103 VSPH 65/2018-41
87 ICm 2203/2017 103 VSPH 65/2018-41 (KSLB 87 INS 604/2017)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína ve věci žalobce: Insolvency Project v.o.s., IČO: 28860993 sídlem Bieblova 1b, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano , a Angeliky anonymizovano , anonymizovano zastoupená JUDr. Milanem Novákem, advokátem sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové proti žalovanému: Ing. Vladimír anonymizovano , anonymizovano bytem Komenského 456, Lednice zastoupený Mgr. Martinem Pisarovičem, advokátem sídlem nám. T.G. Masaryka 17, Břeclav o určení pohledávek o odvolání žalovaného proti bodu II. výroku rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci ze dne 19. prosince 2017, č.j. 87 ICm 2203/2017-17,

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 19. prosince 2017, č.j. 87 ICm 2203/2017-17, se v bodě II. výroku potvrzuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení 2 239 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho advokáta.

Odůvodnění: 1. Rozsudkem ze dne 19. 12. 2017, č.j. 87 ICm 2203/2017-17 soud prvního stupně určil, že popření pohledávky věřitele Ing. Vladimíra Dory co do pravosti v částce 32 548 Kč žalobcem v insolvenčním řízení vedeném vůči dlužníkům je po právu (bod I. výroku). Zároveň rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty k rukám zástupce insolvenčního správce JUDr. Milana Nováka na náhradě nákladů řízení 8 228 Kč (bod II. výroku) a že žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5 000 Kč (bod III. výroku). 2. Své rozhodnutí o nákladech řízení odůvodnil s odkazem na ustanovení §142 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) tím, že žalobce měl ve věci plný úspěch, a proto má právo na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování svého práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Náklady žalobce v celkové výši 8 228 Kč tvoří odměna za zastupování advokátem podle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s §7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen AT ), a to 2 x 3 100 Kč za 2 úkony právní pomoci, paušální náhrada hotových výdajů po 300 Kč za 2 úkony podle §13 odst. 3 AT a 21 % DPH.

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. isir.justi ce.cz (KSLB 87 INS 604/2017)

3. Včas podaným odvoláním proti bodu II. výroku tohoto rozhodnutí (o nákladech řízení) žalovaný navrhl jeho změnu s požadavkem, aby bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Namítl, že dva ze společníků správce jsou aktivně působící advokáti, dalším společníkem je aktivně působící advokátní koncipient a zakládající společníci správce působí ve sdružení, jehož členem je též právní zástupce žalobce. Jedním ze zakládajících společníků správce je též BERTHOS s.r.o., v níž aktivně působí jako jednatelé některé z těchto osob. Proto náklady řízení žalobce nelze považovat za účelně vynaložené v situaci, kdy bylo nepřípustně zneužito právo na zastupování advokátem. Zpracování a podávání žalob je zcela běžnou činností insolvenčního správce a jeho zastoupení advokátem není možno považovat za nezbytnou nutnost. Poukázal také na to, že sídlo žalobce se shoduje se sídlem jeho právního zástupce. 4. Žalobce ve svém vyjádření navrhl potvrzení napadeného rozhodnutí. S podrobným odůvodněním namítá, že názor odvolatele není správný. Poukazuje také na to, že podáním žaloby plnil svoji zákonnou povinnost a právně zastoupenému odvolateli bylo jeho stanovisko co do popření pohledávky odvolatele známo. Nic mu nebránilo v tom, aby vzniku předmětných nákladů zabránil zpětvzetím přihlášky své pohledávky. 5. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které předcházelo jeho vydání, aniž by za tím účelem nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 6. Podle § 7 insolvenčního zákona (InsZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení. 7. Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 8. Náhradu nákladů sporného řízení tedy ovládá primárně pravidlo úspěchu ve věci. Zákon sice v ustanovení § 150 o.s.ř. umožňuje, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznat, odvolatel však z hlediska vhodnosti aplikace § 150 o.s.ř. nic relevantního netvrdil, a proto tato úprava není ve věci použitelná. 9. Odůvodnil-li tedy soud prvního stupně své odvoláním napadené rozhodnutí tím, že žalobce byl ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. v řízení úspěšný, nelze takovému postupu ničeho vytknout. Jeho rozhodnutí je správné jak co do základu, tak i co do výše. 10. Argumentace odvolatele přitom zjevně nemůže obstát. Žádný z jím namítaných důvodů totiž samostatně ani v jejich souhrnu nepředstavuje důvod, pro který by bylo možno dospět k závěru, že náklady žalobce nebyly vynaloženy účelně, či že by ze strany žalobce došlo ke zneužití jeho práva na zastoupení. 11. Konkrétně pak úvaha odvolatele o tom, že žalobce mohl v řízení uplatňovat svá práva sám bez potřeby zastoupení advokátem, není na místě, neboť oporu v zákoně nenachází. Je právem insolvenčního správce nechat se v daném řízení zastoupit advokátem, vůči kterému chová potřebnou důvěru a odvolací soud nemá pochyb o tom, že tyto náklady byly ve smyslu § 137 o.s.ř. vynaloženy účelně. Zastoupení účastníka řízení advokátem je jeho právem a účelnost vynaložení takových nákladů není v žádném případě podmíněna nutností takového zastoupení. 12. Zcela bez významu je pak v daném kontextu okolnost, že sídlo žalobce se shoduje se sídlem jeho právního zástupce, jakož i to, že dva ze společníků správce jsou aktivně působící advokáti a

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. (KSLB 87 INS 604/2017)

dalším společníkem je aktivně působící advokátní koncipient. Z pohledu práva žalobce na náhradu nákladů řízení je pro její nevýznamnost bezcenná i argumentace odvolatele tím, že zakládající společníci správce působí ve sdružení, jehož členem je též právní zástupce žalobce či že jedním ze zakládajících společníků správce je též BERTHOS s.r.o., v níž aktivně působí jako jednatelé některé z uváděných osob. Zákon právo účastníka řízení nechat se zastoupit advokátem nedostatkem jeho právního vzdělání ani rozdílnou adresou jeho sídla ani absencí namítaných vazeb mezi těmito osobami nepodmiňuje. 13. Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ potvrdil. V odvoláním nenapadené části zůstává rozhodnutí soudu prvního stupně tímto rozhodnutím odvolacího soudu nedotčeno. 14. O náhradě nákladů odvolacího řízení soud rozhodl podle ustanovení § 151 odst. 1, 2, § 137 a § 142 odst. 1 o.s.ř., § 224 odst. 1, 2 o.s.ř. a § 163 InsZ. Vycházel přitom z toho, že žalobce byl v tomto řízení úspěšný, a proto má vůči žalovanému právo na náhradu nákladů vynaložených k účelnému uplatňování svého práva v plné výši. Ty představují: (i) odměna advokáta za zastupování žalobce v řízení před odvolacím soudem ve výši 1 550 Kč, jež tvoří 1 úkon právní služby (vyjádření k odvolání) po 3 100 Kč, krácený o 50 % podle ust. § 1 odst. 2 věty první, § 6 odst. 1, § 7, § 9 odst. 4, písm. c) a § 11 odst. 2 písm. c) advokátního tarifu a (ii) náhrada hotových výdajů advokáta žalobce za 1 úkon právní služby ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a (iii) částka ve výši 389 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty v sazbě 21 %, kterou je ve smyslu ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. advokát žalobce povinen z odměny a z náhrad odvést podle z.č. 235/2004 Sb. Celkem tedy 2 239 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ).

Praha 26. ledna 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná.