103 VSPH 775/2015-58
159 ICm 2119/2015 103 VSPH 775/2015-58 (MSPH 59 INS 221/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. ve věci žalobkyně: FINWAY a.s. se sídlem Praha 13, K Brance 1171/11, IČO: 28420098, proti žalovanému: Ing. Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Pšenčíkova 679/14, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7.srpna 2015, č.j. 159 ICm 2119/2015-32,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7.srpna 2015, č.j. 159 ICm 2119/2015-32, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že řízení se ohledně částky 2,039.622,60 Kč zastavuje.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dne 25.5.2015 žalobce podal žalobu na určení, že jeho pohledávka za dlužníkem ve výši 2.914.822,60 Kč je po právu. Podáním ze dne 3.8.2015 vzal žalobu zpět v části, ve které se domáhal určení existence své pohledávky za dlužníkem, přihlášené pod položkou 3/1 ve výši 2,039.622,60 Kč s tím, že nadále trvá na žalobě na určení pravosti pohledávky přihlášené pod položkou 3/2 ve výši 875.200,-Kč. Proto soud prvního stupně, dříve než začal jednat o věci samé, podle § 96 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), řízení v odpovídající části zastavil.

Proti tomuto usnesení se žalovaný včas odvolal a žádá, aby žaloba byla projednána v celém rozsahu. Nesouhlasí s tím, že žalobce rozdělil jedinou pohledávku za ním na dvě a její první část přihlásil pod P-3/1 ve výši 2.039.622,60 Kč jako pohledávku zajištěnou a druhou část pod P-3/2 jako pohledávku nezajištěnou. Vyjádřil přesvědčení, že výše pohledávky přihlášené pod P-3/1 neodpovídá celkové výši jeho skutečného dluhu, a proto se domáhá projednání žaloby v celém rozsahu a určení skutečné výše pohledávky žalobce. Navrhl, aby odvolací soud určil, že pohledávka č. 1 je co do pravosti, důvodu a výše v rozsahu 1.402.797,-Kč popřena žalovaným po právu a žalovaný je povinen uhradit žalobci jistinu dluhu ve výši 574.380,-Kč a zákonný úrok z prodlení.

K odvolání žalovaného žalobce uvedl, že žalobu vzal zčásti zpět v návaznosti na názor soudu prvního stupně, prezentovaný mu v jeho přípise ze dne 30.7.2015, že jeho zajištěná pohledávka přihlášená pod položkou 3/1 je zjištěna. Navrhl proto, aby odvolání žalovaného bylo zamítnuto .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 96 o.s.ř. žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí (MSPH 59 INS 221/2015) návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení. Ustanovení odstavce 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání. Byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co rozhodnutí o věci již nabylo právní moci, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.

Z obsahu spisu se podává, že dne 25.5.2015 žalobce podal žalobu na určení, že jeho pohledávka za dlužníkem, přihlášená pod položkou 3/1 ve výši 2,039.622,60 Kč a pod položkou 3/2 ve výši 875.,200,-Kč z důvodu nesplácení úvěru poskytnutého dle smlouvy č. 43120000089 ze dne 5.10.2012, popřená dlužníkem při přezkumném jednání konaném dne 13.4.2015, je po právu. V návaznosti na přípis soudu prvního stupně ze dne 30.7.2015, ve kterém byl žalobce informován, že s ohledem na znění ust. § 410 odst. 2 insolvenčního zákona je jeho pohledávka v zajištěné části ve výši 2.039.622,60 Kč zjištěna a nezjištěna zůstává jen ve výši 875.200,-Kč, vzal žalobce žalobu na určení pravosti své pohledávky ve výši 2.039.622,60 Kč, přihlášené pod položkou P-3/1, zpět. Nadále trvá na určení pravosti své pohledávky ve výši 875.200,-Kč, přihlášené pod položkou P-3/2. Jednání ve věci se dosud nekonalo.

Postup soudu prvního stupně, který řízení o žalobě v části, ve které byla žaloba vzata zpět, podle § 96 odst. 2 o.s.ř. zastavil, je tedy správný. Nesouhlas žalovaného se zastavením řízení v dotčené části včetně důvodů, které jej k jeho vyjádření vedly, není dle § 96 odst. 3,4 o.s.ř. za použití § 7 InsZ významný. Zpětvzetí návrhu je procesním úkonem žalobce, kterým projevuje svoji vůli směřující k zastavení řízení, aniž by věc, kterou svojí žalobou učinil předmětem řízení, byla projednána a meritorně rozhodnuta. K zájmu dlužníka na přezkoumání pravosti pohledávky žalobce jako celku lze také připomenout, že výsledky předmětného řízení slouží pouze účelům insolvenčního řízení a mimo jeho rámec jsou ve vztahu mezi žalobcem a dlužníkem bez významu.

Na základě uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. prosince 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová