103 VSPH 617/2016-99
139 ICm 1308/2015 103 VSPH 617/2016-99 (KSPL 20 INS 20592/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v právní věci žalobce Ing. Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Žeravice 130, zast. JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem Jungmannova 1031, Kyjov, proti žalované Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, o vyloučení věci z majetkové podstaty, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 139 ICm 1308/2015-91 ze dne 1. července 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 139 ICm 1308/2015-91 ze dne 1. července 2016 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením č. j. 139 ICm 1308/2015-57 ze dne 14. 4. 2016 ve spojení s opravným usnesením č. j. 139 ICm 1308/2015-72 ze dne 21. 4. 2016 byl žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 10.000,-Kč ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. V návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků ze dne 18. 4. 2016 žalobce odkázal na své osobní a majetkové poměry a špatnou ekonomickou situaci. Z tohoto návrhu zjistil, že žalobce je nemajetný, nemá žádné vyživovací povinnosti a jeho jediným příjmem je příjem z invalidního důchodu ve výši 7.479,-Kč čistého měsíčně.

Cituje ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. dospěl soud prvního stupně k závěru, že by žalobci mohl přiznat částečné osvobození od placení soudních poplatků, avšak v daném případě se ze strany žalobce jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť se podanou žalobou domáhá vyloučení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníků s tvrzením, že mu svědčí vlastnické právo. Z výpisů z katastru nemovitostí, které žalobce soudu doložil, se však podává, že vlastníkem nemovitostí není žalobce, ale sami dlužníci. Proto návrhu žalobce nevyhověl a osvobození od placení soudních poplatků mu nepřiznal.

Toto usnesení napadl žalobce v zákonné lhůtě odvoláním a navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se mu osvobození od soudních poplatků přiznává. isir.justi ce.cz 139 ICm 1308/2015 (KSPL 20 INS 20592/2013)

Má za to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Soud podle jeho názoru nikterak nehodnotil jeho majetkové poměry a předjímá výsledek sporu. Dále poukazuje na řízení vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 C 10/2008 o žalobě na vyloučení nemovitostí z exekuce, které bylo zastaveno pro uplatnění nároků žalobce v rámci insolvenčního řízení dlužníků a rekapituluje průběh exekučního řízení vedeného u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. Nc 2820/2004, jehož skončením vzniklo žalobci právo zakoupit od dlužníků nemovitosti, jež jsou předmětem jeho žaloby. Konstatuje, že dne 31. 8. 2006 uzavřel jako kupující s dlužníky jako prodávajícími kupní smlouvu o prodeji nemovitostí. Na úhradu kupní ceny byly použity peněžní prostředky, které dlužníkům dříve poskytl. Podpisy na kupní smlouvě byly úředně ověřeny a dne 1. 9. 2006 byl podán návrh na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. Namítá, že je vlastníkem nemovitostí a jako jejich vlastník má právo domáhat se ochrany svého vlastnického práva.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatněného nároku a k dalším podobným okolnostem. U fyzických osob bere v úvahu také jejich sociální poměry, zdravotní stav apod. Je věcí žadatele, aby důvody pro osvobození od soudních poplatků doložil.

Podle § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

V otázce bezúspěšnosti uplatňování práva odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že se v dané věci o bezúspěšné uplatňování práva žalobce nejedná. Žalobce se podanou žalobou domáhá vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníků s tvrzením, že má oprávnění s těmito nemovitostmi nakládat a je jejich vlastníkem. Soud prvního stupně měl proto při posuzování bezúspěšnosti jeho žaloby vycházet především z tvrzení obsažených v žalobě a nikoliv předjímat své rozhodnutí a žalobcovu bezúspěšnost za situace, kdy dosud neprovedl ve věci řádné dokazování.

V otázce posouzení, zda žalobce splňuje podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků, dospěl odvolací soud k závěru, že tomu tak není, a to ani v podobě částečného osvobození. Žalobce v prohlášení o osobních, majetkových 139 ICm 1308/2015 (KSPL 20 INS 20592/2013) a výdělkových poměrech dostatečně nevylíčil své poměry tak, aby bylo možné uzavřít, že soudní poplatek vyměřený ve výši 10.000,-Kč nebude schopen uhradit. Z prohlášení se pouze podává, že žalobcův čistý měsíční příjem představuje invalidní důchod ve výši 7.479,-Kč. Není však už zřejmé, jak vysoké jsou jeho měsíční výdaje k uspokojování jeho životních potřeb a z čeho tyto hradí. Neoznačil-li v prohlášení žádný svůj majetek, je jeho obsah v rozporu s tvrzeními obsaženými v žalobě, z nichž se podává, že je vlastníkem předmětných nemovitostí, resp. neuhrazené pohledávky za dlužníky z poskytnuté půjčky ve výši 1,000.000,-Kč.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, byť z jiných než soudem prvního stupně uvedených důvodů.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela