedl, že s ohledem na povahu spole ného jmďní manžel , je namístď jejich úpadky projednat p i spole ném projednání, zjištďní úpadku manžela dlužnice nemohlo mít d sledky pro dlužnici, nebo ta byla nadále povinna závazky ze Smluv . 1 a 2 uspokojovat, a pokud tak ne inila, dostala se do prodlení. Z uvedených d vod soud prvního stupnď žalobď vyhovďl ve formď, jak navrhl žalobce. Výrok o nákladech ízení od vodnil ustanovením § 202 odst. 1 InsZ.

Tento rozsudek napadl žalovaný v zákonem stanovené lh tď odvoláním a navrhl, aby ho odvolací soud zmďnil tak, že žalobu zamítne. Zopakoval, že podle jeho názoru právní ú inky zjištďní úpadku jednoho z manžel , tj. manžela dlužnice, mají význam pro povinnost druhého z manžel , tj. dlužnice, s ohledem na to, že citovaným rozhodnutím Vrchní soud v Praze zavedl institut tzv. spole ného oddlužení manžel a zákonné ú inky zjištďní úpadku v i spole nému jmďní manžel (SJM) musí nastat v jeden okamžik. Uvedl, že obď vďci byly spojeny ke spole nému projednání 21.2.2012 rozhodnutím insolven ního soudu .j. KSPL 27 INS 6568/2010-A-5 z 21.2.2012. Platí-li podle judikatury soud , že p i zjištďní úpadku jedno z manžel , je p i jeho oddlužení postižen i p íjem druhého manžela (nebo spadá do SJM), pak takové ú inky musí nastat i ve vztahu k jejich závazk m. Vyhovďní žalobď by bylo v rozporu se zásadami insolven ního ízení ve smyslu § 5 InsZ, nebo by žalobce byl zvýhodnďn p ed ostatními vď iteli v obdobném postavení. Doplnil, že sporné pohledávky mohly mít i povahu 122 ICm 1046/2011 (KSPL 27 INS 6568/2010) pohledávky, která se v insolven ním ízení neuspokojuje podle § 170 písm.a) InsZ, a z tohoto d vodu by nebylo namístď je za adit do spole ného splátkového kalendá e.

Žalobce navrhl potvrzení napadeného rozsudku z d vodu jeho vďcné správnosti a zd raznil, že naopak porušením rovnosti v insolven ním ízení by bylo, aby ostatním vď itel m nar staly úroky z prodlení do okamžiku zjištďní úpadku dlužnice, zatímco v jeho p ípadu by tomu tak nebylo, pro d ívďjší zjištďní úpadku jejího manžela.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadený rozsudek a ízení jeho vydání p edcházející podle §§ 212 a 212a o.s. . a dospďl k závďru, že odvolání žalovaného není opodstatnďno.

Podle § 170 písm.a) InsZ v insolven ním ízení se neuspokojují žádným ze zp sob ešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek p ihlášených vď itel , vzniklých p ed rozhodnutím o úpadku, pokud p irostly v dobď po tomto rozhodnutí. Samotná skute nost, že p ihláškou pohledávky nebo postupem podle § 203 InsZ (pohledávky za podstatou) byl uplatnďn nárok uvedený v citovaném ustanovení, není d vodem proto, aby insolven ní správce jej pop el. Pokud je nárok jinak oprávnďný, má být insolven ním správcem uznán. Sou asnď musí insolven ní správce uvést, že jde o nárok, který nelze v pr bďhu insolven ního ízení uspokojit. Nesouhlasil-li by vď itel se správcovým postupem, který jeho pohledávku z uvedeného d vodu do seznamu p ihlášených pohledávek neza adil, m že podat návrh, aby jeho pohledávka byla za azena do seznamu p ihlášených pohledávek.

V projednávané vďci právním d vodem sporných pohledávek je úrok z prodlení od 5.4.2010, kdy byl zjištďn úpadek manžela dlužnice do 21.2.2012, kdy byl zjištďn úpadek dlužnice a kdy byla obď insolven ní ízení spojena ke spole nému projednání, p i emž není spor o výši tďchto pohledávek, nýbrž pouze o jejich existenci. Z výše uvedené právní úpravy plyne, že úroky z prodlení se zaplacením úvďrových pohledávek zjištďním úpadku dlužníka nezanikají avšak neuspokojují se v insolven ním ízení v p ípadď, že p irostly až v dobď po rozhodnutí o úpadku, avšak nelze z ní dovozovat, že v takovém p ípadď pohledávky z nich zanikají a že úroky z p ihlášené pohledávky nadále nep ir stají. V p ípadď dlužnice tak není pochyb o tom, že Pohledávky . 1 a . 2 p edstavují úroky z úvďrových pohledávek vzniklých p ed zjištďním úpadku dlužnice, a proto závďr o tom, že se v jejím insolven ním ízení neuspokojují jen proto, že tato vďc byla spojena s vďcí týkající se jejího manžela podle § 112 o.s. . a že byl d íve zjištďn jeho úpadek, by nebyl správný. D vody pop ení sporných pohledávek z d vodu zjištďní úpadku manžela dlužnice pro jejich neexistenci v insolven ní vďci dlužnice tak dány nebyly, nebo v úvahu by p icházela pouze správcova argumentace (by vďcnď nesprávná), že je nelze v insolven ním ízení dlužnice uspokojit, což však d vodem pro její pop ení není.

Na základď výše uvedeného odvolací soud napadený rozsudek z d vodu jeho vďcné správnosti podle § 219 o.s. . potvrdil v etnď zákonu odpovídajícímu bodu výroku o nákladech ízení, avšak ve znďní, jež lépe odpovídá dikci ustanovení § 198 InsZ p i respektování § 79 o.s. ., z nďhož plyne, že žalobce nemá povinnost uvést návrh výroku rozsudku a pouze soud rozhoduje o jeho formulaci.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn ustanovením § 202 odst. 1 InsZ, podle nďhož žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení v inciden ních sporech o ur ení pravosti, výše nebo po adí pohledávky proti insolven nímu správci. 122 ICm 1046/2011 (KSPL 27 INS 6568/2010)

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 13.b ezna 2013

JUDr.Michal K u b í n, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová