103 VSPH 64/2014-25
159 ICm 3056/2013 103 VSPH 64/2014-25 (MSPH 59 INS 16571/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobce: PKS stavby, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská č. 126/38, zast. Mgr. Petrem Šírem, advokátem se sídlem Kadov 49, Sněžné, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ivona Miechová se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 251/2, insolvenční správkyně dlužníka DART, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, K Cihelně 420, IČO 49679465, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2013, č.j. 159 ICm 3056/2013-6,

takto:

I.Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2013, č.j. 159 ICm 3056/2013-6, se potvrzuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen soud) usnesením ze dne 22. listopadu 2013, č.j. 159 ICm 3056/2013-6, odmítl žalobu (bod I. výroku), jíž se žalobce domáhal určení pravosti do insolvenčního řízení přihlášené a žalovanou popřené pohledávky za dlužníkem ve výši 1.923.391,-Kč, a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku). Uvedl, že se žalobce žalobou ze dne 3.9.2013 doručenou dne 9.9.2013 domáhal určení, že jeho pohledávka, jež byla insolvenčním správcem na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 6.5.2013 co do pravosti a výše zcela popřena, je pohledávkou po právu. Tohoto přezkumného jednání se žalobce nezúčastnil a insolvenčnímu správci bylo usnesením uloženo, aby nepřítomným věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena, zaslal výzvu k podání určovací žaloby. Dne 12.9.2013 založil insolvenční správce do insolvenčního spisu předmětnou výzvu adresovanou žalobci ze dne 14.8.2013 včetně příslušné doručenky. Ve výzvě byl žalobce mimo jiné řádně poučen, že lhůta k podání určovací žaloby je dodržena, jen je-li poslední den lhůty žaloba doručena insolvenčnímu soudu. Výzva k podání žaloby byla věřiteli doručena dne 22.8.2013. Lhůta k podání určovací žaloby tak uběhla 15 dnů od doručení předmětné výzvy věřiteli, tj. 6.9.2013.

Soud cituje § 198 odst. 1 a § 160 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), uzavřel, že žaloba byla žalobcem podána opožděně po stanovené lhůtě, a proto ji odmítl. Výrok o náhradě nákladů 159 ICm 3056/2013 (MSPH 59 INS 16571/2012)

řízení odůvodnil § 146 odst. 3 občanského soudního řádu (o.s.ř.) s tím, že žalované žádné náklady řízení nevznikly.

V zákonem stanovené lhůtě podal žalobce proti napadenému usnesení odvolání, v němž navrhl, aby ho odvolací soud zrušil. Namítl, že jemu ani jeho právnímu zástupci nebyla řádně doručena písemná výzva žalované k podání žaloby dne 22.8.2013, ani jindy, resp. ani k datu podaného odvolání (4.12.2013). Z dostupných informací v insolvenčním rejstříku je zřejmé, že výzva žalované ze dne 14.8.2013 mu nebyla zaslána jako doporučená zásilka do vlastních rukou, a to ani zmocněnci či zákonnému zástupci. Písemnost byla převzata manželkou právního zástupce dne 22.8.2013, jež není jeho zmocněncem, ani právním zástupcem. Právní zástupce se o doručení vůbec nedozvěděl a zásilka mu nebyla nikdy předána. O skutečnosti, že mu je doručována výzva se dozvěděl z telefonického rozhovoru se žalovanou. V rámci právní jistoty po tomto rozhovoru podal předmětnou žalobu, aniž by počal běh lhůty pro její podání. Cituje § 50a odst. 4 o.s.ř. uzavřel, že žádná osoba není oprávněna za něj přebírat písemnosti, proto k prokázání skutečnosti, že jeho právní zástupce dodejku dne 22.8.2013 skutečně nepodepsal, nýbrž byla podepsána nezmocněnou osobou-jeho manželkou, navrhl provedení důkazu formou znaleckého posudku z oboru písmoznalectví, který by prokázal, že dodejku nepodepsal.

Žalovaná navrhla napadené usnesení jako věcně správné potvrdit s tím, že dle údajů na dodejce je zcela zřejmé, že zásilku převzal Petr Šír, zástupce žalobce, nikoliv jeho manželka. Dodejka je veřejnou listinou a údaje na ní vyznačené nejsou ve vzájemném rozporu, přičemž okolnost, že žaloba byla poslední den lhůty předána přepravci, považuje tvrzení žalobce o převzetí této zásilky manželkou jeho zástupce, za nezpůsobilé dodejku zpochybnit. Uzavřela, že je zcela nelogické a nevěrohodné, že by manželka zástupce žalobce přebírala zásilku v sídle tohoto zástupce a nepředala mu ji ani ve lhůtě 15 dnů, resp. vůbec, a že zástupce projevil opatrnost a podal žalobu jen na základě telefonického rozhovoru, aniž by vyčkal řádného doručení výzvy. K sepsání žaloby došlo 3.9.2013, k jejímu předání k přepravě poštou o tři dny později, tj. v poslední den lhůty 6.9.2013, takže prodleva tří dnů mezi sepsáním žaloby a jejím odesláním nesvědčí o obavě žalobce z uplynutí lhůty a tedy ani o podání žaloby z opatrnosti.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo podle § 212 a § 212a o.s.ř., aniž by nařizoval jednání, v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., přihlédl k omezením uvedeným v § 205a a § 211a o.s.ř., a dospěl k závěru, že není opodstatněno.

