103 VSPH 815/2016-28
46 ICm 1903/2016 103 VSPH 815/2016-28 (KSUL 46 INS 23660/2015)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobce: Matěj anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Velichově 89, proti žalovaným: 1) Petr Šmejkal, bytem v Mostě, Komořanská 20, 2) Mgr. Eva Hradecká, IČO 044 63 595, se sídlem v Praze 5, Holečkova 31, insolvenční správkyně v pořadí prvního žalovaného, o určení popřené pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 46 ICm 1903/2016-22 ze dne 3. října 2016,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 46 ICm 1903/2016-22 ze dne 3. října 2016 se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se proti žalovaným domáhá určení do insolvenčního řízení jako nevykonatelné z právního důvodu smlouvy o půjčce přihlášené a v jeho průběhu žalovanými popřené pohledávky ve výši 1.025.000,-Kč (sporná pohledávky). Sporná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání konaném 27. 4. 2016, o této skutečnosti byl vyrozuměn písemně 28. 4. 2016 žalovanou 2). S popřením pohledávky vyjádřil nesouhlas, neboť půjčka mu vrácena dlužníkem nebyla.

Napadeným usnesením soud prvního stupně žalobu odmítl (bod I. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že sporná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání konaném 27. 4. 2016 a že písemné vyrozumění o tom žalobce obdržel 2. 5. 2016.

Cituje ustanovení § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) soud prvního stupně konstatoval, že lhůta 30 dnů začala běžet dnem následujícím po dni přezkumného jednání a že 30. den lhůty připadl na pátek 27. 5. 2016. Lhůta 15 dnů od doručení vyrozumění uplynula před uvedeným datem, zatímco žaloba byla doručena 30. 5. 2016, tj. po uplynutí zákonem stanovené lhůtě, a proto podle § 160 odst. 4 InsZ žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř. při respektování toho, že žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Toto usnesení napadl žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož nebyl dostatečně poučen o povaze lhůty uvedené ve vyrozumění a měl za to, že lhůta bude dodržena, podá-li žalobu v poslední den k poštovní přepravě, jak také učinil, když žalobu podal na poštu 27. 5. 2016. isir.justi ce.cz 46 ICm 1903/2016 (KSUL 46 INS 23660/2015)

Žalovaní se k odvolání nevyjádřili.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 197 odst. 2 InsZ věřitele, jeho nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 3 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2.

Podle § 160 odst. 4 InsZ žalobu podanou opožděně soud odmítne.

Z vyrozumění žalobce z 28. 4. 2016, jež bylo žalobci doručeno, z jeho poučení plyne, že lhůta k podání žaloby je dodržena, jen je-li poslední den lhůty žaloba doručena insolvenčnímu soudu.

V projednávané věci nejsou stranami sporná data, jež jsou pro věc rozhodující, nýbrž pouze otázka povahy lhůty 30 dnů upravené v ustanovení v § 198 odst. 1 InsZ, neboť žalobce shledal vyrozumění o popření sporné pohledávky nedostatečným a že měl za to, že lhůta má povahu procesněprávní, pro jejíž dodržení postačí v její poslední den podat žalobu k poštovní přepravě.

Žalobcovy výhrady k poučení ve vyrozumění odvolací soud nesdílí, neboť v poslední větě poučení je uvedeno, za kterých podmínek je lhůta dodržena, resp. že lhůta k podání žaloby má povahu hmotněprávní, neboť k jejímu dodržení je třeba, aby byla poslední den doručena soudu, k čemuž v projednávané věci, jak správně uzavřel soud prvního stupně, nedošlo. Zamítnutí žaloby za podmínek § 160 odst. 4 InsZ tak bylo zcela namístě.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. při respektování toho, že v odvolacím řízení úspěšným žalovaným žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9. listopadu 2016 JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela