103 VSPH 814/2016-23
46 ICm 1902/2016 103 VSPH 814/2016-23 (KSUL 46 INS 23660/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobce: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Velichově 89, proti žalovaným: 1) Petr Šmejkal, bytem v Mostě, Komořanská 20, 2) Mgr. Eva Hradecká, IČO 044 63 595, se sídlem v Praze 5, Holečkova 31, insolvenční správkyně v pořadí prvního žalovaného, o určení popřené pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 46 ICm 1902/2016-17 ze dne 4. října 2016

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 46 ICm 1902/2016-17 ze dne 4.října 2016 se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se proti žalovaným domáhá určení do insolvenčního řízení jako nevykonatelné z právního důvodu smlouvy o půjčce přihlášené a v jeho průběhu žalovanými popřené pohledávky ve výši 150.000,-Kč (sporná pohledávky). Sporná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání konaném 27.4.2016, o této skutečnosti byl vyrozuměn písemně 28.4.2016 žalovanou 2). S popřením pohledávky vyjádřil nesouhlas, neboť půjčka mu vrácena dlužníkem nebyla.

Napadeným usnesením soud prvního stupně žalobu odmítl (bod I. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že sporná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání konaném 27.4.2016 a že písemné vyrozumění o tom žalobce obdržel 2.5.2016.

Cituje ustanovení § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), soud prvního stupně konstatoval, že lhůta 30 dnů začala běžet dnem následujícím po dni přezkumného jednání a že 30. den lhůty připadl na pátek 27.5.2016. Lhůta 15 dnů od doručení vyrozumění uplynula před uvedeným datem, zatímco žaloba byla doručena 30.5.2016, tj. po uplynutí zákonem stanovené lhůtě, a proto podle § 160 odst. 4 InsZ žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil isir.justi ce.cz (KSUL 46 INS 23660/2015) ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř. při respektování toho, že žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Toto usnesení napadl žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož nebyl dostatečně poučen o povaze lhůty uvedené ve vyrozumění a měl za to, že lhůta bude dodržena, podá-li žalobu v poslední den k poštovní přepravě, jak také učinil, když žalobu podal na poštu 27.5.2016.

Žalovaní se k odvolání nevyjádřili.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 197 odst. 2 InsZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2.

Podle § 160 odst. 4 InsZ žalobu podanou opožděně soud odmítne.

Z vyrozumění žalobce z 28.4.2016, jež bylo žalobci doručeno, z jeho poučení plyne, že lhůta k podání žaloby je dodržena, jen je-li poslední den lhůty žaloba doručena insolvenčnímu soudu.

V projednávané věci nejsou mezi stranami sporná data, jež jsou pro věc rozhodující, nýbrž pouze otázka povahy lhůty 30 dnů upravené v ustanovení v § 198 odst. 1 InsZ, neboť žalobce shledal vyrozumění o popření sporné pohledávky nedostatečným, a že měl za to, že lhůta má povahu procesněprávní, pro jejíž dodržení postačí v její poslední den podat žalobu k poštovní přepravě.

Žalobcovy výhrady k poučení ve vyrozumění odvolací soud nesdílí, neboť v poslední větě poučení je uvedeno, za kterých podmínek je lhůta dodržena, resp. že lhůta k podání žaloby má povahu hmotněprávní, a k jejímu dodržení je třeba, aby byla poslední den doručena soudu, k čemuž v projednávané věci, jak správně uzavřel soud prvního stupně, nedošlo. Zamítnutí žaloby za podmínek § 160 odst. 4 InsZ tak bylo zcela namístě.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil. (KSUL 46 INS 23660/2015)

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. při respektování toho, že v odvolacím řízení úspěšným žalovaným žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná