103 VSPH 812/2017-43
č. j. 53 ICm 2183/2017 103 VSPH 812/2017-43 (KSPA 44 INS 18397/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Věry Modlitbové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostěnice 11, 530 02 Kostěnice o žalobě odvolaného insolvenčního správce: JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D., sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 pro zmatečnost usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSPA 44 INS 18397/2014, 2 VSPH 2407/2016-B-83 ze dne 13. ledna 2017 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 44 INS 18397/2014-B-60 ze dne 30. června 2016 o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. 53 ICm 2183/2017-4 ze dne 10. května 2017

takto: Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění: Krajský soud v Hradci Králové-pobočkou v Pardubicích (dále též jen insolvenční soud, soud prvního stupně) usnesením č. j. 53 ICm 2183/2017-4 ze dne 10. května 2017 (dále též jen Usnesení) vyzval odvolaného insolvenčního správce JUDr. Martina Litvana, LL.M., Ph.D. (dále též jen žalobce), aby svou žalobu pro zmatečnost ze dne 27. 4. 2017 upřesnil a doplnil ve lhůtě do 10 dnů od doručení Usnesení tak, aby označil rozhodnutí, proti němuž svou žalobu směřuje, uvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem spatřuje důvod zmatečnosti, vylíčil skutečnosti, z nichž vyplývá, že žaloba je podána včas, a označil důkazy k prokázání důvodnosti žaloby. Popsav podrobně důvody, pro které postupoval podle § 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), odkázav na § 201, § 204 odst. 1, § 229 odst. 4 a § 232 odst. 1 o.s.ř., poučil soud prvního stupně žalobce o tom, že nevyhoví-li Usnesení, proti němuž lze podat odvolání do 15 dnů od jejího doručení, a nebude-li možno pro tento nedostatek pokračovat v řízení, bude podání žalobce odmítnuto a řízení o jeho žalobě skončeno. Žalobce se proti Usnesení podáním z 24. 5. 2017 odvolal a navrhl je zrušit, namítnuv jeho rozpor se zákonem. Upozornil, že výrok Usnesení je ve vzájemném konfliktu s ostatními povinnými náležitostmi tohoto typu rozhodnutí, jež shledal nepřezkoumatelným. Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolání proti Usnesení přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 53 ICm 2183/2017 (KSPA 44 INS 18397/2014) přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle § 235a odst. 2 o.s.ř. pro řízení o žalobě (pro zmatečnost) platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, není-li dále stanoveno něco jiného. Podle § 43 odst. 1 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle § 202 odst. 1 písm. b) o.s.ř. odvolání není přípustné proti usnesení, jímž byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1). Podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné. Z uvedeného je zřejmé, že proti Usnesení, jímž soud prvního stupně dle § 43 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 235a odst. 2 o.s.ř. žalobce vyzval k doplnění neúplné žaloby pro zmatečnost, není odvolání přípustné. Poučení soudu o přípustnosti odvolání proti Usnesení, které v jeho písemném vyhotovení obsáhnul, bylo tudíž nesprávné. Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 IZ a nepřípustné odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání [§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.]. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

Praha 23. ledna 2018

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.