103 VSPH 84/2018-40
č. j. 42 ICm 3130/2017 103 VSPH 84/2018-40 (KSCB 41 INS 18021/2016)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové v právní věci žalobkyně: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO 49973053, sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01 Zlín zastoupená advokátem Mgr. Davidem Böhmem, sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 proti žalované: JUDr. Daniela Urbanová, IČO 66240484, sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně dlužnice: ELEKTRA PV, s.r.o., IČO 48202550 zastoupená advokátem Mgr. Ondřejem Platilem, sídlem Opletalova 5, 110 00 Praha 1 o určení pravosti popřené pohledávky, o odvolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 42 ICm 3130/2016-35 ze dne 19. prosince 2017

takto: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 42 ICm 3130/2016-35 ze dne 19. prosince 2017 se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění: 1. Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též jen insolvenční soud, soud prvního stupně) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením přerušil řízení o žalobě do doby pravomocného skončení řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 40 ICm 5009/2017. 2. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že se žalobkyně domáhá určení pravosti svých pohledávek popřených žalovanou při přezkumném jednání. Pohledávky představovaly zaplacení kupní ceny za dodané zboží, k němuž si dlužnice ELEKTRA PV, s.r.o. (dále jen Dlužnice) a žalobkyně sjednaly výhradu vlastnictví. Věci, jež byly předmětem kupní smlouvy a za něž nebyla uhrazena kupní cena, žalovaná v pozici insolvenční správkyně Dlužnice následně sepsala do majetkové podstaty. Žalobkyně, jež podala u insolvenčního soudu vylučovací žalobu, která je vedena pod spisovou značkou 40 ICm 5009/2017, navrhla, aby řízení z popření jejích pohledávek bylo přerušeno do skončení řízení o vylučovací žalobě, neboť v případě úspěchu v excindačním řízení hodlá vzít zpět přihlášku pohledávek opíraných o nezaplacenou kupní cenu. 3. Odkázav na § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), soud prvního stupně uzavřel, že výsledek tohoto řízení bude určující pro tento spor , proto rozhodl, jak uvedeno výše. 4. Proti tomuto usnesení se žalovaná včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítnuvši nepřezkoumatelnost napadeného Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 42 ICm 3130/2017 (KSCB 41 INS 18021/2016)

usnesení, jež postrádá vysvětlení, jaký význam pro projednávanou věc má mít výsledek sporu vedeného insolvenčním soudem pod sp. zn. 40 ICm 5009/2017, vytkla soudu prvního stupně nesprávné právní posouzení věci. Poukázala na to, že eventuální následné úkony žalobkyně nejsou s to odůvodnit závěr o splnění podmínek pro přerušení daného (odporového) incidenčního sporu, přičemž souvislost obou zmíněných řízení není zřejmá. 5. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a to dle § 212 a § 212a o.s.ř., a, aniž nařizoval jednání v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k těmto zjištěním a závěrům: 6. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 7. Z § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. vyplývá, že pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět. 8. Právní teorie a soudní praxe dovozuje, že k přerušení řízení podle tohoto ustanovení přistoupí soud (pouze) tehdy, jestliže probíhá jiné řízení nebo jestliže dal podnět k zahájení jiného řízení, v němž je řešena (má být řešena) prejudiciální otázka, tj. otázka, která může mít význam pro jeho rozhodnutí a kterou by si jinak mohl vyřešit předběžně sám (viz § 135 odst. 2 o.s.ř.). Prejudiciální otázka je taková právní otázka, která sama o sobě není předmětem řízení, avšak na jejím vyřešení je závislé rozhodnutí, které má soud učinit. Pokud o prejudiciální otázce probíhá jiné řízení, je ponecháno na úvaze soudu, zda řízení přeruší nebo si jí posoudí sám. Důvod k přerušení řízení by měl spočívat především v hospodárnosti řízení. 9. Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí. 10. Usnesení, jímž soud rozhoduje o přerušení řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř., je rozhodnutím nemeritorním, nejde o usnesení, jímž by se upravovalo řízení, či o jiné usnesení dle § 169 odst. 2 o.s.ř. Proti takovému rozhodnutí je proto přípustné odvolání a z toho důvodu nelze usuzovat, že jde o rozhodnutí, jež by nebylo nutno odůvodnit. Toto rozhodnutí musí být odůvodněno způsobem zákonem předepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.) tak, aby z něj bylo ve smyslu výše uvedeného patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud prvního stupně vycházel při svém závěru o tom, jaká prejudiciální otázka, jež může mít význam pro jeho rozhodnutí a kterou by si jinak mohl vyřešit předběžně sám, je předmětem jiného řízení, a jakými úvahami byl soud prvního stupně veden při posuzování důvodnosti přerušení projednávané věci, tj. na jakém podkladě soud prvního stupně tyto závěry učinil. 11. Těmto požadavkům však soud prvního stupně zjevně nedostál, neboť nepředestřel fakticky žádné skutkové a právní závěry k tomu, že v řízení o žalobě žalobkyně o vyloučení věcí

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. 42 ICm 3130/2017 (KSCB 41 INS 18021/2016)

z majetkové podstaty Dlužnice je řešena otázka, jež může mít význam pro rozhodnutí sporu z popření pohledávek žalobkyně za Dlužnicí. Pouhé konstatování důvodu vzniku popřených pohledávek (zaplacení kupní ceny) souvislost obou incidenčních řízení nenabízí, poukaz na sjednanou výhradu vlastnictví k věcem, jež jsou předmětem řízení o vylučovací žalobě, a na eventuální následnou dispozici žalobkyně s touto žalobou přerušení odporového incidenčního řízení neodůvodňuje. Z obsahu spisu přitom není zřejmé, na základě jakých skutečností vyhověl soud prvního stupně návrhu na přerušení řízení, když žalobkyně při jednání konaném 19. 12. 2017 poukázala mimo jiné na řízení vedené insolvenčním soudem pod sp. zn. 42 ICm 3128/2017 (viz č. l. 34), přičemž žalovaná v projednávané věci opakovaně poukazuje na změnu důvodu vzniku popřených pohledávek, o nějž žalobkyně opírá jejich pravost v žalobě, oproti důvodům uvedeným v přihlášce. 12. Z uvedených důvodů odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. napadené usnesení zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. za použití § 7 IZ věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. k) o.s.ř.]. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

Praha 5. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.