Podle § 160 odst. 1 IZ incidenční spor se projednává a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby.

Podle § 160 odst. 4 věta prvá IZ žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobu, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. 159 ICm 3056/2013 (MSPH 59 INS 16571/2012)

Podle § 197 odst. 2 IZ (ve znění účinném do 31.12.2013) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ (ve znění účinném do 31.12.2013) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Lhůta pro podání incidenční žaloby je počítána od termínu přezkumného jednání, kdy došlo k popření pohledávky. Odlišně je lhůta vymezena pro věřitele, kteří se neúčastnili přezkumného jednání, kde byla přezkoumávána jejich pohledávka. Bude-li věřiteli doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho pohledávky později než 16. den po konání přezkumného jednání, skončí lhůta pro podání incidenční žaloby 15. dnem po doručení vyrozumění insolvenčního správce. Pokud by naopak vyrozumění insolvenčního správce bylo věřiteli doručeno dříve než 15. den po konání příslušného přezkumného jednání, skončí lhůta pro podání incidenční žaloby věřiteli až 30. den po soudním roku, jako ostatním věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena a nikoliv 15. den po doručení vyrozumění. Lhůta pro podání incidenční žaloby je lhůtou hmotněprávní; poslední den lhůty musí být incidenční žaloba doručena podatelně insolvenčního soudu.

Soud učinil dotaz u České pošty, s.p., s tím, aby sdělila, kdo konkrétně převzal zásilku od doručovatele a převzetí stvrdil podpisem a jakým způsobem byla zásilka doručovaná odesílatelem-žalovanou na adresu shora označeného právního zástupce žalobce dne 21.8.2013 podanou u pošty 150 00 Praha 5 pod podacím číslem RR132021755CZ.

Česká pošta, s.p., v odpovědi uvedla, že zásilka č. RR132021755CZ určená do vlastních rukou výhradně jen adresáta, byla adresátovi doručena dne 22.8.2013. Adresát převzetí zásilky stvrdil svým podpisem na Výzvě k vyzvednutí zásilky.

Odvolací soud na základě uvedeného zjištění a z obsahu dodejky přiložené k výzvě žalované ze 14.8.2013 nemá důvod pochybovat o tom, že zásilka byla doručena zástupci žalobce Mgr. Petru Šírovi, advokátu na adrese Kadov 49, Sněžné. Není pravděpodobné, že by na dodejce a na Výzvě k vyzvednutí zásilky, jíž disponuje pošta, došlo k tomu, že by každý z těchto dokumentů byl podepsán rozdílnými osobami. Tedy dodejka, jež je dokumentem o doručení zásilky odesílateli, podepsaná manželkou zástupce žalobce, a Výzva, jež je dokumentem o doručení adresátu pro doručující poštu, podepsaná zástupcem žalobce, jehož doručující pošta vyzvala k vyzvednutí zásilky a který převzetí na Výzvě potvrdil. Ze všech souvislostí 159 ICm 3056/2013 (MSPH 59 INS 16571/2012) o doručení výzvy žalované žalobci, resp. jeho právnímu zástupci, vyhotovení žaloby (již 3.9.2013) a její odeslání poštou (6.9.2013) nemá odvolací soud pochyb o tom, že zástupci žalobce byla výzva žalované k podání žaloby na určení pravosti pohledávky doručena a že ji mohl i včas doručit soudu. Jako pravděpodobné se jeví, že zástupce žalobce považoval lhůtu k podání žaloby za lhůtu procesní, neboť v takovém případě by stačilo, aby poslední den lhůty byla zásilka obsahující žalobu předána k poštovní přepravě k doručení soudu. Za nepravděpodobné je pak třeba považovat též tvrzení žalobce, že se o zaslání výzvy jeho zástupce dozvěděl z pouhého telefonického rozhovoru, jež učinila k jeho osobě insolvenční správkyně, aniž uvedl jakýkoliv časový údaj o tom, kdy byl hovor uskutečněn. Za této situace se pak provedení žalobcem navrženým důkazem-znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví o nepodepsání dodejky zástupcem žalobce-jeví jako nadbytečné.

Lhůta pro podání žaloby je však lhůtou hmotně právní, a proto účinky jejího doručení soudu nastanou, pokud byla poslední den lhůty doručena soudu.

V daném případě byla výzva žalované k podání žaloby doručena zástupci žalobce dne 22.8.2013 a 15-ti denní lhůta k podání žaloby počala běžet dnem následujícím a skončila 6.9.2013. Pokud žalobce doručil soudu žalobu až 9.9.2013, jak se podává z razítka soudu o doručení žaloby, stalo se tak po lhůtě a soud správně žalobu podle § 160 odst. 4 IZ odmítl.

Odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 146 odst. 3 o.s.ř. s respektováním skutečnosti, že žalované žádné nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 26. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika