103 VSPH 80/2018-23
č.j. 35 ICm 3272/2017 103 VSPH 80/2018-23 (KSHK 35 INS 28997/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové v právní věci žalobkyně: Jana anonymizovano , anonymizovano bytem Zahrádecká 658, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupená advokátem Mgr. Janem Švarcem sídlem Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1 proti žalovaným: 1) Mgr. Martin Červinka, IČO 61207390 sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová insolvenční správce dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano 2) Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 03645754 bytem Lípa 76, 582 57 Lípa o určení pravosti popřené pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 35 ICm 3272/2016- 8 ze dne 9. srpna 2017

takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 35 ICm 3272/2016-8 ze dne 9. srpna 2017 se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění: 1. Krajský soud v Hradci Králové (dále též jen insolvenční soud, soud prvního stupně) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením připustil změnu žaloby, kterou žalobkyně podáním ze dne 31. 7. 2017 rozšířila okruh žalovaných o dlužníka Michala Svobodu (dále jen Dlužník, bod I. výroku), zastavil řízení (bod II. výroku) a rozhodl o tom, že žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku). 2. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že žalobkyně se žalobou podanou mu 11. 7. 2017 domáhala určení pravosti pohledávky za Dlužníkem ve výši 1 106 087,83 Kč (dále též jen Pohledávka) původně toliko proti žalovanému 1) coby popírajícímu insolvenčnímu správci Dlužníka, podáním z 31. 7. 2017 pak i proti Dlužníkovi, jenž Pohledávku jako nevykonatelnou při přezkumném jednání 5. 6. 2017 rovněž popřel. Usnesením č. j. 35 ICm 3272/2017-5 ze dne 25. 7. 2017 (dále též jen Výzva) byla žalobkyně vyzvána k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč do tří dnů od doručení Výzvy, jež obsahuje upozornění na možnost zastavení řízení, nebude-li soudní poplatek zaplacen. Žalobkyně, jejímuž zástupci byla Výzva doručena 26. 7. 2017, ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila.

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. isir.justi ce.cz (KSHK 35 INS 28997/2016)

3. Cituje § 7 a § 198 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též jen IZ), ve znění účinném do 30. 6. 2017 a § 95 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), odkázav na § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též jen ZSOP), soud prvního stupně uzavřel, že s ohledem na rozšíření okruhu žalovaných ve lhůtě pro podání incidenční žaloby z popření Pohledávky vyhověl žalobkyni a připustil změnu žaloby tak, jak ji navrhla. Jelikož však žalobkyně nezaplatila soudní poplatek za řízení, postupem dle § 9 ZSOP jej zastavil. Výrok o nákladech řízení odůvodnil § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř. s konstatováním, že žalovaným nebyla dosud žaloba doručována. 4. Proti bodům II. a III. tohoto usnesení se žalobkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítnuvši splnění podmínek pro své osvobození od soudního poplatku, předložila vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (dále jen Potvrzení) a uvedla, že její jediný příjem jako matky na rodičovské dovolené tvoří dávky státní sociální podpory v měsíční výši 7 300 Kč. Odkázavši na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2446/2013 ze dne 26. 2. 2017 (dále jen Rozhodnutí) a rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 74/2011-251 ze dne 10. 8. 2011 (dále jen Rozsudek), navrhla, aby bylo analogickým postupem dle § 9 odst. 7 věty prvé ZSOP rozhodnuto o její žádosti o osvobození od soudního poplatku. 5. Odvolací soud přezkoumal usnesení v rozsahu napadeném odvoláním i řízení jeho vydání předcházející, a to dle § 212 a 212a o.s.ř., a, aniž nařizoval jednání v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k těmto zjištěním a závěrům. 6. Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. 7. Podle § 9 ZSOP ve znění účinném do 29. 9. 2017 nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (odstavec 1). Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost (odstavec 7). 8. Odkázav na Rozsudek a rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 31/2008-41 ze dne 22. 10. 2008, jakož i na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 588/2000 ze dne 2. 5. 2002 a svá usnesení sp. zn. 11 Zp 24/99 ze dne 5. 10. 2001 a sp. zn. 21 Cdo 3676/2007 ze dne 19. 6. 2008, Nejvyšší soud v Rozhodnutí dovodil, že bylo-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku napadeno odvoláním (a nenabylo tudíž právní moci), musí soud o případném návrhu na osvobození od soudního poplatku podaném sice po vydání usnesení o zastavení řízení, avšak do pravomocného skončení řízení, rozhodnout. Konflikt dvou protichůdných, ovšem prima facie možných, právních výkladů ustanovení § 9 odst. 7 věty prvé ZSOP je třeba vyřešit pomocí aplikace teleologických a systematických argumentů ve prospěch postiženého účastníka řízení. Usnesení, kterým soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku (§ 9 odst. 1 ZSOP) totiž váže soud a účastníky teprve ve chvíli, kdy nabude právní moci. Právní moc usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je přitom v civilním řízení odložena do uplynutí lhůty k podání odvolání. Podá-li ten, kdo je k tomu oprávněn, včas přípustné odvolání, nenabývá

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. (KSHK 35 INS 28997/2016)

rozhodnutí právní moci, dokud o odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud (§ 206 odst. 1 o.s.ř.). 9. Jakkoli v projednávané věci žalobkyně požádala o osvobození od soudního poplatku až po uplynutí lhůty, již jí stanovil soud prvního stupně k zaplacení soudního poplatku za incidenční řízení, učinila tak ve lhůtě pro odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Rozhodovací praxe přitom upřednostňuje výklad § 9 odst. 7 věty prvé ZSOP per analogiam, jímž lze dospět k závěru, že taková žádost je účinná a je třeba o ní rozhodnout. 10. Z uvedených důvodů odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení v bodech II. a III. jeho výroku zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž nejprve rozhodne o žádosti žalobkyně o osvobození od soudního poplatku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. k) o.s.ř.]. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

Praha 6. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná.