103 VSPH 832/2015-22
198 ICm 890/2015 103 VSPH 832/2015-22 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., v právní věci žalobce: DAUBRESSE, s.r.o., IČO 28606329, se sídlem Polkovice 198, proti žalovanému: JUDr. Kateřina Martínková, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 22/966, insolvenční správkyně dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 255 71 150, se sídlem Praha 8, Sokolovská 17, o neplatnosti úvěrových smluv, neexistenci zástavní smlouvy a neexistenci závazků, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 890/2015-8 ze dne 16. června 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 890/2015-8 ze dne 16. června 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou proti žalovanému domáhá určení, že smlouvy o úvěru ze dne 23.6.2011 č. 504297020, 15.12.2011 č. 504297039 a 16.2.2012 č. 504297047 uzavřené mezi ním a dlužníkem jsou neplatné, že neexistují závazky z těchto smluv v podobě úroků z úvěru, sankčních úroků z prodlení ve výši 10 % p. a., smluvní pokuty a jiné závazky požadované na základě těchto smluv a že neexistuje zástavní právo k blíže specifikovaným nemovitostem. Podle uvedených úvěrových smluv měl obdržet od dlužníka úvěry ve výši 69 mil. Kč, 2,6 mil. Kč a 27 mil. Kč, avšak na úvěrové smlouvy, na které vzhledem k tomu, že se nikdy nestal členem dlužníka, třeba hledět jako na absolutně neplatné. V důsledku neplatných úvěrových smluv pak jsou stiženy neplatností i zástavní smlouvy a závazky z úvěrových smluv výše specifikované neexistují.

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že se žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznává. Uvedl, že podáním z 3.4.2015 požádal žalobce o osvobození od soudních poplatků s tím, aby mu byl zaslán formulář Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků (dále jen formulář). Soud uzavřel, že žalobce obdržel formulář dne 20.4.2015, avšak ke dni rozhodnutí mu žalobce žádné podklady, na jejichž základě by mohl posoudit jeho skutečné majetkové poměry nedodal, proto návrhu žalobce nevyhověl.

Toto usnesení napadl žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že mu přizná osvobození od soudních poplatků. Vysvětlil, že v důsledku změn v majetkové struktuře společnosti a v jejím vedení není schopen předmětné dokumenty předložit, neboť se mu dosud nepodařilo zrekonstruovat účetní a smluvní dokumentaci, a že většina jeho majetku je zatížena zástavními právy třetích osob, o jejichž platnost vede řadu soudních sporů, takže jej nelze zpeněžit a získat finanční prostředky na zaplacení soudního poplatku, jimiž v současné době objektivně nedisponuje.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že není opodstatněno. 198 ICm 890/2015 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Jak plyne z uvedené právní úpravy, musí být pro osvobození od soudních poplatků splněny zároveň dva předpoklady, tj. že účastníkovy majetkové poměry s ohledem na okolnosti případu odůvodňují výjimečně přiznat osvobození od soudních poplatků a zároveň, že účastník v řízení neuplatňuje zřejmě bezúspěšně své právo. Jinak řečeno, i když to odůvodňují poměry účastníka, nelze mu přiznat osvobození od soudních poplatků při svévolném nebo zjevně bezúspěšném uplatňování nebo bránění práva. Tak tomu bude tam, kde jestliže již ze skutkových tvrzení žadatele (aniž by bylo třeba provádět dokazování), je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno.

Z obsahu spisu je zřejmé, že soud prvního stupně zaslal žalobci formulář k vyplnění, jenž mu byl doručen 20.4.2015, avšak žalobce je soudu vyplněný nevrátil a neučinil tak ani s odvoláním, takže o jeho majetkových poměrech nelze ničeho zjistit. Již z tohoto důvodu byl postup soudu prvního stupně správný, pokud žádosti nevyhověl.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová