103 VSPH 852/2017-15
153 ICm 3762/2017 103 VSPH 852/2017-15 (KSPL 53 INS 13008/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jindřicha Havlovce ve věci žalobce: OREL & DRAK, TRAIDING s.r.o. se sídlem Praha 3, Korunní 69, IČO: 48116572, zast. JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem, se sídlem Na hlinách 1787/18, Praha 8, proti žalovanému: KONREO, v.o.s. se sídlem Brno, Jana Nečase 1343/29, IČO: 04706498, insolvenční správce dlužníka Montstav Systém spol. s r.o. se sídlem Plzeň, Na Jíkalce 3, IČO: 64832627, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2017, č.j. 153 ICm 3762/2017-8,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2017, č.j. 153 ICm 3762/2017-8, se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, splatný podáním návrhu na zahájení řízení, nebyl přes poučení o následcích zaplacen ani k výzvě soudu doručené žalobci dne 13.9.2015, v níž mu byla stanovena lhůta k jeho zaplacení v délce 7 dnů. O nákladech řízení rozhodl dle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

Toto usnesení napadl žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž namítá, že poplatek byl v odvolací lhůtě zaplacen.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, aniž nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen SoudP) poplatníkem poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) SoudP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

Podle § 7 odst. 1 věta prvá SoudP poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti. isir.justi ce.cz (KSPL 53 INS 13008/2016)

Podle § 9 odst. 1, 3 SoudP nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Podle § 9 odst. 7 (ve znění účinném do 30.9.2017) SoudP usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Z obsahu spisu se podává, ž v projednávané věci žalobce soudní poplatek za žalobu nezaplatil, a proto jej soud prvního stupně podle § 9 odst. 1 SoudP usnesením z 8.9.2017, doručeným mu dne 13.9.2017, správně vyzval k jeho zaplacení ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bodu 1.písm.a) sazebníku soudních poplatků ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení. Z úředního záznamu ze dne 7.12.2017 se (navzdory nedoloženému tvrzení žalobce o opaku) podává, že dle zprávy účtárny soudu prvního stupně soudní poplatek za žalobu zaplacen nebyl.

Zastavil-li soud prvního stupně za daného stavu dle § 9 odst. 1 SoudP řízení pro nezaplacení soudního poplatku, rozhodl v souladu se zákonem, a proto odvolací soud podle § 7 InsZ a § 219 o.s.ř. napadené rozhodnutí jako věcně správné potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení soud rozhodl podle ustanovení § 7 InsZ a § 142 odst. 1 za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. Vycházel přitom z toho, že žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 19. prosince 2017

JUDr. Peter T r e b a t i c k ý, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná