103 VSPH 874/2015-91
198 ICm 3591/2014 103 VSPH 874/2015-91 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., v právní věci žalobce: Solar Technology, a.s., IČO 29057191, se sídlem Praha 1, U Obecního dvora 798/5, proti žalovanému: JUDr. Kateřina Martínková, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 22/966, insolvenční správkyně dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 255 71 150, se sídlem Praha 8, Sokolovská 17, zast. Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem se sídlem Praha 1, Zlatnická 1582/10, o vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3591/2014-83 ze dne 16. září 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3591/2014-83 ze dne 16. září 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou proti žalovanému domáhá vyloučení směnky vlastní č. 502446037 ze dne 16.11.2011, jejímž je výstavcem (tedy zavázaným) ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vedené pod položkou č. 816, jež má zajišťovat dlužníkovu pohledávku za ním z úvěrové smlouvy ze dne 16.11.2011 č. 502446037, podle níž měl obdržet úvěr ve výši 100.000.000,-Kč. Na úvěrovou smlouvu, na kterou vzhledem k tomu, že se nikdy nestal členem dlužníka, třeba hledět jako na absolutně neplatnou. V důsledku neplatné úvěrové smlouvy pak je stižena neplatností i dohoda o směnečném vyplňovacím právu, jež byla její součástí, jakož i samotný účel vystavení blankosměnky, jež měla od počátku plnit zajišťovací funkci. Za situace, kdy neexistuje kauzální vztah zajištěný blankosměnkou, stala se směnka obsoletní, a proto nemůže být součástí majetkové podstaty dlužníka.

Napadeným usnesením soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (bod I. výroku) a zamítl návrh na přerušení řízení (bod II. výroku). Uvedl, že usnesením z 22.1.2015 vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč za žalobu o vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, na níž žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a předložil formulář Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků (dále jen formulář) s tvrzením, že nemá žádný nezastavený majetek, ani jiný způsob, jak si opatřit prostředky na zaplacení, ostatní kolonky formuláře nevyplnil. Konstatoval, že usnesením z 27.2.2015 poučil žalobce podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 734/2006 ze dne 30.6.2006, že není oprávněn požadovat vyloučení předmětné směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Cituje § 138 odst. 1 o.s.ř. soud prvního stupně dovodil, že žalobce neprokázal, že jsou u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, neboť k jeho žádosti mu neposkytl podklady, aby mohl posoudit, zda jsou u něj splněny podmínky pro 198 ICm 3591/2014 (MSPH 98 INS 36628/2013) osvobození od soudních poplatků, jednak není aktivně legitimován k podání této žaloby, takže nesplňuje ani jednu podmínku požadovanou zákonem pro osvobození. Výrok o přerušení řízení odůvodnil tím, že žalobce není aktivně legitimován k podání této žaloby, a proto není důvod přerušovat řízení, jak navrhl žalobce do pravomocného skončení řízení o určení neplatnosti úvěrové smlouvy a o určení neexistence zástavního práva vedených u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 305/2014 a 31 C 623/2014.

Toto usnesení napadl žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti bodu I. výroku a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že mu přizná osvobození od soudních poplatků. Vysvětlil, že v důsledku změn v majetkové struktuře společnosti a v jejím vedení není schopen předmětné dokumenty předložit, neboť se mu dosud nepodařilo zrekonstruovat účetní a smluvní dokumentaci, a že většina jeho majetku je zatížena zástavními právy třetích osob, o jejichž platnost vede řadu soudních sporů, takže jej nelze zpeněžit a získat finanční prostředky na zaplacení soudního poplatku, jimiž v současné době objektivně nedisponuje.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že není opodstatněno.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Jak plyne z uvedené právní úpravy, musí být pro osvobození od soudních poplatků splněny zároveň dva předpoklady, tj. že účastníkovy majetkové poměry s ohledem na okolnosti případu odůvodňují výjimečně přiznat osvobození od soudních poplatků a zároveň, že účastník v řízení neuplatňuje zřejmě bezúspěšně své právo. Jinak řečeno, i když to odůvodňují poměry účastníka, nelze mu přiznat osvobození od soudních poplatků při svévolném nebo zjevně bezúspěšném uplatňování nebo bránění práva. Tak tomu bude tam, kde jestliže již ze skutkových tvrzení žadatele (aniž by bylo třeba provádět dokazování), je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno.

Z formuláře předloženého žalobcem se podává bez bližšího odůvodnění, že společnost nevlastní žádný nezastavený majetek, který je natolik likvidní, aby jeho zpeněžením společnost získala prostředky na úhradu předmětného soudního poplatku, a společnost v dané chvíli nemá jiný způsob, jak si opatřit prostředky na zaplacení.

Odvolací soud má za to, že žalobce nesplňuje ani jediný z výše uvedených předpokladů. Výzvě soudu prvního stupně nevyhověl tím, že připojil prohlášení obsahující zcela obecné nikterak nedoložené prohlášení. Již z tohoto důvodu soud prvního stupně správně žádosti nevyhověl.

Podstatné pro věc je však i to, že žalobce se domáhá vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty věřitele, z níž je sám zavázán, aniž by tvrdil, jaké jiné právo mu k předmětné směnce svědčí. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 29 Odo 951/2006, jež lze aplikovat i na poměry insolvenčního řízení, formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož v případě, že se vyloučení pohledávky sepsané do konkursní podstaty domáhá nikoli osoba, která tvrdí, že je věřitelkou těchto pohledávek, nýbrž osoba povinná úhradou sepsaných pohledávek, tedy úpadcův dlužník, musí být tato vylučovací žaloba zamítnuta. Uvedené plně platí i na případy, kdy je ze směnky zavázán výstavce, jenž je též dlužníkem. Je tak zřejmé, že žalobce se žalobou nemůže uspět, neboť se domáhá vyloučení 198 ICm 3591/2014 (MSPH 98 INS 36628/2013) směnky, z níž je vůči úpadci nikoliv věřitelem, nýbrž dlužníkem, nesvědčí mu tak věcná legitimace k podání vylučovací žaloby. Obranu proti sepsané směnce žalobce může použít v řízení, v němž žalovaný ve smyslu ustanovení § 294 insolvenčního zákona bude na něm požadovat její úhradu v soudním řízení.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Na uvedených závěrech nemění nic ani skutečnost, že žalobce v průběhu odvolání navrhl změnu v okruhu účastníků podle § 107a o.s.ř. s tím, aby na místo žalovaného vstoupila AB-CREDIT, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 25571150, jíž stávající žalovaný insolvenční správce předmětnou směnku dne 19.3.2015 převedl; o právním nástupnictví na straně žalované nebylo dosud soudem prvního stupně rozhodnuto.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová