103 VSPH 70/2013-222
69 ICm 237/2012 103 VSPH 70/2013-222 (KSUL 69 INS 946/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše JUDr. Jindřicha Havlovce v právní věci žalobce: Mgr.et Mgr. Milana Svobody, advokát se sídlem v Děčíně VIII, Na Hrázi 195/13a, insolvenční správce dlužníků: Josef Vojtěchovský, nar. 6.12.141 a Růžena Vojtěchovská, nar. 13.8.1946, oba bytem v Benešově nad Ploučnicí, Sídliště 630, zast. Mgr. Martinem Kolářem, advokátem se sídlem v Děčíně I, Masarykovo nám. 3/3, proti žalovaným: 1) Josef Vojtěchvoský, nar. 26.7.1965, 2) Věra Vojtěchovská, nar. 13.3.1968, oba bytem v Benešově nad Ploučnicí, Husova 268, oba zast. JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 143, o určení neúčinnosti právního úkonu, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 69 ICm 237/2012-209 ze dne 12. listopadu 2012

takto:

I. Odvolací řízení o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 69 ICm 237/2012-209 ze dne 12.listopadu 2012 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu na určení neúčinnosti právního úkonu dlužníků jako prodávajících ve smlouvě se žalovanými v postavením kupujících uzavřené 26.7.1965, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k bytové jednotce č. 630/15 v budově č.p. 629, 630 postavené na pozemku parc.č. 1034 a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a pozemku, zapsaných pro kat. a obec Benešov nad Ploučnicí v katastru nemovitostí (bod I. výroku) a zavázal žalobce k náhradě nákladů řízení žalovaným ve výši 26.891,--Kč ve lhůtě nejpozději před rozvrhem výtěžku zpeněžení majetkové podstaty k rukám jejich právního zástupce (bod II. výroku).

Tento rozsudek žalobce napadl v zákonem stanovené lhůtě blanketním odvoláním a k výzvě soudu, aby je doplnil, je vzal zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil. (KSUL 69 INS 946/2011)

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., při respektování okolnosti, že žalovaným, kteří nezavinili zastavení odvolacího řízení, žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné dovolání ( § 238 odst. 1 písm.f/ o.s.ř.).

V Praze dne 28. února 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

2