103 VSPH 730/2016-19
177 ICm 1445/2016 103 VSPH 730/2016-19 (MSPH 77 INS 7221/2015)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobkyně: Mgr. Petra Hýsková, sídlem v Praze 2, Tyršova 13, insolvenční správkyně dlužníka JMM Stavební, spol. s r.o., IČO 292 11 646, zast. advokátem Mgr. Petrem Řehákem, advokátem se sídlem v Praze 3, Domažlická 1, proti žalované: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Sobotkova 14, o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka, o odvolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 177 ICm 1445/2016-8 ze dne 8. srpna 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 177 ICm 1445/2016-8 ze dne 8. srpna 2016 se mění tak, že žaloba o určení neúčinnosti dlužníkova úkonu se neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl žalobu, jíž se žalobce domáhal určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka spočívajícího ve splacení půjčky ve výši 600.000,-Kč z účtu dlužníka č. 5243443001/5500 na účet žalovaného č. 3012002269/8040 3. 10. 2014 s poznámkou JMM vrácení části půjčky anonymizovano (bod I. výroku), odmítl žalobu na vydání ušlého plnění ve výši 600.000,-Kč majetkové podstaty (bod II. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (odst. III. výroku).

Pokračoval, že v žalobě žalobkyně uvedla, že byl zjištěn dlužníkův úpadek (č. j. MSPH 77 INS 7221/2015-A-10 z 27. 4. 2015), byl prohlášen na jeho majetek konkurs a že mu byl ustanoven insolvenční správce. Při zjišťování majetkové podstaty zjistil, že dlužník 3. 10. 2014 ze svého účtu převedl ve prospěch účtu žalované částku 600.000,-Kč, čímž zvýhodnil jednoho věřitele na úkor uspokojení pohledávek ostatních dlužníkových věřitelů. Dovozoval proto neúčinnost dlužníkova právního úkonu a požadoval vydání ušlého plnění z něj do majetkové podstaty. Konstatoval, že usnesením č. j. 177 ICm 1445/2016-5 z 1. 7. 2016 vyzval žalobce k odstranění vad žaloby ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího doručení spočívající v nedostatečném označení odporovaného právního úkonu dlužníka a v neurčitém a nesrozumitelném petitu žaloby, jenž neodpovídá skutkovému tvrzení o úkonu, a není vykonatelný. Zároveň žalobkyni poučil o následcích, nebude-li žaloba doplněna a pro její nedostatky nebude lze v řízení pokračovat. Konstatoval, že výzva byla žalobkyni doručena 18. 7. 2016 a že podáním z 28. 10. 2016 žalobkyně namísto doplnění žaloby podle doručené výzvy zopakovala tvrzení uvedená v žalobě s tím, že převod peněžních prostředků na účet žalovaného označila jako plnění směřující k zániku závazku vůči žalované. Petit žaloby doplnila tak, že uvedla, že právní úkon spočívá ve vrácení poskytnuté půjčky, resp. v realizaci převodu peněžních prostředků. isir.justi ce.cz 177 ICm 1445/2016 (MSPH 77 INS 7221/2015)

Cituje § 7, § 160 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), § 79 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 4457/2007 soud prvního stupně učinil právní závěr, podle něhož vylíčení rozhodných skutečností, jak je uvedeno v žalobě ani po výzvě neindividualizuje předmět sporu, neboť žalobkyně setrvala pouze obecném popisu odporovaného úkonu. Uvedla, že právní úkon spočívá ve vrácení poskytnuté půjčky, aniž by takový petit odpovídal skutkovým tvrzením uvedeným v žalobě a jejím doplnění. Odkázal zároveň na rozhodnutí Nejvyššího soudu řešící pojem právního úkonu (sp. zn. 30 Cdo 531/2003, 29 Cdo 677/2011), podle nichž právním úkonem není faktická činnost, byť se jí právní úkon provádí; splněním závazku není a tedy projevem vůle směřující k zániku závazku (právním úkonem) není každý bankovní převod peněžních prostředků ani každý výběr peněženích prostředků v hotovosti. Uzavřel, že popsaná vada v označení odporovaného právního úkonu brání soudu v dalším procesním postupu. Postupoval proto podle § 160 odst. 4 InsZ a žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil § 146 odst. 3 o.s.ř. při respektování toho, že ostatním účastníkům (žalovanému) žádné náklady řízení nevznikly.

Toto rozhodnutí žalobkyně napadla v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se žaloba neodmítá, nedojde-li k závěru, že je namístě napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Vyslovila nesouhlas s právním posouzením věci a trvala na tom, že žaloba projednatelná je a její petit není neurčitý, resp. nesrozumitelný (po doplnění žaloby). K soudem zmiňovanému rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 677/2011 zdůraznila, že v něm soud akcentoval, že nemá žádných pochyb o tom, že projev vůle, jímž dlužník plní dluh (peněžitý závazek) svému věřiteli, je právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 ObčZ, jelikož jde projev vůle směřující k zániku povinnosti splnit dluh (závazek). Poznamenala, že z poznámky uvedené odporované transkce (JMM vrácení části půjčky anonymizovano ) plyne, že se jedná o splátku poskytnuté půjčky směřující k zániku dlužníkova závazku.

Vrchní soud přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a aniž nařizoval jednání, v souladu s ustanovením § 214 odst. 2 písm.c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že je důvodné.

Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 160 odst. 4 insolvenční soud odmítne žalobu, mající nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat.

Podle § 79 odst. 1 o.s.ř. návrh musí obsahovat kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační číslo účastníků, popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. 177 ICm 1445/2016 (MSPH 77 INS 7221/2015)

Z žaloby žalobkyně plyne označení žalobkyně, jejího právního zástupce žalované a také předmět žaloby, kterým je určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu, kterým je bezhotovostní platba 600.000,-Kč dlužníka žalované s označením účtů, mezi nimiž došlo k převodu uvedené částky a k němuž došlo na základě příkazu dlužníka ze 3. 10. 2014, přičemž uvedl, že žalovaná je manželkou bývalého společníka a jednatele dlužníka. Žalobkyně pak svá tvrzení navrhla prokázat v žalobě uvedenými listinnými důkazy a uzavřela, že odporovaným právním úkonem dlužníka došlo ke zvýhodnění jednoho z věřitelů na úkor ostatních dlužníkových věřitelů a je proto neúčinným právním úkonem (§ 241 InsZ). Protože tak učinil úmyslně, jedná se o neúčinnost právního úkonu také podle § 242 InsZ. Domáhá se tak určení neúčinnosti popsaného právního úkonu a vydání ušlého plnění z něj.

Odvolací soud má za to, že žaloba obsahuje veškeré náležitosti ve smyslu § 79 o.s.ř. a že nic nebrání jejímu projednání. Argumentaci soudu prvního stupně nesdílí, neboť učinil závěry o neprojednatelnosti žaloby z posouzení odporovaného právního úkonu z hlediska hmotného práva, zatímco jeho závěr může plynout jen z procesního posouzení žaloby. Je na žalobci, aby v dalším řízení prokázal, že tvrzený odporovaný právní úkon je úkonem ve smyslu § 239 InsZ a na soudu, aby v případě závěru, že nelze tvrzené jednání za právní úkon označit, aby žalobu zamítl.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení změnil § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, že se žaloba neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 4. října 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela