103 VSPH 660/2015-169
34 ICm 2593/2013 103 VSPH 660/2015-169 (KSPH 40 INS 22145/2012)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobce: JUDr. Petr Michal, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, insolvenční správce dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 2, Krkonošská 1477/15, zast. JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem se sídlem Táborská 65/29, Praha 4, proti žalovanému: Ing. Petr Kočárek, se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 923/28, insolvenční správce dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Jesenice u Prahy, Mečíková 409, o vyloučení věci z majetkové podstaty dlužnice, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. května 2015, č.j. 34 ICm 2593/2013-147,

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. května 2015, č.j. 34 ICm 2593/2013-147, se zrušuje a řízení se zastavuje.

II. Žalobci se nepřiznává náhrada nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal vyloučení budovy č.p. 409 postavené na pozemku parc. č. st. 604, budovy bez čp/če postavené na pozemku parc. č. 605 a těchto pozemků a pozemku parc. č. 135/28 nacházející se kat. území Osnice, část obce Osnice, obec Jesenice z majetkové podstaty dlužnice Martiny anonymizovano (bod I. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V zákonem stanovené lhůtě podal žalobce proti shora uvedenému rozsudku včas odvolání.

V průběhu odvolacího řízení vzal žalobce žalobu zpět s odůvodněním, že insolvenční soud usnesením č.j. KSPH 40 INS 22145/202-B-31 (v právní moci 19.8.2015) k návrhu žalovaného vyslovil souhlas s vynětím uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka a navrhl, aby řízení bylo zastaveno a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaný se ke zpětvzetí žaloby nevyjádřil, avšak z obsahu insolvenčního rejstříku se podává, že došlo k vynětí uvedeného majetku žalovaným z majetkové podstaty dlužnice.

Podle § 222a odst. 1 o.s.ř. vezme-li žalobce za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší (KSPH 40 INS 22145/2012) rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví. Podle § 222a odst. 2 o.s.ř. jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, odvolací soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.

Odvolací soud shledal, že jsou splněny podmínky § 222a o.s.ř., a proto postupoval ve smyslu tohoto ustanovení, rozsudek zrušil a řízení zastavil.

Podle § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

Podle tohoto ustanovení se zavinění posuzuje výlučně z procesního hlediska, tj. podle procesního výsledku; tam, kde zastavení řízení bylo účastníkem zaviněno, soud přizná ostatním účastníkům (druhé straně), náhradu nákladů řízení, jež v řízení účelně vynaložili na uplatňování nebo bránění svého práva (na žalobce lze hledět jako na účastníka řízení, který měl ve sporu úspěch).

Odvolací soud dospěl k závěru, že žalobce vzal žalobu zpět v důsledku rozhodnutí insolvenčního soudu o vynětí nemovitostí z majetkové podstaty dlužnice na základě návrhu žalovaného, a proto je namístě závěr, že žalovaný zavinil, že řízení muselo být zastaveno (§ 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Proto by bylo namístě přiznat žalobci náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, avšak odvolací soud respektoval skutečnost, že se jejich náhrady žalobce vzdal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. října 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná